اصلاح برخی از ردیف­های تعرفه­ای کتاب مقررات صادرات و واردات

شماره۳۰۳۲۴/ت۵۷۷۲۳هـ                               ۱۳۹۹/۳/۲۶
اصلاح برخی از ردیف­های تعرفه­ای کتاب مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت جهادکشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۶۰/۶۰۹۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

برخی از ردیف­های تعرفه­ای کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جدول زیر اصلاح می­شود:

ردیف تعرفه

(HS)
	

شرح کالا
	

حقوق ورودی
	

توضیحات

۱۰۰۶۳۰
	

برنج نیمه سفید شده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا

براق شده

	

 ـ
	

تفکیک ردیف تعرفه

۱۰۰۶۳۰۱۰
	

برنج نیمه سفید شده
	

۴
	

ایجاد ردیف تعرفه کاهش حقوق ورودی

۱۰۰۶۳۰۲۰
	

برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده
	

۱۰
	

ایجاد ردیف تعرفه

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری