اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان

شماره۳۱۴۸۹/ت۵۷۴۱۹هـ                               ۱۳۹۹/۳/۲۷
اصلاح تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان

سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۲۵ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (۶۴) و (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

در تصویب­نامه شماره ۲۰۹۰۱/ت۲۶۹۰۳هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ موضوع تعرفه صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، عبارت "مبلغ پنجاه و پنج هزار (۰۰۰ر۵۵) ریال" به عبارت "مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال" و عبارت "مبلغ یکصد و شصت و پنج هزار (۰۰۰ر۱۶۵) ریال" به عبارت "مبلغ دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال" اصلاح می­­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری