اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶

                        
اصلاح بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به اینکه در بند (۳) تصویب نامه شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۶ عبارت «جدول شماره (۱۳)» به صورت عبارت «جدول شماره (۳)» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی صراف