اصلاح نظام رتبه بندی معلمان

شماره ۲۱۸۸۵/ت۵۷۶۸۰هـ                               ۱۳۹۹/۳/۶
اصلاح نظام رتبه بندی معلمان

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ وزارت آموزش و پرورش به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ در ماده (۴) عبارت «، ماده (۶۶) و بند (۵) ماده (۶۸)» به عبارت «و بند (۱۰) ماده (۶۸)» و عبارت «مواد (۶) و (۷) » به عبارت «ماده (۶)» اصلاح شود.

۲ـ مواد (۶) و (۷) حذف و متن زیر به عنوان ماده (۶) تلقی و شماره مواد (۸) و (۹) به شماره (۷) و (۸) اصلاح می شود:

ماده۶ ـ جدول درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر دوره ابتدایی و دوره متوسطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به شرح زیر تعیین می شود:

رتبه

دوره
	

۱
	

۲
	

۳
	

۴
	

۵

ابتدایی
	

۱۰%
	

۱۲%
	

۱۵%
	

۱۸%
	

۲۱%

متوسطه
	

۹%
	

۱۱%
	

۱۴%
	

۱۷%
	

۲۰%

تبصره ـ به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که براساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه کسب می کنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری