اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن

شماره۱۵۱۳۴۸/ت۵۶۹۵۰هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۹۸/۹۲۲۴/الف ت مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت "این تعرفه در زمان ترخیص اخذ خواهد شد." به انتهای ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ن مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری