اصلاحیه قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

شماره۹۱۲۸۸                                            ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

همچنانکه استحضار دارید اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را کـه به امضای رئیس محترم مجـلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱. در «قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲، اختلافات زیر مشاهده شد: (ضمیمه یک)

۱ـ۱ـ در سطر دوم از بند پ ماده ۲ مندرج در صفحه۱، قبل از عبارت «و دستگاههای اجرایی» و بعد از عبارت «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» کلمه «کشور» از قلم افتاده است.

۱ـ۲ـ در سطر سوم از ماده۶ مندرج در صفحه۲، قبل از عبارت «وزیر دادگستری» و بعد از عبارت «نمی باشد» حرف «و» از قلم افتاده است.

مدیرکل اداره اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی