تصویب نامه درخصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

شماره۹۸۵/ت۵۷۵۵۵هـ                                  ۱۳۹۹/۱/۹

تصویب نامه درخصوص اقدام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

 نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی

 از محل اعتبارات مصوب

وزارت جهادکشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی،
سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و در اجرای بند (۲۷) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ مصوب ۱۳۶۸ـ نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان بندی پیش بینی شده در جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

۲ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم کار به همراه مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.

۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک­های عامل معادل
یکصد و ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۱۰) ریال تسهیلات مطابق جدول یاد شده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.

۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می­کند. تضمین مذکـور نافی مسئولیت بانـک های عامل در وصـول مطالباتشان نیست.

تبصره ـ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است اعتبار دریافتی را در سررسید مقرر بازپرداخت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

۵ ـ قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت و نانوایی های آزادپز به ازای هر کیلوگرم بیست و هفت هزار (۰۰۰ر۲۷) ریال تعیین می گردد.

۶ ـ خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی بابت تامین نیازهای صنف و صنعت و نانوایی های آزادپز منوط به ثبت آن در سامانه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مجاز است.

معاون اول رییس­جمهور ـ اسحاق جهانگیری