تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره۱۴۴۲۶/ت۵۶۹۰۱هـ                               ۱۳۹۹/۲/۱۷
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۰۲۰۵۸ـ ۶۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۱۱/ت۳۵۰۸۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود:

تبصره ـ به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره برداری منعقد می کند، صادر نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری