تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی،

شماره۲۰۴۵۳/ت۵۶۹۴۴هـ                              ۱۳۹۹/۲/۳۱
تصویب نامه درخصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی،

وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۵۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای روشناوند دهستان پس کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر روشناوند شناخته می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری