تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

 در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای­ عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی
برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی:

ردیف
	

شرح خدمت
	

تعرفه/ ریال

۱
	

پزشکان، دندان پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه­دار
	

۰۰۰ر۳۲۴

۲
	

پزشکان، دندان پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه ( MD ـ PhD )
	

۰۰۰ر۴۹۲

۳
	

پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
	

۰۰۰ر۶۲۴

۴
	

پزشکان متخصص روانپزشکی
	

۰۰۰ر۶۵۵

۵
	

پزشکان فوق تخصص روانپزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی
	

۰۰۰ر۷۴۳

۶
	

کارشناس ارشد پروانه دار
	

۰۰۰ر۲۶۴

۷
	

کارشناس پروانه دار
	

۰۰۰ر۲۲۸

تبصره۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، پانزده درصد (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین­شده در ردیف­های (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه­نویسی الکترونیک امکانپذیر است. تا زمان اجرای نسخه نویسی الکترونیک تعرفه براساس ردیف­های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می باشد.

تبصره۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می توانند از تعرفه های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) پروانه دار در صورتی می توانند از تعرفه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه ( PhD ) ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل هفده هزار و پانصد (۵۰۰ر۱۷) ریال محاسبه می شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه ای کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دو هزار و ششصد (۶۰۰ر۴۳۲) ریال محاسبه می شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت هزار (۰۰۰ر۶۶۰) ریال محاسبه می شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (۸۰۰ر۲۲۶) ریال محاسبه می شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارایه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (۳۰۰ر۳۴۶) ریال محاسبه می شود.

پ ـ سقف تعرفه­های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است:

(ارقام به ریال)

تبصره ـ به بیمارستان های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت های خود را براساس استانداردهای ابلاغی و آیین نامه های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش­های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش های مربوط اداره نمایند.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ـ تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می شود:                                                      

کد ملی
	

نوع خدمت
	

دوره درمان
	

مبلغ/ ریال

۹۵۰۰۰۰
	

درمان نگهدارنده با متادون ( MMT ) (با احتساب هزینه دارو)
	

یک ماهه
	

۰۰۰ر۷۸۶ر۱

۹۵۰۰۰۵
	

درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم ( OPT ) با روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو)
	

یک ماهه
	

۰۰۰ر۰۲۳ر۲

۹۵۰۰۱۰
	

درمان نگهدارنده با تنتور اپیوم ( OPT ) بدون روان درمانی (بدون احتساب هزینه دارو)
	

یک ماهه
	

۰۰۰ر۸۷۲

۹۵۰۰۱۵
	

درمان نگهدارنده با بوپرونورفین ( BMT ) (بدون احتساب هزینه دارو)
	

یک ماهه
	

۰۰۰ر۹۵۳

۹۵۰۰۲۰
	

سم زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو)
	

۲۱ـ ۸ روزه
	

۰۰۰ر۳۲۴ر۲

۹۵۰۰۲۵
	

سم زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو)
	

۱۰ ـ ۷ روزه
	

۰۰۰ر۸۹۴ر۱

۹۵۰۰۳۰
	

درمان نگهدارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو)
	

یک ماهه
	

۰۰۰ر۸۹۲

۹۵۰۰۳۵
	

مداخلات روان­شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل (۴۵) دقیقه
	

یک جلسه
	

۰۰۰ر۴۰۹

۹۵۰۰۴۰
	

مداخلات روان­شناختی گروهی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر)
	

یک جلسه
	

۰۰۰ر۱۲۴

تبصره۱ـ سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره۲ـ براساس آیین نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه در خصوص معتادان بی بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می باشد.

تبصره۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو براساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه ای از بیمه و بیمار دریافت می گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی­گرم و داروی تنتور ایپوم (۱۷) سی­سی به ازای هر بیمار در روز می­باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می­باشد.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان مدار ( TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکر اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می شود:

تبصره۱ـ خدمات ارایه­شده در مراکز اجتماع درمان مدار (TC ) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره۲ـ تعرفه های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ ملاک پرداخت هزینه های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روانگردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می شود.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

۲ـ سهم سازمان های بیمه گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در
بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ ارزش های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب نامه شماره۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره ۵۱۷۰۰/۱۵۳۴۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای­عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می گردد.

۴ـ خدمات روان­درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روانپزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان براساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارایه و پرداخت می باشد.

۵ ـ تعرفه همودیالیز برای بخش خصوصی به شرح جدول زیر می باشد:

ویژگی کد
	

کد
	

شرح خدمت
	

ارزش نسبی

#
	

۹۰۰۱۴۰
	

گلوبال ـ نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه

 (حاد ـ ۶ جلسه اول)
	

۱۷

۶

۱۱

#
	

۹۰۰۱۴۵
	

گلوبال ـ همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک

 در طی جلسه ارایه خدمت
	

۱۵

۴

۱۱

تبصره ـ ضرایب ریالی جزء حرفه ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش خصوصی در تعهد سازمان های بیمه گر خواهد بود.

۶ ـ کلیه تعرفه­های درج­شده در این تصویب نامه به عنوان سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۹ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می­توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه­های تعدیل­شده اقدام نمایند:

الف ـ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ب ـ رییس سازمان نظام پزشکی استان

پ ـ نماینده استاندار

ت ـ نماینده سازمان های بیمه گر پایه استان

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به عنوان نماینده بیمه های تکمیلی استان

تبصره ـ در استان هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۷ـ این تصویب نامه از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری