اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

شماره۹۰۰۰/۲۸۳۹/۱۰۰                                ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره ۹۹/۲۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ رئیس کل محترم بانک مرکزی درخصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۹/۲۵۶۰                                      ۱۳۹۹/۱/۱۰

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی

رئیس محترم قوه قضاییه

نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه ها» می باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال های قبل، براساس پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه های تابعه ارسال می گردد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ عبدالناصر همتی

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال های ۱۳۹۸ ـ ۱۳۱۵

سال
	

عدد شاخص
		

سال
	

عدد شاخص
		

سال
	

عدد شاخص

۱۳۱۵
	

۰/۰۰۴
		

۱۳۴۳
	

۰/۰۵۲
		

۱۳۷۱
	

۱/۴۸۰

۱۳۱۶
	

۰/۰۰۴
		

۱۳۴۴
	

۰/۰۵۲
		

۱۳۷۲
	

۱/۸۱۴

۱۳۱۷
	

۰/۰۰۴
		

۱۳۴۵
	

۰/۰۵۲
		

۱۳۷۳
	

۲/۴۵۶

۱۳۱۸
	

۰/۰۰۴
		

۱۳۴۶
	

۰/۰۵۲
		

۱۳۷۴
	

۳/۶۶۵

۱۳۱۹
	

۰/۰۰۴
		

۱۳۴۷
	

۰/۰۵۲
		

۱۳۷۵
	

۴/۵۲۰

۱۳۲۰
	

۰/۰۰۸
		

۱۳۴۸
	

۰/۰۵۲
		

۱۳۷۶
	

۵/۲۹۸

۱۳۲۱
	

۰/۰۱۲
		

۱۳۴۹
	

۰/۰۵۶
		

۱۳۷۷
	

۶/۲۵۸

۱۳۲۲
	

۰/۰۲۸
		

۱۳۵۰
	

۰/۰۵۶
		

۱۳۷۸
	

۷/۵۱۶

۱۳۲۳
	

۰/۰۲۸
		

۱۳۵۱
	

۰/۰۶۰
		

۱۳۷۹
	

۸/۴۶۳

۱۳۲۴
	

۰/۰۲۴
		

۱۳۵۲
	

۰/۰۶۹
		

۱۳۸۰
	

۹/۴۲۷

۱۳۲۵
	

۰/۰۲۰
		

۱۳۵۳
	

۰/۰۷۷
		

۱۳۸۱
	

۱۰/۹۱۵

۱۳۲۶
	

۰/۰۲۴
		

۱۳۵۴
	

۰/۰۸۵
		

۱۳۸۲
	

۱۲/۶۲۴

۱۳۲۷
	

۰/۰۲۴
		

۱۳۵۵
	

۰/۱۰۱
		

۱۳۸۳
	

۱۴/۵۴۴

۱۳۲۸
	

۰/۰۲۸
		

۱۳۵۶
	

۰/۱۲۵
		

۱۳۸۴
	

۱۶/۰۴۸

۱۳۲۹
	

۰/۰۲۰
		

۱۳۵۷
	

۰/۱۳۷
		

۱۳۸۵
	

۱۷/۹۵۵

۱۳۳۰
	

۰/۰۲۴
		

۱۳۵۸
	

۰/۱۵۳
		

۱۳۸۶
	

۲۱/۲۶۵

۱۳۳۱
	

۰/۰۲۴
		

۱۳۵۹
	

۰/۱۹۰
		

۱۳۸۷
	

۲۶/۶۶۰

۱۳۳۲
	

۰/۰۲۸
		

۱۳۶۰
	

۰/۲۳۴
		

۱۳۸۸
	

۲۹/۵۲۷

۱۳۳۳
	

۰/۰۳۲
		

۱۳۶۱
	

۰/۲۷۸
		

۱۳۸۹
	

۳۳/۱۸۸

۱۳۳۴
	

۰/۰۳۲
		

۱۳۶۲
	

۰/۳۱۹
		

۱۳۹۰
	

۴۰/۳۲۱

۱۳۳۵
	

۰/۰۳۶
		

۱۳۶۳
	

۰/۳۵۵
		

۱۳۹۱
	

۵۲/۶۳۵

۱۳۳۶
	

۰/۰۳۶
		

۱۳۶۴
	

۰/۳۷۹
		

۱۳۹۲
	

۷۰/۹۱۶

۱۳۳۷
	

۰/۰۳۶
		

۱۳۶۵
	

۰/۴۶۸
		

۱۳۹۳
	

۸۱/۹۴۸

۱۳۳۸
	

۰/۰۴۴
		

۱۳۶۶
	

۰/۵۹۷
		

۱۳۹۴
	

۹۱/۷۱۴

۱۳۳۹
	

۰/۰۴۸
		

۱۳۶۷
	

۰/۷۷۰
		

۱۳۹۵
	

۱۰۰/۰۰۰

۱۳۴۰
	

۰/۰۴۸
		

۱۳۶۸
	

۰/۹۰۳
		

۱۳۹۶
	

۱۰۹/۶۵۰

۱۳۴۱
	

۰/۰۴۸
		

۱۳۶۹
	

۰/۹۸۴
		

۱۳۹۷
	

۱۴۳/۸۴۲

۱۳۴۲
	

۰/۰۴۸
		

۱۳۷۰
	

۱/۱۸۹
		

۱۳۹۸
	

۲۰۳/۱۵۰