تصویب نامه درخصوص اصلاح عناوین و جریمه های تخلفات

شماره۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ                                  ۱۳۹۹/۱/۹

تصویب نامه درخصوص اصلاح عناوین و جریمه های تخلفات

 مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور

و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ وزارت کشور و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

۱ـ عناوین و جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به شرح زیر اصلاح می شوند:

۲ـ عناوین و جریمه های زیر به جدول موضوع تصویب نامه های یادشده اضافه می شوند:

۳ـ این تصویب نامه از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ لازم الاجرا است.

معاون اول رییس­جمهور ـ اسحاق جهانگیری