اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰

شماره۱۱۹۲۵/ت۵۷۶۴۹هـ                               ۱۳۹۹/۲/۱۳
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۳) تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می شود:

۳ـ مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود. در هر حال قیمت پس از اعمال تخفیف نباید از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره نویسی کمتر باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری