اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»

شماره۹۹/۲۴۰۸/دش                                   ۱۳۹۹/۲/۳۱
اصلاح تبصره۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»

(مصوب جلسه ۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

در جلسه ۴۸ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، اصلاح تبصره۳ ماده۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» به این شکل به تصویب رسید:

اصلاحیه تبصره ۳ ماده ۱۲ اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»: مصوبات کمیته تخصیص پس از تأیید رئیس هیأت امنای صندوق، توسط رئیس کمیته به صورت کتبی به رئیس صندوق ابلاغ می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

سعیدرضا عاملی