تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی

شماره۱۷۳۰۰/ت۵۷۲۶۶هـ                                 ۱۳۹۹/۲/۲۴
تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان زرینه رود بخش مرکزی شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی، به روستای ساتلمیش محمدلو تغییر می یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان میاندوآب، دهستان مظفرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان های زیر ایجاد می شود:

۱ـ مظفرآباد ۲ـ دوه چی ۳ـ قرمزخلیفه علیا ۴ـ قرمزخلیفه سفلی ۵ ـ جارچلو ۶ ـ قدرت کندی ۷ـ ساتلمیش محمد آباد ۸ ـ کوسه لر سفلی ۹ـ کوسه لر علیا ۱۰ـ حسن آباد ۱۱ـ قره تپه۱۲ـ حاجی بهزاد ۱۳ـ جعفرآباد.

پ ـ روستای مظفرآباد به عنوان مرکز دهستان مظفرآباد

ت ـ در شهرستان میاندوآب، بخش بکتاش از ترکیب دهستان های مظفرآباد و زرینه رود ایجاد می شود.

ث ـ روستای بکتاش به عنوان مرکز بخش بکتاش تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری