تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه­های داخلی در سال ۱۳۹۷

شماره۱۴۸۶۱۰/ت۵۷۴۱۶هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
تصویب نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه­های داخلی در سال ۱۳۹۷

وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق بـرخی مواد به قانون تنـظیم بخـشی از مقررات مـالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و به استناد جزء یادشده تصویب کرد:

۱ـ قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه­های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ نهصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و چهل و هفت (۹۴۷ر۹۵۴) ریال به ازای هر بشکه تعیین می شود.

۲ـ سهم شرکت ملی نفت ایران از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به
پالایشگاه­های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ یکصد و سی و هشت هزار و چهارصد
و شصت و هفت (۴۶۷ر۱۳۸) ریال به ازای هر بشکه و برای کل سال معادل مبلغ نود و هفت هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۳۵ر۹۷) ریال تعیین می شود.

۳ـ رقم قابل واریز به خزانه داری کل کشور از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه­های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ پانصد و هفتاد و سه هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۳۸ر۵۷۳ ) ریال تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری