تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر

شماره۱۴۸۶۰۶/ت۵۷۴۴۵هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تصویب نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد وزارت امورخارجه و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری