تصویب نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه

شماره۱۶۶۱۷۹/ت۵۷۵۳۵هـ                             ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
تصویب نامه در خصوص افزایش فوق العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۰ـ و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۹۵ـ و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:

فوق العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه به میزان تا پنجاه واحد درصد (%۵۰) حقوق و فوق العاده شغل علاوه بر فوق العاده جذب فوق العاده پرداختی فعلی افزایش می یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری