اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

شماره۹۹/۲۴۹۸۲                                     ۱۳۹۹/۲/۲۱

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً، نظر به اینکه بعض ضرایب مندرج در بند الف جدول یک حق التحریر به اشتباه درج و چاپ شده است، لذا بدینوسیله ضرایب اصلاحی ارسال می گردد، مستدعی است دستور فرمائید نسبت به چاپ آن در روزنامه رسمی اقدام فرمایند.

مدیرکل امور اسناد و سردفتران ـ محسن مرادی

الف ـ اسناد مالی( موضوع ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت)

یک: اسناد رهنی ـ با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی

ردیف
	

مبلغ سند
	

تعرفه

۸‏ ـ۱
	

تا مبلغ ده میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال
	

۰/۷درهزار

۹‏ـ۱
	

تا مبلغ بیست میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال
	

۵‏/۰ در هزار

۱۰‏ـ۱
	

تا مبلغ صد میلیارد ریال نسبت به مازاد بیست میلیارد ریال
	

۲‏/۰ در هزار

۱۱‏ـ۱
	

بیش از صد میلیارد ریال نسبت به مازاد صد میلیارد ریال
	

۰۴‏/۰ در هزار