تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

شماره۱۷۲۷۹/ت۵۵۰۴۸هـ                                    ۱۳۹۹/۲/۲۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ بخش شامکان به مرکزیت روستای شامکان از ترکیب دهستان‏های شامکان و ربع شامات در تابعیت شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی ایجاد می‏شود.

ب ـ شهرستان ششتمد به مرکزیت شهر ششتمد از ترکیب بخش‏های زیر ایجاد می‏شود:

۱ـ بخش مرکزی شامل دهستان‏های بیهق و تکاب‏کوه‏میش

۲ـ بخش شامکان

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری