تصویب نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵

شماره۱۵۳۲۰۰/ت۵۷۴۰۹هـ                            ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تصویب نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:

حداقل و حـداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ـ به شرح جدول زیر افزایش می یابد:

ردیف
	

مواد قانون
	

موضوع تخلفات
	

مبلغ (ریال)

۱
	

۱۰
	

هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آیین­نامه اجرایی آن
	

۰۰۰ر۳۸۶ر۴ تا ۰۰۰ر۶۰۰ر۴۳۸

۲
	

۱۱
	

فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات دخانی بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات
	

۰۰۰ر۳۸۶ر۴ تا ۰۰۰ر۲۰۰ر۲۶۵

۳
	

۱۲
	

فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد
	

۲۰۰ر۸۷۷ تا ۰۰۰ر۳۸۶ر۴

در صورت تکرار ۰۰۰ر۷۲۰ر۸۷

۴
	

بند (ب)

ماده (۱۳)
	

استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری درخصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور
	

۰۰۰ر۶۱۲ تا ۲۰۰ر۸۷۷

۵
	

تبصره (۱) ماده (۱۳)
	

مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی
	

۸۰۰ر۴۴۸ تا ۲۰۰ر۸۷۷

۶
	

۱۶
	

عرضه فرآورده های دخانی در بسته­های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت "مخصوص فروش در ایران" بر روی بسته­های فرآورده­های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته های بازشده فرآورده­های دخانی
	

۸۰۰ر۴۴۸ تا ۴۰۰ر۷۵۴ر۱

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری