تصویب نامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا

شماره ۲۱۲۴۷/ت۵۷۵۱۵هـ                               ۱۳۹۹/۳/۳

تصویب نامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس

و مسکن ثبتی مبنا

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نیرو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ مرکز آمار ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۷۱۵۹۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب۱۳۹۵ـ مرکز آمار ایران مکلف است در راستای نوسازی نظام آماری کشور و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور (رییس ستاد) و وزارتخانه های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های اداری و استخدامی کشور، ثبت اسناد و املاک کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران (دبیر)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ و پس از آن در دوره های زمانی معین را با رویکرد ثبتی مبنا اجرایی نماید. دبیرخانه ستاد مذکور در مرکز آمار ایران مستقر خواهد بود.

۲ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوع ریزداده و اطلاعهات آماری مورد نیاز را در چهارچوب ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران، بدون اخذ وجه در اختیار مرکز یاد شده قرار دهند.

۳ـ تصویب نامه شماره ۲۶۵۸۱/ت۳۷۱۴۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۴ لغو می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری