مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴

شماره۶۹۴۱۱۹                                          ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

سازمان اداری و استخدامی کشور

دستگاه های اجرایی مشمول ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و با توجه به دادنامه شماره ۱۷۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نمود:

بند «هـ» ماده ۳ مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ (مندرج در مصوبه شماره ۲۰۶/۴۸۸۹۲ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶) شورای عالی اداری، موضوع «ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی»، لغو می شود.

معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ـ جمشید انصاری