اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۳۰۷۳۲/ت۵۷۷۰۳هـ                               ۱۳۹۹/۳/۲۶
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۴۲۸۹۰/۱۹۰۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع تصویب­نامه شماره ۸۲۰۶/ت۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲، به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۲۳)، قبل از عبارت "به حساب ذی­نفع" عبارت "از طریق دستگاه­های مذکور" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور الحاق می­شود:

تبصره ـ فهرست افراد موضوع این ماده و مبالغ پرداختی هر ماه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه­ها به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می­شود.

۲ـ در تبصره (۲) ماده (۲۸)، عبارت "شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران" به عبارت "شرکت بازآفرینی شهری ایران" اصلاح می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری