اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

شماره۳۱۹۳۵/ت۵۵۸۷۳هـ                               ۱۳۹۹/۳/۳۱
اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد شماره ۳۷۶۰۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب­نامه شماره ۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲هـ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۶ به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۱ـ شرکت  های وابسته به دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ، نهادهای نظامی و انتظامی، تعاونی های کارکنان یا صندوق های بازنشستگی و شرکت های زیر مجموعه آنها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه­های محدود نیستند. منظور از شرکت های وابسته، شرکتی است که بیش از (۵۰%) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گران فوق­الذکر باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری