تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره۱۵۳۱۹۴/ت۵۷۴۵۵هـ                             ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی
جـمهوری اسلامی ایران و به استنـاد بند (هـ) ماده (۱۰) قـانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۵) ریال به مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۵ر۵۸) ریال افزایش می­یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری