تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی

شماره۲۸۶۹۳/ت۵۷۲۱۶هـ                              ۱۳۹۹/۳/۲۱
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی

وزارت کشور ـ وزارت امورخارجه ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۷۷۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) آیین نامه نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۸۶۰/ت۲۹۷۲۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۸ الحاق می شود:

تبصره ـ سفرهای رسمی استانداران استان های مرزی و معاونان آنان به استان های مجاور کشورهای همسایه مربوط در موارد فوری و اضطراری، با تشخیص و موافقت وزیر کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام خواهدشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری