اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات

شماره۳۱۴۸۷/ت۵۶۹۰۹هـ                               ۱۳۹۹/۳/۲۷
اصلاح آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان و تجاری­سازی نوآوری­ها و اختراعات، موضوع تصویب­نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

متن زیر جایگزین مواد (۵) تا (۱۶) و شماره سایر مواد به ترتیب اصلاح می­شود:

ماده۵ ـ دستورالعمل اعطای حمایت­های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امنا و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشخص می­شود.

تبصره ـ صندوق موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون، آیین­ نامه­های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار دهد و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق را در موارد مربوط فراهم سازد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری