تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹

 در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه  و بودجه کشور

هیأت  وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه  و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

ردیف
	

شرح خدمت
	

تعرفه/ریال

۱
	

پزشکان، دندانپزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه­دار
	

۰۰۰ر۱۹۷

۲
	

پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD)  ـ MD )
	

۰۰۰ر۳۲۵

۳
	

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
	

۰۰۰ر۳۹۴

۴
	

پزشکان متخصص روانپزشکی
	

۰۰۰ر۴۱۴

۵
	

پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی
	

۰۰۰ر۴۷۲

۶
	

کارشناس ارشد پروانه­دار
	

۰۰۰ر۱۷۰

۷
	

کارشناس پروانه­دار
	

۰۰۰ر۱۴۷

تبصره۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین شده در ردیف­های (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه براساس ردیف­های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می باشد.

تبصره۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) ثبت شده آن ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندان پزشکی معادل ده هزار و نهصد (۹۰۰ر۱۰) ریال محاسبه می شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و چهل و یک هزار (۰۰۰ر۲۴۱) ریال محاسبه می شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتاد هزار و ششصد (۶۰۰ر۲۸۰) ریال محاسبه می شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتاد و هفت هزار (۰۰۰ر۱۷۷) ریال محاسبه می  شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شش هزار (۰۰۰ر۲۰۶) ریال محاسبه می شود.

پ ـ سقف تعرفه های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است:
(ارقام به ریال)

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می شود.

ث ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد  درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه
شماره۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۵۱۷۰۰/۱۵۳۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۴ـ خدمات روان درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان براساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه می باشد.

۵ ـ تعرفه همودیالیز برای بخش خیریه به شرح جدول زیر است:

ویژگی کد
	

کد
	

شرح خدمت
	

ارزش نسبی

#
	

۹۰۰۱۴۰
	

گلوبال ـ نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه

(حاد ـ ۶ جلسه اول)
	

۱۷

۶

۱۱

#
	

۹۰۰۱۴۵
	

گلوبال ـ همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارایه خدمت
	

۱۵

۴

۱۱

تبصره ـ ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش عمومی غیردولتی در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود.

۶ ـ این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری