تصویب نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی به عنوان مؤسسات خیریه و عام المنفعه

شماره۹۸۱۱/ت ۵۷۶۱۸هـ                                ۱۳۹۹/۲/۷
تصویب نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی به عنوان مؤسسات خیریه و عام المنفعه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز در ورود و ترخیص دو دستگاه خنک کننده (چیلر) و (۳۷۰) دستگاه تهویه کننده هوای برقی (فن کوئل) و (۱۹) دستگاه بالابر (آسانسور) اهدایی برای تجهیز مرکز و بیمارستان مذکور به عنوان مؤسسات خیریه و عام المنفعه تلقی و از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات یادشده معاف می باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری