تصویب نامه در خصوص خروج از طبقه بندی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات

شماره۵۵۱۲۶/۱۷۹۴۳                                      ۱۳۹۹/۲/۲۷

تصویب نامه در خصوص خروج از طبقه بندی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نیرو ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشورـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ نهاد ریاست جمهوری

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

در اجرای ماده (۴) اصلاحی آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۴۳۳/ت۲۸۷۶۴هـ مورخ ۱۳۸۲/۴/۴ و با توجه به عدم ضرورت طبقه بندی تصویب نامه شماره ۹۸/۱۴۰۵۱/م/ت۵۵۱۲۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ ، تصویب نامه مذکور از طبقه بندی «خیلی محرمانه» خارج شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری