رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۰

شماره۹۷۰۲۹۴۷                                    ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۴۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ با موضوع: «ابطال بند۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهکیلویه و بویراحمد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۵/۱     شماره دادنامه: ۸۵۰ ـ ۸۴۹

شماره پرونده : ۳۰۰۳/۹۷، ۲۹۴۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد

گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۸۳۴۴ـ ۱۳۹۷/۸/۲۶ اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در بررسی نحوه صدور مجوز تغییرکاربری زمینهای روستایی دارای کاربری خدمات عمومی (بهداشتی و درمانی) توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد مشخص شد:

برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی روستایی، طبق ماده ۷ آیین نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی: «در صورتی که زمین دارای کاربری خدمات عمومی باشد، بنیاد مسکن انقلاب استان پس از دریافت پرونده متقاضی نسبت به استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام و نظر دستگاه اجرایی مذکور را در خصوص تغییر کاربری اخذ می نماید و در صورتی که بنیاد استان ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ استعلام را دریافت ننماید، به منزله عدم نیاز به کاربری مذکور و موافقت با تغییر کاربری تلقی می گردد.» به همین دلیل مالکین اراضی روستایی دارای کاربری خدمات عمومی (بهداشتی و درمانی) که متقاضی تغییر کاربری می باشند، می باید جهت دریافت اعلام نظر به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراجعه نمایند که پس از مراجعه، دانشگاه مبلغ و یا میزان عرصه ای از زمین را برای اعلام نظر (نیاز و یا عدم نیاز به زمین مورد نظر) درخواست می نمایند که در صورت امتناع متقاضی، نسبت به اعلام نظر اقدام نمی نمایند به طوری که موجبات نارضایتی و اعتراض متقاضیان را در پی داشته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مستند این اقدام را بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی استان اعلام نموده است. هیأت امناء دانشگاه مذکور در بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ مقرر داشته است «به دانشگاه اجازه داده می شود، در خصوص زمین های دارای کاربری بهداشتی درمانی با مالکین ذیربط در صورت عدم نیاز دانشگاه به کل آن با رعایت صرفه و صلاح به تفاهم و توافق رسیده و با اخذ بخشی از عرصه، مجوز عدم کاربری و نیاز بهداشتی را صادر نمایند». بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد قانونی نمی باشد.

۱ـ برابر بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی، تغییر کاربری اراضی روستایی که دارای طرح هادی روستا می باشند، به عهده کمیته تصویب طرحهای هادی روستایی موضوع بند «ف» ماده ۱۹۴ برنامه پنجم توسعه می باشد. (کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب)

۲ـ برابر ماده ۲ آیین نامه یاد شده، متقاضیان تغییر کاربری و همچنین دریافت پاسخ استعلام فنی نهادها و دستگاه های مختلف، موظفند درخواست خود را برای دریافت خدمات مورد نظر و تشکیل پرونده به بنیاد مسکن شهرستان تسلیم و ثبت نمایند.

۳ـ همچنین طبق ماده ۷ آیین نامه مذکور در صورتی که زمین دارای کاربری خدمات عمومی باشد، بنیاد استان پس از دریافت پرونده متقاضی نسبت به استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اقدام و نظر دستگاه اجرایی مذکور را در خصوص تغییر کاربری اخذ می نماید. در صورتی که بنیاد استان ظرف مدت ۲۰ روز پاسخ استعلام را دریافت ننماید به منزله عدم نیاز به کاربری مذکور و موافقت با تغییر کاربری تلقی می گردد. همچنین برابر ماده ۹ آیین نامه یاد شده، پیش از ارسال پرونده به دبیرخانه کمیته، بر اساس توافق طرفین صلح نامه ای میان مالک و بنیاد استان منعقد تا پس از تصویب طرح و بر اساس آن مالکیت بخشی از زمین مورد نظر بابت خدمات فنی ارائه شده و یا انجام عملیات آماده سازی زمین مذکور متناسب با خدمات دریافتی به بنیاد استان منتقل نماید.

۴ـ مرجع تصویب اولیه و همچنین تغییر کاربری زمینهای روستایی دارای طرح هادی، کمیته تصویب طرحهای هادی روستایی مستقر در بنیاد مسکن استان (کمیسیون تغییر کاربری) بوده و دستگاه های اجرایی (دانشگاه) با توجه به عدم مالکیت بر این زمینها، صرفـاً به عنوان استعلام شـونده (اعـلام نظر در خصوص نیاز یا عـدم نیاز) می باشند، ضمن اینکه بابت این تغییر کاربری، بنیاد مسکن نیز بخشی از زمین را بابت ارائه خدمات اخذ می نمایند.

۵ ـ بندهای ۱۳ و ۲۳ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری و حفظ حقوق مردم) که به استناد ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم لازم الاجرا می باشد و آیین نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی می باید رعایت شود و مصوبات هیأت امنا نیز نمی باید مغایر با احکام شرع، قوانین و مقررات بالادستی از جمله سیاستهای کلی نظام باشد.

۶ ـ هـرگونه اخذ وجه و اموال از اشخاص مستلزم تصریح قانون است. به علاوه در قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه ها، بـه هیأت امنـای دانشگاه اختیار داده شده برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش نمایند (بند ح ماده ۷ قانون مارالذکر)، درحالی که به موجب این مصوبه دانشگاه به نوعی مردم را برای ارائه پاسخ استعلام (عدم کاربری و نیاز) ملزم به بخشش بخشی از اراضی شان می کنند، مضافاً در ماده ۱ قانون احکام دائمی قانون برنامه دائمی توسعه کشور، دانشگاه ها فقط از شمول قوانین و مقررات عمومی استثناء شده و در این ماده تجویز نشده است که از مردم به اجبار اخذ مال نمایند.

بنا به مراتب، مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات هیأت امناء دانشگاه مذکور بوده و ابطال آن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. »

من صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد:

۳۰ـ به دانشگاه اجازه داده می شود در خصوص زمینهای دارای کاربری بهداشتی درمانی با مالکین ذیربط در صورت عدم نیاز دانشگاه به کل آن، با رعایت صرف و صلاح به تفاهم و توافق رسیده و با اخذ بخشی از عرصه، مجوز عدم کاربری و نیاز بهداشتی را صادر نماید. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بـررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بند ۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۲ هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کهگیلویه و بویراحمد بدون رعایت بندهای ۴ و ۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی ارائه خدمات فنی موضوع بند ۵ ماده ۱۵ قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۹۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلامی (عدم طرح در کمیته تصویب طرح های هادی روستایی موضوع بند (ف) ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) و همچنین بدون رعایت مواد ۲ و ۷ و ۹ آیین نامه یاد شده به تصویب رسیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

                     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی