دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه

شماره۹۰۰۰/۲۲۳۸۲۲/۱۰۰                             ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۳۵۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۲۲۳۵۰۷/۱۰۰                             ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه

  با عنایت به اهمیت توسعه­ی منابع انسانی، ارتقاء توانمندی های مدیران و نظر به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری و تربیت انسان­های صالح و متخصص، به ویژه برای مناصب مدیریتی قوه قضاییه و تاکید معظم له در بیانیه گام دوم انقلاب که مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی تبیین فرموده اند، دستورالعمل «کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ اهداف این دستورالعمل به شرح زیر است:

شناسایی، تربیت و به کارگیری نیروهای مستعد مشاغل و مسئولیت های مدیریتی در قوه قضاییه.

ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل شایسته سالاری در انتصاب و ارتقاء افراد.

افزایش انگیزه کارکنان و مدیران توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه کردن فرآیند انتخاب و انتصاب در مشاغل مذکور.

ماده۲ـ تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ کادرسازی: فرآیند مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به کارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی؛

ب ـ مشاغل مدیریتی: پست های قضایی یا اداری که مدیریت بخشی از قوه قضاییه را بر عهده دارند و شامل دو گروه مدیریت اداری و مدیریت قضایی هستند؛

پ ـ الگوی شایستگی: مجموعه ای از شاخص های مورد نیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در ابعاد نگرش، دانش، توانایی، مهارت و ویژگی های شخصیتی مرتبط با شغل است؛ به نحوی که ماموریت ها و وظایف شغلی در حد استانداردهای مورد انتظار انجام پذیرد ؛

ت ـ ارزیابی: فرآیند بررسی شاخص های مورد نیاز مشاغل مدیریتی و تعیین میزان توانمندی افراد بر اساس الگوی شایستگی ؛

ث ـ کمیسیون: کمیسیون نقل و انتقال قضات؛

ج ـ کمیته: کمیته سرمایه انسانی موضوع بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص کمیته های تخصصی شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی؛

چ ـ کارگروه: متولی انجام فرآیند ارزیابی و اعلام نظر به کمیسیون یا کمیته است؛

ه ـ اداره کل کادرسازی: اداره کل کادرسازی زیر مجموعه معاونت منابع انسانی است.

ماده۳ـ فرآیند استعدادیابی و جانشین پروری در مشاغل مدیریتی قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱ـ جمع آوری اطلاعات و شناسایی اولیه واجدان شرایط و اخذ پیشنهادات از اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس شاخص ها و ضوابط مصوب؛

۲ـ ارزیابی براساس الگوی شایستگی به منظور تعیین سطح شایستگی؛

۳ـ انتخاب استعدادهای برتر و افراد دارای حد نصاب امتیازات تعیین شده؛

۴ـ معرفی افراد واجد شرایط به مرکز آموزش قوه قضاییه برای طی دوره های آموزشی در چارچوب ضوابط مربوط؛

۵ ـ درج اسامی و مشخصات واجدین شرایط در بانک اطلاعاتی؛

۶ ـ بهره گیری از بانک اطلاعاتی در انتصابات، جابجایی ها و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی از طریق ارائه پیشنهاد انتصاب به مراجع ذیربط.

ماده۴ـ شرایط و شاخص­های عمومی و اختصاصی تصدی پست­های مدیریتی مشمول این دستورالعمل، بر اساس شیوه نامه ای است که به توسط معاونت منابع انسانی تهیه به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده۵ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه ضوابط و فرآیندهای موجود در قوه قضاییه را بر مبنای الگوی شایستگی و متناسب با الزامات و اقتضائات سازمانی و با رویکرد مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری تدوین می نماید.

ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی نرم افزار و سامانه «بانک اطلاعات مدیران قوه­ قضاییه» را با قابلیت­های زیر با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه نموده و در درگاه الکترونیکی آن معاونت قرار می دهد:

الف ـ امکان دسترسی کلیه واحدهای زیر مجموعه دستگاه قضایی، قضات و کارکنان برای تکمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران و فرم استعداد شغلی به سامانه مذکور؛

ب ـ امکان امتیازدهی به اطلاعات وارد شده در سیستم بر اساس مؤلفه­های مؤثر در مدیریت؛

پ ـ امکان جمع بندی و تحلیل داده­های موجود بر اساس شاخص­ها و امتیازات تعیین شده؛

ت ـ امکان طبقه‏بندی مدیران اعم از مدیران شاغل، معرفی شده و داوطلب؛

ث ـ امکان بررسی و کنترل هوشمند اطلاعات وارد شده و پالایش آن؛

ج ـ تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات با امنیت لازم.

ماده۷ـ نحوه شناسایی واجدان شرایط براساس الگوی شایستگی و ارزیابی سطح شایستگی به صورت متمرکز توسط معاونت منابع انسانی و همکاری حوزه ریاست قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات واحدهای ستادی و صفی قوه قضاییه انجام می شود.

تبصره۱ـ مقامات عالی قضایی، معاونان، رؤسای سازمانها و مراکز وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استانها و مدیران ستادی قوه قضاییه نسبت به شناسایی افراد شایسته، مستعد و واجد شرایط تصدی سمت های مدیریتی اقدام و آنان را براساس ضوابط اعلام شده با ذکر سمت پیشنهادی به معاونت منابع انسانی معرفی می نمایند.

تبصره۲ـ پیشنهاد افراد برای مشاغل مدیریتی باید همراه با سوابق خدمتی، علمی، تحصیلی و مستندات آن و سایر مدارک مورد نیاز باشد.

تبصره۳ـ افرادی که برای مشاغل مدیریتی معرفی و یا از طریق خود اظهاری ابراز تمایل می کنند، باید با مراجعه به درگاه الکترونیک فرم مربوط به ثبت نام اولیه را تکمیل نمایند.

ماده۸ ـ کارگروه مرکب از ۵ نفر از قضات و مدیران دستگاه قضایی با پیشنهاد معاون منابع انسانی و تأیید رییس قوه قضاییه در حوزه معاونت منابع انسانی تشکیل می‏شود.

تبصره۱ـ نحوه تشکیل جلسات کارگروه و تصویب موضوعات، به پیشنهاد مدیرکل کادرسازی و تأیید معاونت منابع انسانی خواهد بود.

تبصره۲ـ دعوت از اعضاء و تمهید مقدمات لازم برای تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و انجام سایر امور اداری بر عهده دبیر کارگروه می باشد.

تبصره۳ـ دبیر کارگروه می تواند با بهره گیری از کارشناسان خبره در حوزه های قضایی، مدیریتی و روانشناختی نسبت به تشکیل کانون های تخصصی به منظور ارزیابی ویژگی های شخصیتی، علمی و مدیریتی اقدام نماید. نتایج حاصل از ارزیابی های مذکور در جلسات کارگروه مطرح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

تبصره۴ـ ضوابط و فرآیند مربوط به ارجاع پرونده افراد به کانون ارزیابی و حیطه اختیارات و شاخص های مورد بررسی در کانون ارزیابی توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

تبصره۵ ـ حسب مورد از نماینده مرجع ذیربط یا یکی از اعضای کانون ارزیابی با تشخیص دبیر کارگروه و موافقت مدیرکل کادرسازی جهت شرکت در جلسات کارگروه بدون حق رأی دعوت می­شود.

ماده۹ـ اداره کل کادر سازی به عنوان متولی اجرای این دستورالعمل وظیــفه شناسایی، جذب، ساماندهی، نظارت و پی گیری امور مدیران را به عهده دارد.

ماده۱۰ـ اداره کل کادرسازی افرادی که در درگاه الکترونیک ثبت نام نموده اند را پس از بررسی و تطبیق مدارک و مستندات، رفع نقص و احراز صحت اعتبار آنها، به کارگروه معرفی می نماید. بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد شده و تعیین سطح شایستگی آنان با کارگروه است.

ماده۱۱ـ متصدیان فعلی مشاغل مدیریتی لازم است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل با مراجعه به درگاه الکترونیکی اداره کل کادرسازی نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوط به بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه اقدام نمایند.

ماده۱۲ـ کارگروه پس از بررسی و تأیید افراد واجد شرایط و تعیین سطح شایستگی ایشان، اسامی و مشخصات آنان را با تعیین سمتی که براساس الگوی شایستگی توانایی احراز آن را دارند در بانک اطلاعات قرار داده و حسب مورد به کمیسیون یا کمیته معرفی می­کند.

تبصره ـ احراز صلاحیت تصدی مشاغل مدیریتی منوط به کسب حداقل امتیاز لازم از شرایط و شاخص های مذکور در شیوه نامه موضوع ماده ۴ این دستورالعمل می باشد.

ماده۱۳ـ کمیسیون و یا کمیته با توجه به امتیاز کسب شده از سوابق علمی و تجربی و نتایج دوره­‏های آموزشی افراد، نسبت به ارائه پیشنهاد با لحاظ نظریه کارگروه اقدام می­کند.

ماده۱۴ـ کمیسیون و یا کمیته نتایج نهایی پذیرش یا رد انتصاب افراد معرفی شده جهت تصدی سمت های مدیریتی را جهت اقدام مقتضی به معاونت منابع انسانی ارسال می نماید و در صورت پذیرش سمت و محل خدمات آنان را پیشنهاد می دهد.

ماده۱۵ـ معاونت منابع انسانی نسبت به برگزاری دوره­های آموزشی و آماده­سازی برای افراد واجد شرایط اقدام می نماید. شرکت در این دوره­ها هیچگونه تعهدی برای انتصاب به پست مدیریتی ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ـ ضوابط و نحوه برگزاری دوره های آموزشی بر اساس شیوه نامه ای است که توسط معاونت منابع انسانی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده۱۶ـ صدور ابلاغ مدیریتی منوط به گذراندن دوره آماده سازی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی معاونت منابع انسانی و کسب حد نصاب لازم می‏باشد.

ماده۱۷ـ انتصاب به پست های مدیریتی که دارای جانشین هستند، جز در موارد ضروری، مستلزم داشتن سابقه مسئولیت در پست جانشین می باشد.

ماده۱۸ـ انتصاب مدیران در قوه قضاییه حداکثر به مدت ۵ سال خواهد بود و تمدید آن برای یک دوره در همان سمت با رعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده۱۹ـ نظارت بر عملکرد مدیران قضایی و اداری در طول انجام مأموریت از حیث رعایت ضوابط قانونی و سیاست های قوه قضائیه و همچنین رعایت الزامات این دستورالعمل در حوزه وظایف قضایی بر عهده دادسرای انتظامی قضات و در حوزه وظایف مدیریتی بر عهده معاونت منابع انسانی است.

تبصره ـ در صورت مشاهده تخلف انتظامی در جریان نظارت بر عملکرد مدیران قضایی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود.

ماده۲۰ـ معاونت منابع انسانی ضمن تشکیل کارنامه مدیریتی برای هر یک از مدیران، عملکرد آنان را سالانه حداقل یک بار مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را در کارنامه مذکور منعکس می نماید تا در ارتقاء، جابجایی یا تمدید سمت آنان لحاظ شود و نسخه ای از کارنامه مدیریتی را جهت درج در سوابق مدیران قضایی به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت و اطلاعات ارائه می کند.

تبصره ـ ضوابط و نحوه تشکیل کارنامه مدیریتی براساس شیوه نامه‏ای است که حسب مورد توسط مراجع مذکور تدوین و ابلاغ می‏شود.

ماده۲۱ـ معاونت منابع انسانی در سیاستگذاری، برنامه ریزی و انجام حمایتهای مادی و معنوی از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در شناسایی مسائل و تهیه و ارائه راه حل های جدید از طریق ایجاد شبکه نخبگان و استعدادهای برتر استفاده می نماید. شیوه نامه مربوط به این ماده توسط معاون منابع انسانی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده۲۲ـ معاونت منابع انسانی نسبت به تدوین و جمع‏آوری اطلاعات و تجربیات مدیران دستگاه قضائی و انتقال آن به افراد واجد شرایط اقدام و زمینه ی ارتقاء و آماده سازی آنان را به عنوان جانشین فراهم می نماید. مدیران مافوق نیز موظفند حسب مورد نسبت به انتقال اطلاعات و تجارب و ارجاع امور به افرادی که به عنوان جانشین پیشنهاد یا معرفی می شوند، اقدام نمایند.

ماده۲۳ـ معاونت های ستادی، روسای سازمان های وابسته، مراکز تابعه قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استان ها ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم، نسبت به همکاری در اجرای این دستورالعمل برابر برنامه اجرایی و ارتقاء ظرفیت های کادرسازی و جانشین پروری در حوزه قانونی خود اقدام می نمایند.

ماده۲۴ـ از تاریخ اجرای این دستورالعمل هرگونه انتصاب، جابجایی و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی، مگر در موارد ضرورت و با تشخیص رییس قوه قضاییه، براساس ضوابط مذکور در این دستورالعمل صورت می پذیرد.

ماده۲۵ـ معاونت منابع انسانی هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه تقدیم می نماید.

ماده۲۶ـ معاونت منابع انسانی حداکثر ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تدوین شیوه نامه های مربوط اقدام می نماید.

ماده۲۷ـ این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی