قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

شماره۳۵۴/۱۵۷۸۲                                    ۱۳۹۹/۳/۳۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۴۶۶۹/۱۰۱۱۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۳۳۲۴۳                                        ۱۳۹۹/۴/۲

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی موادغذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابجایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۵۴/۱۵۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۱) موافقتنامه می باشد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به موافقتنامه حمل ونقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست ماده، سه ضمیمه و شش پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه تودیع نماید.

تبصره۱ـ جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن درخصوص ارجاع به داوری هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ممکن می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.

تبصره۲ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه جایی ها

طرفهای متعاهد، با امید به بهبود شرایط حفظ کیفیت مواد غذایی فسادپذیر در زمان جابه جایی آنها به ویژه در تجارت بین المللی، با توجه به اینکه بهبود این شرایط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذایی فسادپذیر را ترغیب می کند، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل۱ـ تجهیزات ویژه حمل ونقل

ماده۱ـ تجهیزات حمل ونقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر نباید به صورت تجهیزات روکش دار، سردسازی، سردسازی مکانیکی یا حرارتی طراحی شود مگر اینکه با استانداردها و تعاریف مندرج در ضمیمه (۱) این موافقتنامه مطابقت داشته باشد.

ماده۲ـ طرفهای متعاهد جهت حصول اطمینان از اینکه تجهیزات موضوع ماده (۱) این موافقتنامه برای مطابقت با استانداردهای گفته شده با مقررات پیوست های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ضمیمه (۱) این موافقتنامه بررسی و آزمایش شده اند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود. هر یک از طرفهای متعاهد اعتبار گواهی های تأیید صادره طبق بند (۳) پیوست (۱) ضمیمه (۱) این موافقتنامه از سوی مقام صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر را به رسمیت خواهد شناخت. هر یک از طرفها می توانند اعتبار گواهی های تأیید صادره طبق الزامات پیوست های (۱) و (۲) ضمیمه (۱) این موافقتنامه از سوی مقام صلاحیت دار دولتی غیر از طرف متعاهد را به رسمیت بشناسند.

فصل۲ـ استفاده از تجهیزات حمل ونقل خاص برای حمل ونقل بین المللی برخی مواد غذایی فسادپذیر

ماده۳ـ

۱ـ مفاد ماده (۴) این موافقتنامه باید در مورد تمام جابه جایی های زیر اعم از اجاره ای، کرایه ‎ ای یا در تملک، که با رعایت مفاد بند (۲) این ماده به طور انحصاری از طریق ریلی، جاده ای یا ترکیبی از این دو انجام شده باشد، اعمال شود:

 ـ مواد غذایی منجمد یا تحت انجماد سریع و

 ـ مواد غذایی موضوع ضمیمه (۳) این موافقتنامه باشد حتی اگر تحت انجماد یا انجماد سریع نباشند، مشروط بر اینکه نقطه ای که کالاها یا تجهیزات حاوی آنها، در وسیله نقلیه ریلی یا جاده ای بارگیری شده و نقطه ای که در آن کالاها یا تجهیزات حاوی آنها از وسیله نقلیه مزبور تخلیه شده، در دو کشور مختلف باشد و نقطه ای که در آن کالا تخلیه شده، در قلمرو یک طرف متعاهد باشد.

در مورد جابه جایی های واقع در یک یا چند گذرگاه دریایی غیر از گذرگاهای موضوع بند (۲) این ماده، هر مسیر زمینی به طور مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده باید در مورد گذرگاههای دریایی کمتر از یکصد و پنجاه کیلومتر اعمال شود به شرطی که کالاها با تجهیزات مورد استفاده در مسیرهای زمینی یا مسیرهای بدون انتقال بارگیری کالاها، حمل دریایی شده و این گذرگاه ها از یک یا چند مسیر زمینی موضوع بند (۱) این ماده پیش رفته باشد یا برود یا بین دو مسیر زمینی قرار گیرد.

۳ـ با وجود مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، طرفهای متعاهد نباید مفاد ماده (۴) این موافقتنامه را در مورد حمل ونقل مواد غذایی مورد نظر برای مصارف غیر انسانی، اعمال کنند.

ماده۴ـ

۱ـ برای جابه جایی مواد غذایی فسادپذیر مندرج در ضمیمه های (۲) و (۳) این موافقتنامه، تجهیزات موضوع ماده (۱) این موافقتنامه باید مورد استفاده قرار گیرند مگر اینکه دمای پیش بینی شده در طول حمل ونقل، این تجهیزات را برای حفظ شرایط دمای تعیین شده در ضمیمه های (۲) و (۳) این موافقتنامه آشکارا غیرضروری تلقی کند. تجهیزات باید به گونه ای انتخاب و استفاده شوند که شرایط دمایی پیش بینی شده در ضمایم مذکور را بتوان در سراسر حمل ونقل رعایت کرد. علاوه بر این تمام اقدامات مقتضی باید به صورت عملی تر به ویژه درباره دمای مواد غذایی در زمان بارگیری و انجماد یا انجماد مجدد در طول مسیر یا سایر عملیات ضروری انجام شود. با این وجود مفاد این بند را تنها باید تا جایی اعمال کرد که با تعهدات بین المللی طرفهای متعاهد در خصوص موضوع حمل و نقل بین المللی به موجب کنوانسیون های مجرا در زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه یا به موجب کنوانسیون های جایگزین برای آنها، مغایرت نداشته باشد.

۲ـ اگر در طول حمل ونقل به موجب این موافقتنامه مفاد بند (۱) این ماده در رابطه با موارد زیر رعایت نشده باشد:

الف) مواد غذایی را پس از تکمیل حمل ونقل در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد را نتوان معدوم کرد مگر اینکه مقامهای صلاحیت دار مجوز معدوم کردن آن را طبق ضوابط بهداشت عمومی تلقی کنند و مگر اینکه شرایطی که مقامها ممکن است به هنگام ارائه آن به مجوز اضافه کنند اجابت شده باشد؛ و

ب) هر طرف متعاهد به دلیل ضوابط بهداشت عمومی یا پیشگیری و تا جایی که با سایر تعهدات بین المللی موضوع آخرین جمله بند (۱) این ماده مغایرت نداشته باشد از ورود مواد غذایی به قلمرو خود جلوگیری کرده یا ورود آنها را مشروط به شروطی کند که ممکن است تعیین کنند.

۳ـ رعایت مفاد بند (۱) این ماده توسط حمل کنندگان، اجاره ای یا کرایه ‎ ای تنها تا جایی ضروری است که متعهد به تدارک یا عرضه خدمات مورد نظر برای تضمین چنین رعایتی شده باشد و چنانچه رعایت مذکور بستگی به انجام خدمات داشته باشد. اگر اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی متعهد به تدارک یا عرضه خدمات مورد نظر برای تضمین انطباق با مفاد این موافقتنامه شده باشند آنها به تضمین چنین انطباقی تا جایی که به انجام خدماتی که متعهد به تدارک یا عرضه آن شده اند مربوط می شود، ملزم خواهند بود.

۴ ـ در طول حمل ونقلی که مشمول مفاد این موافقتنامه است و برای آن نقطه بارگیری در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد واقع شده باشد، مسؤولیت رعایت الزامات بند (۱) این ماده، با رعایت مفاد بند (۳) این ماده، برعهده اشخاص زیر است:

 ـ در مورد حمل ونقل اجاره ای یا کرایه­ای با شخص حقیقی یا حقوقی که طبق اسناد حمل ونقل، فرستنده است، یا در صورت نبود اسناد حمل ونقل با شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد حمل ونقل با حمل کننده منعقد کرده است.

 ـ در سایر موارد، با شخص حقیقی یا حقوقی که حمل ونقل را انجام می دهد.

فصل ۳ـ مقررات متفرقه

ماده۵ ـ مفاد این موافقتنامه برای حمل ونقل زمینی بدون انتقال بار در بارگنج­هایی (کانتینرهایی) اعمال نخواهد شد که در دسته  دریایی حرارتی قرار دارند و حمل ونقل مزبور در گذرگاه دریایی به غیر از گذرگاه دریایی موضوع بند (۲) ماده (۳) این موافقتنامه، پیش رفته باشد یا برود.

ماده۶ ـ

۱ـ هر یک از طرفهای متعاهد تمامی اقدامات مناسب را برای تضمین رعایت مفاد این موافقتنامه اتخاذ خواهد نمود. نهادهای صلاحیت دار طرفهای متعاهد یکدیگر را از اقدامات عمومی اتخاذشده در این رابطه آگاه خواهند نمود.

۲ـ اگر یکی از طرفهای متعاهد نقض ارتکابی توسط فرد ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر را کشف کند یا مجازاتی را برای چنین فردی اعمال کند، نهاد طرف نخست نهاد طرف دیگر را از نقض کشف شده و مجازات اعمال شده، مطلع خواهد نمود.

ماده۷ـ طرفهای متعاهد حق انعقاد موافقتنامه های دو یا چندجانبه را برای خود محفوظ می دارند به این شرط که مفاد مربوط به تجهیزات خاص و مفاد حاکم در مورد دمای مورد نیاز برای مواد غذایی خاص برای نگهداری در طول حمل ونقل، به ویژه به دلیل شرایط اقلیمی خاص، دقیق تر از آن مواردی باشد که در این موافقتنامه مقرر شده است. این مفاد باید تنها در حمل ونقل بین المللی بین طرفهای متعاهدی اعمال شود که موافقتنامه های دو یا چندجانبه موضوع این ماده را منعقد نموده اند. این موافقتنامه ها به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و وی آنها را به طرفهای متعاهد این موافقتنامه هایی که امضاءکنندگان موافقتنامه مذکور نیستند، ارسال خواهد نمود.

ماده۸ ـ عدم رعایت مفاد این موافقتنامه بر وجود یا اعتبار قراردادهای منعقده برای اجرای حمل ونقل، تأثیر نخواهد گذاشت.

فصل۴ـ مقررات نهائی

ماده۹ـ

۱ـ کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و کشورهایی که به عنوان مقام مشورتی کمیسیون به موجب بند (۸) وظایف و اختیارات کمیسیون پذیرفته شده اند، می توانند به روشهای زیر طرفهای متعاهد این موافقتنامه شوند:

الف) با امضای آن؛

ب) با تصویب آن پس از امضای منوط به تصویب آن؛ یا

پ) با الحاق به آن.

۲ـ کشورهایی که می توانند به موجب بند (۱۱) وظایف و اختیارات کمیسیون در فعالیت های خاص کمیسیون اقتصادی اروپا مشارکت کنند، می توانند با ملحق شدن به آن پس از لازم الاجراء شدن آن، طرفهای متعاهد این موافقتنامه شوند.

۳ـ این موافقتنامه تا ۳۱ می ۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) برای امضاء مفتوح و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود.

۴ـ تصویب یا الحاق با سپردن سند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

ماده۱۰ـ

۱ـ هر کشوری می تواند در زمان امضای این موافقتنامه بدون در نظر گرفتن قید تحدید تعهد راجع به تصویب، یا سپردن اسناد تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن در اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقتنامه در حمل ونقل های انجام شده در هر یک از قلمروهای آن یا در یک قلمرو خاص آن واقع در خارج از اروپا اعمال نمی شود. اگر اطلاع رسانی مذکور پس از لازم الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده باشد، برای اطلاع رسان نود روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل، اعمال موافقتنامه در مورد حمل ونقل در قلمرو یا قلمروهای نامبرده در آن اطلاعیه باید متوقف شود. طرفهای متعاهد جدید که از ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۸) به موافقتنامه ملحق می شوند و بند (۱) این ماده را اعمال می کنند طبق رویه مقرر در بند (۲) ماده (۱۸)، حق طرح هیچ اعتراضی را به پیش نویس اصلاحات ندارند.

۲ـ هر کشوری که به موجب بند (۱) این ماده اعلامیه داده باشد، می تواند در هر زمانی پس از آن در اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقتنامه در موردحمل ونقل انجام شده در قلمرو نامبرده در اطلاعیه صادره به موجب بند (۱) این ماده قابل اجراء خواهد بود و این موافقتنامه در مورد حمل ونقل در آن قلمرو، یکصدوهشتاد روز پس از تاریخی اعمال خواهد شد که دبیرکل آن اعلامیه را دریافت کرده است.

ماده۱۱ـ

۱ـ این موافقتنامه یک سال پس از اینکه پنج کشور موضوع بند (۱) ماده (۹) آن را بدون قید تحدید تعهد راجع به تصویب امضاء کرده یا اسناد تصویب یا الحاق آن را سپرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد.

۲ـ در رابطه با هر کشوری که پس از امضای پنج کشور بدون قید تحدید تعهد راجع به تصویب یا سپردن اسناد تصویب یا الحاق آن، این موافقتنامه را تصویب کرده یا به آن ملحق می شود، این موافقتنامه یک سال پس از اینکه کشور مذکور سند تصویب یا الحاق خود را سپرده باشد، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده۱۲ـ

۱ـ هر طرف متعاهد می تواند با تسلیم یادداشت ابطال به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعمال این موافقتنامه را در مورد خود ابطال نماید.

۲ـ ابطال پانزده ماه پس از تاریخی نافذ خواهد شد که در آن دبیرکل یادداشت ابطال را دریافت کند.

ماده۱۳ـ

چنانچه در تمام مدت هر دوره دوازده ماهه متوالی پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، شمار طرفهای متعاهد کمتر از پنج باشد اجرای آن متوقف خواهد شد.

ماده۱۴ـ

۱ـ هر کشوری می تواند در زمان امضای این موافقتنامه بدون قید تحدید تعهد راجع به تصویب یا سپردن اسناد تصویب، یا الحاق آن یا هر زمان پس از آن، در اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقتنامه در مورد کلیه یا هر یک از قلمروهایی که آن کشور مسؤول روابط بین الملل آنها است، اعمال خواهد شد. این موافقتنامه در مورد قلمرو یا قلمروهای نامبرده در اطلاعیه از نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل یا اگر در آن روز موافقتنامه هنوز لازم­الاجراء نشده باشد، پس از لازم­الاجراء شدن آن، اعمال خواهد شد.

۲ـ هر کشوری که به موجب بند (۱) این ماده اعلام کرده باشد که این موافقتنامه در مورد قلمرویی که آن کشور مسؤول روابط بین الملل آن است، اعمال می شود، می تواند اعمال موافقتنامه را در رابطه با آن قلمرو مطابق با ماده (۱۲) آن، به طور جداگانه ابطال کند.

ماده۱۵ـ

۱ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکره میان آنان، حل وفصل خواهد شد.

۲ـ هرگونه اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد درگیر اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد و بر این اساس، به یک یا چند داور که با توافق طرفها، برگزیده می شوند، ارجاع داده خواهد شد. اگر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ درخواست داوری، طرفهای درگیر اختلاف نتوانند در مورد انتخاب داور یا داوران به توافق برسند، هر یک از طرفهای مزبور می تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید، یک داور را که اختلاف برای تصمیم گیری به آن ارجاع خواهد شد تعیین کند.

۳ـ تصمیم داور یا داورانی که به موجب بند پیشین تعیین شده­اند برای طرفهای درگیر اختلاف لازم­الرعایه خواهد بود.

ماده۱۶ـ

۱ـ هر کشوری می تواند در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این موافقتنامه اعلام کند که خود را متعهد به بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۵) این موافقتنامه نمی داند. طرفهای متعاهد دیگر در رابطه با هر طرف متعاهدی که قید تحدید تعهد مزبور را در نظر گرفته است، متعهد به بندهای مذکور نخواهند بود.

۲ـ هر طرف متعاهد که قید تحدید تعهدی را به موجب بند (۱) این ماده در نظر گرفته است، می تواند در هر زمانی طی اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از قید تحدید تعهد صرف نظر کند.

۳ـ به استثنای قید تحدید تعهد مقرر در بند (۱) این ماده، در نظر گرفتن هیچ قید تحدید تعهدی در این موافقتنامه مجاز نخواهد بود.

ماده۱۷ـ

۱ـ پس از لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه به مدت سه سال، هر طرف متعاهد می تواند در اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کند که به منظور بازنگری این موافقتنامه، فرآهمایی(کنفرانسی) برگزار شود. دبیرکل این درخواست را به اطلاع تمام طرفهای متعاهد خواهد رساند و چنانچه در یک دوره چهار ماهه پس از تاریخ ارسال اطلاعیه به دبیرکل، حداقل یک سوم طرفهای متعاهد رضایت خود را نسبت به این درخواست اعلام کرده باشند، دبیرکل فرآهمایی(کنفرانس) بازنگری را برگزار خواهد نمود.

۲ـ اگر فرآهمایی(کنفرانس) طبق بند (۱) این ماده تشکیل شود، دبیرکل تمام طرفهای متعاهد را آگاه کرده و از آنها دعوت خواهد نمود در یک دوره سه ماهه، پیشنهادهایی که تمایل دارند فرآهمایی(کنفرانس) آنها را بررسی نماید، ارائه دهند. دبیرکل حداقل سه ماه پیش از تاریخ افتتاح فرآهمایی(کنفرانس)، دستورکار موقت فرآهمایی (کنفرانس) را همراه با متن پیشنهادهای مزبور، برای تمام طرفهای متعاهد ارسال خواهد کرد.

۳ـ دبیرکل از تمام کشورهای موضوع بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه و نیز کشورهایی که به موجب بند (۲) ماده (۹)، طرفهای متعاهد محسوب می شوند، برای هر فرآهمایی (کنفرانسی) که طبق این ماده برگزار می شود، دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده۱۸ـ

۱ـ هر طرف متعاهد می تواند یک یا چند اصلاحیه را در مورد این موافقتنامه پیشنهاد کند. متن هر اصلاحیه پیشنهادی به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد که وی آن را به تمام طرفهای متعاهد ارسال و به اطلاع تمام کشورهای دیگر موضوع بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه خواهد رساند. دبیرکل می تواند اصلاحیه هایی را نیز برای این موافقتنامه یا ضمائم آن پیشنهاد دهد که توسط «گروه کاری» حمل ونقل موادغذایی فسادپذیر کارگروه حمل ونقل زمینی کمیسیون اقتصادی اروپا، به وی ارسال شده است.

۲ـ در دوره شش ماه پس از تاریخ اطلاع رسانی اصلاحات پیشنهادی توسط دبیرکل، هر طرف متعاهد می تواند به دبیرکل اطلاع دهد که:

الف) به اصلاحیه های پیشنهادی اعتراض دارد؛

ب) اگر چه قصد پذیرش پیشنهادها را دارد، هنوز شروط لازم برای این پذیرش در کشور آن وجود ندارد.

۳ـ اگر یک طرف متعاهد به نحو پیش بینی شده در جزء (ب) بند (۲) این ماده به دبیرکل اعلامیه ارسال کند، تا زمانی که پذیرش خود را به دبیرکل اعلام نکرده باشد می تواند در یک دوره نه ماهه پس از انقضای دوره شش ماهه تجویز شده در اعلامیه اولیه، به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کند.

۴ـ اگر طبق شرایط بندهای (۲) و (۳) این ماده، به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض شود، اصلاحیه پذیرفته شده تلقی نخواهد شد و اعتبار نخواهد داشت.

۵ ـ اگر طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده هیچ اعتراضی به اصلاحیه پیشنهادی نشود، اصلاحیه در تاریخ تعیین شده زیر پذیرفته شده تلقی خواهد شد:

الف) اگر هیچ یک از طرفهای متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) این ماده، با انقضای دوره شش ماهه موضوع بند (۲) این ماده، اعلامیه ای به دبیرکل ارسال نکند؛

ب) اگر حداقل یک طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) این ماده قبل از دو تاریخ زیر به دبیرکل اعلامیه ارسال نماید:

 ـ تاریخی که در آن تمام طرفهای متعاهدی که اعلامیه ها را ارسال کرده اند، پذیرش خود را نسبت به اصلاحیه پیشنهادی به دبیرکل اعلام نمایند، در هر حال مشروط بر اینکه تمام پذیرش ها پیش از انقضای دوره شش ماهه موضوع بند (۲) این ماده، اعلام شده باشد، این تاریخ، تاریخ انقضای این دوره خواهد بود.

 ـ تاریخ انقضای دوره نه ماهه موضوع بند (۳) این ماده.

۶ ـ هرگونه اصلاحیه ای که پذیرفته شده تلقی شده باشد، شش ماه پس از تاریخی لازم­الاجراء خواهد شد که در آن پذیرفته شده تلقی شده است.

۷ـ دبیرکل تمام طرفهای متعاهد را در اسرع وقت از اعتراض وارده به اصلاحیه پیشنهادی طبق جزء (الف) بند (۲) این ماده و ارسال اطلاعیه یک یا چند طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) این ماده برای وی، آگاه خواهد ساخت. اگر یک یا چند طرف متعاهد چنین اطلاعیه ای را برای وی ارسال کرده باشد، وی تمام طرفهای متعاهد را متعاقباً از اینکه طرف یا طرفهای متعاهدی که چنین اطلاعیه ای را ارسال کرده اند، به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کرده اند یا آن را پذیرفته اند آگاه خواهد کرد.

۸ ـ جدای از رویه اصلاح مقرر در بندهای (۱) تا (۶) این ماده، ضمائم و پیوست ‎ های این موافقتنامه را می توان با توافق بین نهادهای صلاحیت دار تمام طرفهای متعاهد اصلاح کرد. اگر نهاد طرف متعاهد اعلام کرده باشد که به موجب قانون ملی آن، موافقت آن مشروط به مجوز خاص یا تصویب نهاد قانونگذار است، رضایت طرف متعاهد مربوط به اصلاحیه ضمیمه تا زمانی که طرف متعاهد تصویب یا کسب مجوز لازم را به دبیرکل اعلام نکرده باشد، اعلام شده تلقی نخواهد شد. توافق بین نهادهای صلاحیت دار می تواند مقرر دارد که در یک دوره انتقالی، کل یا بخشی از ضمائم قدیمی همزمان با ضمائم جدید، معتبر باقی بماند. دبیرکل تاریخ لازم الاجراء شدن متون جدید حاصل از این تغییرات را تعیین خواهد نمود.

ماده۱۹ـ دبیرکل سازمان ملل متحد علاوه بر ارسال اطلاعیه های پیش­بینی شده در مواد (۱۷) و (۱۸) این موافقتنامه، به کشورهای موضوع بند (۱) ماده (۹) این موافقتنامه و کشورهایی که به موجب بند (۲) ماده (۹)، طرفهای متعاهد محسوب می شوند، موارد زیر را اعلام خواهد کرد:

الف) امضاءها، تصویب ها و الحاق ها به موجب ماده (۹)؛

ب) تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه براساس ماده (۱۱)؛

پ) ابطال ‎ ها به موجب ماده (۱۲)؛

ت) فسخ موافقتنامه به موجب ماده (۱۳)؛

ث) اطلاعیه های دریافتی به موجب مواد (۱۰) و (۱۴)؛

ج) اعلامیه ها و اطلاعیه های دریافتی به موجب بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶)؛

چ) لازم الاجراء شدن هر اصلاحیه براساس ماده (۱۸).

ماده۲۰ـ پس از ۳۱ می ۱۹۷۱(۱۰ خرداد ۱۳۵۰) نسخه اصل این موافقتنامه نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد که وی نسخ مصدق را برای هر یک از کشورهای مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۹) این موافقتنامه، ارسال خواهد نمود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده اند.

این موافقتنامه در نخستین روز سپتامبر ۱۹۷۰ (۱۰ شهریور ۱۳۴۹)، در ژنو، در نسخه واحدی به زبان ‎ های انگلیسی، فرانسوی و روسی تنظیم شد، که سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشند.

ضمیمه ۱

تعاریف و استانداردهای تجهیزات خاص حمل ونقل مواد غذایی فسادپذیر[۱]

۱ـ تجهیزات عایق. تجهیزاتی که بدنه[۲] آن با دیواره ها، درب ‎ ها، کف و سقف عایق ساخته شده و تبادل گرما بین داخل و بیرون بدنه، می تواند به اندازه ای محدود شود که ضریب کل انتقال گرما (ضریب K ) به گونه ای باشد که تجهیزات در یکی از دو دسته زیر یا دسته ‎ های دیگر قرار گیرد:

IN = تجهیزات عایق عادی مشخص شده به وسیله:
	

 ـ ضریب K کمتر از یا مساوی W/m۲.K ۰/۷۰؛

IR = تجهیزات شدیداً عایق مشخص شده به وسیله:
	

 ـ ضریب k کمتر از یا مساوی W/m۲.K ۰/۴۰ و ضخامت دیواره های جانبی حداقل ۴۵ میلیمتر در تجهیزات مربوط به حمل ونقل با عرض بیش از ۲/۵۰ متر.

تعریف ضریب K و توصیف روش مورد استفاده برای اندازه گیری آن در پیوست (۲) این ضمیمه، ارائه شده است.

۲ـ تجهیزات سردسازی. تجهیزات عایقی که با استفاده از یک منبع سرمایشی (یخ طبیعی، با یا بدون افزودن نمک؛ صفحات خوش گداز (یوتکتیک)؛ یخ خشک با یا بدون واپایش (کنترل) تصعید؛ گازهای مایع با یا بدون واپایش (کنترل) تبخیر و غیره) به جای یک واحد جذب یا مکانیکی، قادر است با میانگین دمای خارجی ۳۰+ دمای داخل بدنه خالی را کاهش داده و سپس آن را حفظ کند:

در مثبت ۷ درجه سانتیگراد
	

حداکثر در مورد رده (الف)

در منفی ۱۰ درجه سانتیگراد
	

حداکثر در مورد رده (ب)

در منفی ۲۰ درجه سانتیگراد
	

حداکثر در مورد رده (پ)

در صفر درجه سانتیگراد
	

حداکثر در مورد رده (ت)

اگر این تجهیزات یک یا چند مخزن، ظرف یا محفظه برای سردسازی داشته باشند، مخازن، ظروف یا محفظه های مذکور باید:

 ـ بتوانند از بیرون پر یا خالی شوند؛ و

 ـ ظرفیتی طبق مفاد بند (۳ـ ۱ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) داشته باشند.

ضریب K تجهیزات سردسازی رده های (ب) و (پ) باید در هر صورت کمتر از یا مساوی W/m۲.K ۰/۴۰ باشد.

۳ـ تجهیزات سردسازی مکانیکی: تجهیزات عایق مجهز به لوازم سردسازی مخصوص خود یا مشترک با سایر واحدهای حمل ونقل مجهز شده به چنین لوازمی. (مجهز به یک فشرده ساز (کمپرسور) مکانیکی یا یک دستگاه جذب و غیره). لوازم مزبور خواهند توانست با میانگین دمای بیرونی ۳۰+ درجه سانتیگراد، دمای داخل ( Ti ) بدنه خالی را کاهش و سپس آن را به طور دائم به روش زیر حفظ کند:

در مورد رده های (الف)، (ب) و (پ) هر دمای داخلی ( Ti ) مطلوب عملاً ثابت طبق استاندارد برای هر سه رده در زیر تعریف شده است:

رده (الف): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یک یخچال به گونه ای که بتوان دمای داخلی ( Ti ) را بین ۱۲+ و صفر درجه سانتیگراد انتخاب کرد؛

رده (ب): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه ای که بتوان دمای داخلی ( Ti ) را بین ۱۲+ و ۱۰ـ درجه سانتیگراد انتخاب کرد؛

رده (پ): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه ای که بتوان دمای داخلی ( Ti ) را بین ۱۲+ و ۲۰ـ انتخاب کرد.

در مورد رده های (ت)، (ث) و (ج)، دمای داخلی ( Ti ) تنظیم شده به طور عملی ثابت طبق استانداردهای تعریف شده برای سه رده زیر:

رده (ت): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه ای که دمای داخلی ( Ti ) کمتر یا مساوی صفر درجه سانتیگراد باشد؛

رده (ث): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه ای که دمای داخلی ( Ti ) کمتر یا مساوی ۱۰ـ درجه سانتیگراد باشد؛

رده (ج): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه ای که دمای داخلی ( Ti ) کمتر یا مساوی ۲۰ـ درجه سانتیگراد باشد. ضریب k تجهیزات رده های (ب)، (پ)،(ث) و (ج) باید در هر مورد کمتر یا مساوی W/m۲.K ۰/۴۰ باشد.

۴ـ تجهیزات گرمایشی. تجهیزات عایق که امکان افزایش دمای داخلی بدنه خالی را فراهم آورده و سپس آن را بیش از دوازده ساعت بدون تجدید عرضه در مقدار عملاًٌ ثابت حداقل ۱۲+ درجه سانتیگراد زمانی که میانگین دمای خارجی به صورت زیر نشان داده می شود حفظ می کند:

منفی ۱۰ درجه سانتیگراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (الف)؛

منفی۲۰ درجه سانتیگراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (ب)؛

منفی۳۰ درجه سانتیگراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (پ)؛

منفی ۴۰درجه سانتیگراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (ت)؛

دستگاههای تولید گرما باید ظرفیت منطبق بر مفاد بندهای (۱ـ ۳ـ ۳) تا (۵ ـ ۳ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) را داشته باشند.

ضریب k تجهیزات رده های (ب)، (پ) و (ت) باید در هر مورد کمتر یا مساوی W/m۲.K ۰/۴۰ باشد.

پیوست ۱ ضمیمه ۱

مقررات مربوط به بررسی تجهیزات عایق، سردسازی، سردسازی مکانیکی

 یا گرمایشی طبق استانداردها

۱ـ بررسی انطباق با استانداردهای مقرر در این پیوست باید براساس موارد زیر انجام گیرد:

الف) پیش از ورود تجهیزات در بخش خدمات؛

ب) به طور دوره ای حداقل هر شش سال یکبار؛

پ) هرگاه مقام صلاحیت دار مقرر نماید، انجام گیرد.

به استثنای موارد پیش بینی شده در بخشهای (۵) و (۶) پیوست (۲) این ضمیمه، بررسی ها باید در ایستگاه آزمایشی طراحی شده یا مصوب مقام صلاحیت دار کشوری که تجهیزات در آن ثبت یا ضبط می شوند انجام شود مگر اینکه در مورد بررسی موضوع بخش (الف) فوق بررسی از پیش در مورد خود تجهیزات یا نمونه های آن در ایستگاه آزمایش طراحی شده یا مصوب مقام صلاحیت دار کشوری که در آن تجهیزات ساخته شده است، انجام شده باشد.

۲ـ روشها و رویه های مورد استفاده در بررسی طبق استانداردها، در پیوست (۲) این ضمیمه تشریح شده است.

۳ـ گواهینامه انطباق با استانداردها توسط مقام صلاحیت دار کشوری که در آن تجهیزات ثبت یا ضبط شده، منتشر خواهد شد. این گواهینامه با الگوی نشان داده شده در پیوست (۳) این ضمیمه مطابقت خواهد داشت.

گواهینامه انطباق در طول حمل ونقل همراه تجهیزات حمل و درصورت لزوم، از سوی مقامات کنترلی تهیه خواهد شد. به هر حال، اگر پلاک گواهی انطباق، به صورتی که در پیوست (۳) این ضمیمه نشان داده شده، به تجهیزات الصاق شود، پلاک گواهی انطباق به عنوان معادل، برای گواهینامه انطباق به رسمیت شناخته خواهد شد. پلاک گواهی انطباق فقط زمانی می‎تواند الصاق شود که گواهی اعتبار انطباق در دسترس است. پلاک های گواهی انطباق، به محض اینکه تجهیزات با استانداردهای مقرر در این ضمیمه مغایرت پیدا کنند، برداشته خواهند شد.

در مورد تجهیزاتی که به کشور دیگری که طرف متعاهد موافقتنامه است منتقل می شوند، این گواهینامه باید با مدارک زیر به گونه ای همراه شود که مقام صلاحیت دار کشوری که در آن تجهیزات ثبت یا ضبط شده، بتواند گواهی انطباق صادر کند:

الف) در تمامی موارد، گزارش آزمایش خودِ تجهیزات یا در مورد تولیدات دوره ‎ ای، تجهیزات مرجع.

ب) در تمامی موارد، گواهی انطباق توسط مقام صلاحیت دار کشور سازنده یا در مورد تجهیزات خدماتی، توسط مقام صلاحیت دار کشور ثبت کننده صادره می شود. در صورت نیاز با حداکثر اعتبار شش ماهه این گواهینامه به صورت گواهی موقتی عمل می کند.

پ) در مورد تجهیزات تولیدی دوره ای، مشخصات فنی تجهیزات به نحو منتشره توسط سازنده تجهیزات یا نماینده معتبر او به نحو مقتضی تصدیق خواهد شد. (این مشخصات باید بخشهای مشابه را به صورت صفحات توصیفی در رابطه با تجهیزاتی که در گزارش آزمون مطرح شده، پوشش داده و حداقل به یکی از زبان های رسمی نوشته شده باشند).

در مورد تجهیزاتی که پس از استفاده منتقل می شوند، ممکن است تجهیزات مورد بازرسی چشمی قرار بگیرند تا هویت آن، پیش از آن تأیید شود که مقام صلاحیت دار کشوری که در آن ثبت یا ضبط شده، گواهینامه انطباق آن را صادر کند.

در یک دسته از تولیدات دوره ای تجهیزات عایق بارگنج های (کانتینرهای) یک شکل که حجم داخلی کمتر از دو مترمکعب دارند، گواهی انطباق برای این دسته می تواند توسط مقام صلاحیت دار صادر شود. در این گونه موارد، به جای شماره اختصاصی (سریال) هر واحد خاص، شماره مشخصات تمام تجهیزات عایق، یا آخرین و اولین شماره مشخصات مجموعه ها، باید در گواهینامه انطباق نمایش داده شود. در این مورد، تجهیزات عایق فهرست شده در گواهینامه باید دارای برگه گواهی انطباق موصوف در بخش(ب) پیوست (۳) ضمیمه (۱) باشد که توسط مقام صلاحیت دار صادر شده است.

در مورد انتقال این تجهیزات عایق (بارگنج ها(کانتینرها)) به کشور دیگری که طرف متعاهد این موافقتنامه است، برای ثبت یا ضبط در آنجا، مقام صلاحیت دار کشور ثبت یا ضبط جدید می تواند گواهینامه انطباق خاصی را براساس گواهینامه انطباق مبدأ که برای کل دسته تعیین شده است، ارائه کند.

۴ـ نشانه ها و نمادهای متمایزکننده باید طبق مفاد پیوست (۴) این ضمیمه به تجهیزات الصاق شوند. آنها به محض اینکه انطباق تجهیزات با استانداردهای مقرر در این ضمیمه پایان یافت، برداشته خواهند شد.

۵ ـ بدنه های عایق، تجهیزات عایق، سردسازی، سردسازی مکانیکی یا گرمایشی حمل و نقل و لوازم حرارتی آنها، باید هر یک دارای پلاک قابل دوام سازنده باشند که توسط سازنده در جای قابل دسترس و آشکار در بخشی که در زمان استفاده تعویض نشود محکم الصاق شده باشد. این پلاک به سادگی و بدون استفاده از ابزار، بررسی خواهد شد. در بدنه های عایق، پلاک سازنده باید خارج از بدنه قرار گرفته باشد. پلاک سازنده باید حداقل مشخصات زیر را به وضوح و به صورت ماندگار نشان دهد[۳]:

کشور سازنده یا حروف مورد استفاده در ترددهای بین المللی جاده ای؛

نام سازنده یا شرکت؛

نمونه (مدل) (رقم و یا حروف)؛

شماره اختصاصی (سریال)؛

ماه و سال ساخت.

۶ ـ

الف) تجهیزات جدید از نوع خاص با تولید دوره ای ممکن است با آزمایش یک واحد از آن نوع تصویب شوند. اگر واحد آزمایش شده، مشخصات رده را داشته باشد، گزارش آزمایش حاصل باید به عنوان یک گواهینامه مصوب نمونه آن، در نظر گرفته شود. این گواهینامه باید در پایان دوره شش ساله که از تاریخ تکمیل آزمایش آغاز می شود، منقضی شود. تاریخ انقضای گزارش های آزمایش باید بر اساس ماه و سال بیان شود.

ب) مقام صلاحیت دار جهت تأیید اینکه تولید سایر واحدها طبق نوع مصوب است اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود. به این منظور ممکن است با آزمایش واحدهای نمونه ای حاصل از مجموعه های تولیدی به طور تصادفی، بررسی انجام شود.

پ) یک واحد نباید مشابه با نوع واحد آزمایش شده در نظر گرفته شود مگر اینکه حداقل شرایط زیر را برآورده کند:

(۱) اگر تجهیزات عایقی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع می تواند تجهیزات عایق، تجهیزات سردسازی، سردسازی مکانیکی و تجهیزات گرمایشی باشد.

مواد ساخت وساز و به ویژه مواد عایق باید قابل مقایسه بوده و روش عایق بندی باید یکسان باشند.

ضخامت مواد عایق نباید از تجهیزات مرجع کمتر باشد؛

اتصالات داخلی باید ساده و یک شکل باشند؛

تعداد دربها و دریچه ها یا سایر ورودی ها باید یکسان یا کمتر باشد؛ و

مساحت سطح داخلی بدنه نباید بیست درصد(۲۰%) بیشتر یا کمتر باشد؛

تغییرات جزئی و محدود اضافه شده یا تعویض شده در اتصالات داخلی و خارجی ممکن است مجاز باشد[۴]:

اگر حجم معادل مجموع مواد عایق تمامی تغییرات کمتر از ۱/۱۰۰ کل حجم مواد عایق در واحد عایق باشد؛

اگر ضریب k تجهیزات مرجع آزمون شده، که با محاسبه اتلاف حرارتی افزوده، اصلاح شده است، کمتر یا مساوی محدوده ضریب k دسته تجهیزات باشد؛

و اگر تغییرات مربوط به اتصالات داخلی به ویژه در مورد تجهیزات روکش دار، با استفاده از روش مشابهی انجام شده باشد.

تمامی تغییرات باید توسط سازنده تجهیزات عایق یا با تصویب وی انجام شود.

(۲) اگر تجهیزات سردسازی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع باید تجهیزات سردسازی باشد، شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛

فنهای گردش داخلی باید مقایسه شوند؛

منبع سرما باید یکسان باشد؛ و

ذخیره سرما در هر واحد از سطح داخلی باید بیشتر یا مساوی باشد؛

(۳) اگر تجهیزات سردسازی مکانیکی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع یا

الف) تجهیزات سردسازی مکانیکی است؛

 ـ شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛ و

 ـ ظرفیت سردسازی مؤثر لوازم سردسازی مکانیکی در هر واحد از سطح داخلی در شرایط دمایی یکسان باید بیشتر از یا مساوی با آن باشد؛ یا

ب) تجهیزات عایقی که از نظر جزئیات کامل است به استثنای واحد سردسازی مکانیکی آن که در زمانی دیگر نصب خواهد شد.

شکاف حاصل در طول اندازه گیری ضریب k با صفحات اتصال نزدیک، با ضخامت و نوع عایق مشابه کلی به همان صورت که به دیواره جلو متصل شده، پر خواهد شد. در این موارد:

 ـ شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛ و

 ـ ظرفیت سردسازی مؤثر واحد سردسازی مکانیکی مجهز به تجهیزات عایق مرجع باید به نحو تعریف شده در بند (۶ ـ ۲ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) باشد.

(۴) اگر تجهیزات حرارتی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع ممکن است تجهیزات عایق یا تجهیزات حرارتی باشد،

 ـ شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛

 ـ منبع گرما باید یکسان باشد؛ و

 ـ ظرفیت دستگاههای حرارتی در هر واحد از مساحت سطح داخلی باید بیشتر یا مساوی باشد.

ت) اگر در طی دوره شش ماهه، مجموعه های تولید از ۱۰۰ واحد فراتر رود، مقام صلاحیت دار باید درصد واحدهایی که قرار است آزمایش شوند را تعیین کند.

پیوست۲ ضمیمه ۱

روشها و تشریفات اندازه گیری و بررسی ظرفیت عایق و بازده سرمایشی

 یا گرمایشی تجهیزات خاص در حمل ونقل مواد غذایی فسادپذیر

۱ـ تعاریف و اصول کلی

۱ـ ۱ـ ضریب k . ضریب انتقال گرمای کلی (ضریب K ) تجهیزات خاص را باید با فرمول زیر تعیین کرد:

  که W قدرت گرمایش یا ظرفیت سردسازی، حسب مورد، مورد نیاز برای حفظ اختلاف دمای مطلق ثابت D T بین دمای داخلی میانگین Ti و دمای خارجی میانگین Te در طول عملیات پیوسته است در زمانی که میانگین دمای خارجی Te در بدنه ای با مساحت سطح میانگین S ثابت باشد.

۲ـ ۱ـ مساحت سطح متوسط بدنه S میانگین هندسی مساحت سطح داخلی Si و مساحت سطح خارجی Se بدنه است:

در تعیین مساحت این دو سطح، ویژگی های ساختاری و بی نظمی سطحی بدنه مثل گودی ها، قوس چرخها و ویژگی های مشابه باید در نظر گرفته شود و تحت عناوین مناسب در گزارش آزمایش به آنها اشاره شود؛ در هر حال اگر بدنه با ورقه فلز چین دار پوشانده شده باشد ناحیه مورد نظر باید سطح اشغال شده باشد نه تصویر سطح چین دار.

نکات اندازه گیری دما

۳ـ ۱ـ در مورد بدنه های موازی، دمای متوسط داخلی بدنه Ti میانگین جبری دمای اندازه گیری شده در ۱۰ سانتیمتر از دیواره ها در دوازده نقطه زیر است:

الف) هشت گوشه داخلی بدنه؛ و

ب) گوشه های چهار وجه داخلی که بیشترین مساحت را دارند.

اگر بدنه موازی نباشد، دوازده نقطه اندازه گیری باید با توجه به شکل بدنه به شکل رضایت بخش در صورت امکان توزیع شوند.

۴ـ ۱ـ در مورد بدنه های موازی، دمای متوسط خارجی بدنه Te میانگین جبری دمای اندازه گیری در ده سانتیمتر از دیواره ها در دوازده نقطه زیر است:

الف) هشت گوشه خارجی بدنه؛ و

ب)گوشه های چهار وجه خارجی که بیشترین مساحت را دارند.

اگر بدنه موازی نباشد, دوازده نقطه اندازه گیری باید با توجه به شکل بدنه به شکل رضایت بخش در صورت امکان توزیع شوند.

۵ ـ ۱ـ میانگین دمای دیواره های بدنه میانگین جبری دمای متوسط خارجی بدنه و دمای متوسط داخلی بدنه است:

۶ ـ ۱ـ ابزارهای محافظت از اندازه گیری دما در مقابل تابش، باید در داخل و خارج بدنه در نقاط مشخص شده در بندهای (۳ـ ۱) و (۴ـ ۱) این پیوست قرار گیرند.

دوره حالت پایدار و دوره آزمایش

۷ـ ۱ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه در دوره پایدار حداقل دوازده ساعت، نباید بیش از K ۰/۳ ± تغییر کند و این دماها نباید در طول شش ساعت قبل بیش از ۰/۱ ± تغییر کند.

اختلاف بین قدرت گرمایشی یا ظرفیت سرمایشی در دو دوره حداقل سه ساعته در آغاز و پایان دوره پایدار و با تفکیک حداقل شش ساعته، باید از سه درصد(۳%) کمتر باشد.

مقدار میانگین دما و ظرفیت گرمایش و سرمایش در حداقل شش ساعت آخر دوره پایدار، در محاسبات ضریب K به کار خواهد رفت.

دمای متوسط داخلی و خارجی در شروع و پایان دوره محاسبات حداقل شش ساعته نباید بیش از K ۰/۲ تغییر داشته باشد.

۲ـ ظرفیت عایق تجهیزات

روشهای اندازه گیری ضریب K

۱ـ ۲ـ تجهیزات مربوط به مواردی غیر از مخازن مواد غذایی مایع

۱ـ ۱ـ ۲ـ ضریب K باید در عملیاتی پیوسته با روش سردسازی داخلی یا گرمایش داخلی اندازه گیری شود. در سایر موارد، بدنه خالی باید در یک اتاق عایق قرار گیرد.

روش آزمایش

۲ـ ۱ـ ۲ـ در جایی که روش سردسازی داخلی استفاده می شود، یک یا چند مبدل حرارتی باید داخل بدنه قرار گیرد. مساحت سطحی این مبدلها باید به گونه ای باشد که اگر مایع در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد[۵] از آنها عبور کند، دمای متوسط داخلی بدنه هنگامی که عملیات پیوسته برقرار است، کمتر از ۱۰+ درجه سانتیگراد بماند. در جایی که از روش گرمایش داخلی استفاده می شود، ابزارهای گرمایش الکتریکی (مقاومت و غیره) باید به کار روند. مبدلهای حرارتی یا دستگاههای گرمایش الکتریکی باید به فنهایی مجهز شوند که نرخ برونداد کافی برای دستیابی به پمپ هوای ۴۰ تا ۷۰ واحد در هر ساعت را در رابطه با حجم خالی بدنه مورد آزمایش داشته و توزیع هوا حول تمام سطح داخلی بدنه آزمایش باید به اندازه کافی تضمین کند که حداکثر اختلاف بین دمای هر دو نقطه از دوازده نقطه مشخص شده در بند (۳ـ ۱) این پیوست هنگامی که عملیات پیوسته برقرار است، از K ۲ بیشتر نمی شود.

۳ـ ۱ـ ۲ـ مقدار گرما: اتلاف گرما در فن گرمکن های مقاومت الکتریکی نباید از جریان ۱W/cm۲ فراتر رود و واحدهای گرمایشی باید با پوشش کم نفوذ حفاظت شوند.

مصرف انرژی الکتریکی باید با دقت نیم درصد(۰/۵%) تعیین شود.

روش آزمایش

۴ـ ۱ـ ۲ـ صرف نظر از روش مورد استفاده دمای متوسط اتاق عایق باید در طول آزمایش یکسان و طبق بند (۷ـ ۱) این پیوست با K ۰/۵ ±  در سطحی ثابت نگه داشته شود که اختلاف دما، بین داخل بدنه و اتاق عایق K ۲ ± ۲۵ درجه سانتیگراد باشد و دمای متوسط دیواره های بدنه K ۰/۵ ± ۲۰+ درجه سانتیگراد نگه داشته شود.

۵ ـ ۱ـ ۲ـ در طول آزمایش خواه با روش سردسازی داخلی و یا گرمایش داخلی، باید در اتاق توده هوا برای گردش مداوم ایجاد شود به گونه ای که سرعت حرکت هوا به فاصله ده سانتیمتر از دیواره ها بین یک و دو متر بر ثانیه نگه داشته شود.

۶ ـ ۱ـ ۲ـ دستگاههای تولید و توزیع گرما یا سرما و اندازه گیری میزان گرما یا سرمای مبادله شده و موازنه گرمایی فنهای گرداننده هوا باید راه اندازی شوند. خسارت وارده بر کابل های الکتریکی بین دستگاههای اندازه گیری گرمای ورودی و بدنه آزمایش باید با اندازه گیری یا محاسبه و حاصل کل گرمای ورودی اندازه گیری شده تعیین شود.

۷ـ ۱ـ ۲ـ هنگامی که عملیات پیوسته برقرار است، حداکثر اختلاف بین دماها در گرمترین و سردترین نقطه در خارج بدنه نباید از K ۲ فراتر رود.

۸ ـ ۱ـ ۲ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه باید هر کدام بیش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

۲ـ ۲ـ مخازن مواد غذایی مایع

۱ـ ۲ـ ۲ـ روش شرح داده شده در زیر تنها برای تجهیزات مخازن تک محفظه یا چندمحفظه ای مورد نظر تنها برای حمل مواد غذایی مایع، مانند شیر، به کار می روند. هر محفظه از این گونه مخازن باید حداقل از یک پریز (سوکت) اتصال لوله تخلیه و یک دریچه دردار آدم رو برخوردار بوده که در آن چند محفظه مجزا از یکدیگر در بخشهای عمودی غیرعایق قرار دارد.

۲ـ ۲ـ ۲ـ ضریب K باید در عملیات پیوسته با گرمایش داخلی مخزن خالی در یک اتاق عایق اندازه گیری شود.

روش آزمایش

۳ـ ۲ـ ۲ـ یک دستگاه گرمایش الکتریکی (مقاومت ها و غیره) باید در داخل مخزن قرار گیرد. اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، یک دستگاه گرمایش الکتریکی باید در هر محفظه قرار گیرد. دستگاههای گرمایش الکتریکی باید مجهز به فنهایی باشند که با سرعت کافی، عدم افزایش اختلاف بین حداکثر و حداقل دما در داخل هر محفظه از K ۳ را، هنگامی که عملیات پیوسته است، تضمین کند. اگر مخزن متشکل از چند محفظه باشد، اختلاف بین دمای متوسط در سردترین و گرمترین محفظه نباید از K ۲ بیشتر شود. درجات حرارت به نحو مشخص شده در بند (۴ـ ۲ـ ۲) این پیوست اندازه گیری می شوند.

۴ـ ۲ـ ۲ـ دستگاههای اندازه گیری دما که در برابر تابش حفاظت می شوند باید در داخل و خارج از مخزن در فاصله ده سانتیمتری از دیواره ها به صورت زیر قرار گیرند:

الف) اگر مخزن تنها یک محفظه داشته باشد، اندازه گیری باید در حداقل دوازده نقطه زیر انجام شود:

چهار انتهای دو قطر در زاویه راست یکدیگر، یکی افقی و دیگری عمودی، هر کدام نزدیک به دو انتهای مخزن؛

چهار انتهای دو قطر در زاویه راست یکدیگر که با زاویه ۴۵ درجه به افق در صفحه محوری مخزن شیب دارند.

ب) اگر مخزن دو محفظه داشته باشد اندازه گیری باید حداقل در نقاط زیر انجام شود:

نزدیک به انتهای محفظه اول و نزدیک به بخشی از محفظه دوم؛ در انتهای سه شعاع که زوایای ۱۲۰ درجه تشکیل می دهند، در حالی که یکی از زوایا عمود به سمت بالا است؛

نزدیک به انتهای محفظه دوم و نزدیک بخشی از محفظه اول در انتهای سه شعاع که زاویه های ۱۲۰ درجه را تشکیل می دهند یکی از زوایا عمود به سمت بالا است.

پ) اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، نقاط اندازه گیری باید به صورت زیر باشد:

برای هر یک از دو محفظه انتها، حداقل موارد زیر:

انتهای قطر افقی نزدیک به انتها و انتهای قطر عمودی نزدیک به بخش؛

و برای هر محفظه دیگر حداقل به صورت زیر:

انتهای قطر شیب دار با زاویه ۴۵ درجه به افق نزدیک به یکی از بخشها و انتهای قطر شیب دار به بخش اول و نزدیک به بخش دیگر.

ت) دمای متوسط داخلی و خارجی مخزن باید به ترتیب میانگین جبری تمام اندازه گیری های انجام شده داخل و خارج مخزن باشد. در مخازنی که حداقل دو محفظه دارند، دمای متوسط داخلی هر مخزن باید میانگین جبری اندازه گیری های انجام شده در آن محفظه بوده و تعداد اندازه گیری ‎ های هر محفظه از چهار کمتر نبوده و تعداد کل اندازه گیری ‎ ها در تمام محفظه های مخزن از دوازده کمتر نباشد.

روش آزمایش

۵ ـ ۲ـ ۲ـ در طی آزمایش، دمای متوسط اتاق عایق باید یکسان بوده و طبق بند (۷ـ ۱) این پیوست در سطحی ثابت بماند که اختلاف دما بین داخل مخزن و اتاق عایق کمتر از K ۲+ ۲۵ نباشد و میانگین دمای دیواره ‎ های مخزن در دمای K ۰/۵ ± ۲۰+ نگهداشته شود.

۶ ـ ۲ـ ۲ـ توده هوای داخل اتاق باید دائماً در گردش باشد، به طوری که سرعت جریان هوا در فاصله ده سانتیمتری از دیواره ها بین یک و دو متر بر ثانیه نگهداشته شود.

۷ـ ۲ـ ۲ـ دستگاههای گرمایش و گردش هوا و اندازه گیری مقدار گرمای مبادله شده و موازنه گرمایی فنهای گرداننده هوا باید راه اندازی شوند.

۸ ـ ۲ـ ۲ـ هنگامی که فرایند به طور مستمر در حال اجراست، حداکثر اختلاف بین دما در گرمترین و سردترین نقطه در خارج مخزن نباید از K ۲ بیشتر شود.

۹ـ ۲ـ ۲ـ دمای متوسط داخلی و خارجی مخزن باید هر کدام بیش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

۳ـ ۲ـ مقررات مشترک در تمام انواع تجهیزات عایق

۲ـ ۳ـ ۱ـ اعتبار ضریب K

در جایی که هدف از آزمایش ها تعیین ضریب K نیست بلکه تأیید آن زیر محدوده خاصی است، آزمایش ‎ های انجام شده به شرح بند (۱ـ ۱ـ ۲) تا (۹ـ ۲ـ ۲) این پیوست ممکن است به محض اینکه اندازه گیری ‎ های انجام شده نشان دهد که ضریب K واجد شرایط لازم است، متوقف شود.

۲ـ ۳ـ ۲ـ دقت اندازه گیری های ضریب K

ایستگاههای آزمایشی، تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز را برای حصول اطمینان از اینکه ضریب K هنگام استفاده از روش سردسازی داخلی با حداکثر حاشیه خطای ۱۰ ± درصد و هنگام استفاده از روش گرمایش داخلی ۵ ± درصد تعیین شده است، فراهم خواهد کرد.

۳ـ کارایی دستگاههای حرارتی در تجهیزات

روشهای تعیین کارایی دستگاههای حرارتی تجهیزات

۱ـ ۳ـ تجهیزات سردسازی

۱ـ ۱ـ ۳ـ تجهیزات خالی باید در یک اتاق عایق قرار گیرند که در آن دمای متوسط یکسان بوده و با K ۰/۵ ± در دمای (۳۰) درجه سانتیگراد ثابت نگهداشته شود. توده هوای اتاق باید به شرح بند (۵ ـ ۱ـ ۲) این پیوست، در گردش باقی بماند.

۲ـ ۱ـ ۳ـ تجهیزات اندازه گیری دمای حفاظت شده در برابر تابش باید در داخل و خارج از بدنه در نقاط مشخص شده در بندهای (۳ـ ۱) و (۴ـ ۱) این پیوست قرار گیرند.

روش آزمایش

۳ـ ۱ـ ۳ـ

الف) در مورد تجهیزاتی غیر از تجهیزات مجهز به صفحات خوش گداز (یوتکتیک) و مجهز به سامانه های گاز مایع، حداکثر وزن دستگاه سرمایشی که سازنده آن را تعیین کرده یا می توان آن را معمولاً به دست آورد، باید در فضاهای ارائه شده، هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه به دمای متوسط خارجی بدنه (۳۰+ درجه سانتیگراد)می رسد، بارگذاری شود. دربها، دریچه ها و سایر فضاهای ورودی باید بسته شده و دستگاههای تهویه داخلی تجهیزات (در صورت وجود) با حداکثر ظرفیت راه اندازی شوند. به علاوه در مورد تجهیزات جدید، یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایی معادل سی و پنج درصد (۳۵%) گرمای مبادله شده از طریق دیواره ها در بهره‎برداری پیوسته باید در داخل بدنه، هنگامی راه اندازی شود که دمای پیش فرض برای رده ‎ ا ی که فرض می شود تجهیزات متعلق به آن است، به دست آمده باشد. در طی آزمایش هیچ یخچال دیگری نباید بارگذاری شود؛

ب) در مورد تجهیزات مجهز به صفحات خوش گداز (یوتکتیک)، آزمایش باید شامل یک مرحله انجماد اولیه محلول خوش گداز (یوتکتیک) باشد. به این منظور هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه و دمای صفحات به دمای متوسط خارجی بدنه رسید (۳۰ درجه سانتیگراد)، دستگاه سرمایش صفحه باید به مدت هجده ساعت متوالی پس از بسته شدن دربها و دریچه ها در عملیات وارد شود. اگر دستگاه سرمایش صفحه، سازوکار چرخشی داشته باشد، کل دوره فعالیت دستگاه باید بیست و چهار ساعت باشد. در مورد تجهیزات جدید به محض توقف دستگاه سرمایش، یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایی معادل با سی و پنج درصد(۳۵%) گرمای مبادله شده در دیواره ها در عملیات پیوسته باید در داخل بدنه هنگامی راه اندازی شود که دمای پیش فرض برای رده ‎ ا ی که فرض می شود تجهیزات متعلق به آن است، به دست آمده باشد. این راه حل نباید در طول آزمایش در معرض انجماد مجدد قرار گیرد؛

پ) در مورد تجهیزات مجهز به سامانه های گاز مایع، باید از روش آزمایش زیر استفاده کرد:

هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه به متوسط دمای خارجی (۳۰+ درجه سانتیگراد) برسد، مخازن گاز مایع باید تا سطح پیش فرض سازنده پرشود. سپس درها، دریچه ها و سایر فضاهای ورودی باید در عملیات عادی بسته و دستگاههای تهویه داخلی تجهیزات (در صورت وجود) باید با حداکثر ظرفیت راه اندازی شوند. دماپا (ترموستات) نباید در دمای بیش از (۲) درجه سانتیگراد زیر دمای محدود رده پیش فرض تجهیزات تنظیم شود. سردسازی بدنه باید پس از آن آغاز شود. در طول سردسازی بدنه، خنک کن (کولر) مصرفی همزمان تعویض می ‎ شود. این تعویض در صورت زیر باید اجرائی شود:

یا در زمان متناظر با فاصله بین شروع سرمایش و حرکت، هنگامی که دمای پیش فرض رده هر یک از تجهیزات برای اولین بار به دست آید؛ یا

در دوره سه ساعته از شروع سرمایش هر کدام که کوتاه تر است.

بعد از این دوره، هیچ خنک کن (کولر) دیگری نباید در طول آزمایش بارگذاری شود.

در مورد تجهیزات جدید یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایی معادل با سی و پنج درصد(۳۵%) گرمای مبادله ای در دیواره ها در عملیات پیوسته باید در داخل بدنه هنگامی که دمای رده به دست می آید راه اندازی شود.

مقررات مشترک در تمام انواع تجهیزات سردسازی

۴ـ ۱ـ ۳ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه نباید هر کدام کمتر از هر سی دقیقه یک بار خوانده شود.

۵ ـ ۱ـ ۳ـ آزمایش باید به مدت دوازده ساعت پس از این که دمای متوسط داخلی بدنه به حد پایین دمای پیش فرض رده هر یک از تجهیزات رسیده باشد (الف= ۷+ درجه سانتیگراد؛ ب= ۱۰ـ درجه سانتیگراد؛ پ= ۲۰ـ درجه سانتیگراد؛ ت= صفر درجه سانتیگراد،) یا در مورد تجهیزات مجهز به صفحات خوش گداز (یوتکتیک) پس از توقف دستگاه سرمایشی ادامه یابد.

معیار رضایت بخشی

۶ ـ ۱ـ ۳ـ چنانچه دمای متوسط داخلی بدنه از حد پایینی مذکور در دوره دوازده ساعته مذکور فراتر نرود، رضایت بخش تلقی می ‎ شود.

۲ـ ۳ـ تجهیزات سردسازی مکانیکی

۱ـ ۲ـ ۳ـ آزمایش باید در شرایط موصوف در بندهای (۱ـ ۱ـ ۳) و (۲ـ ۱ـ ۳) این پیوست انجام شود.

روش آزمایش

۲ـ ۲ـ ۳ـ هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه به دمای خارجی برسد (۳۰+ درجه)، درها، دریچه و سایر فضاهای ورودی باید بسته شود و دستگاه سرمایشی و تهویه داخلی (در صورت لزوم) با حداکثر ظرفیت راه اندازی شوند. به علاوه درمورد تجهیزات جدید یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایش معادل سی و پنج درصد(۳۵%) گرمای مبادله شده در دیواره ها در عملیات پیوسته در داخل بدنه هنگامی راه اندازی شود که دمای پیش فرض برای رده ‎ ا ی که فرض می شود تجهیزات متعلق به آن است، به دست آمده باشد.

۳ـ ۲ـ ۳ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه نباید برای هر کدام کمتر از هر سی دقیقه یکبار خوانده شود.

۴ـ ۲ـ ۳ـ آزمایش باید به مدت دوازده ساعت پس از اینکه دمای متوسط داخلی بدنه به دست آمد ادامه یابد:

یا حد پایین دمای پیش فرض برای رده ‎ ا ی که فرض می شود تجهیزات متعلق رده های (الف) و (ب) و (پ) است (الف= صفر درجه سانتیگراد؛ ب= ۱۰ـ درجه سانتیگراد؛ پ= ۲۰ـ درجه سانتیگراد)، یا

سطح کمتر از حد بالای دمای پیش فرض تعیین شده برای رده ‎ ا ی که فرض می شود تجهیزات متـعلق به رده هـای (ت) و (ث) و (ج) اسـت (ت= صفر درجه سانتیگراد؛ ث= ۱۰ـ درجه سانتیگراد؛ ج= ۲۰ـ درجه سانتیگراد).

معیار رضایت بخشی

۵ ـ ۲ـ ۳ـ آزمایش در صورتی رضایتمند تلقی می شود که دستگاههای سرمایشی بتوانند شرایط دمای تجویزشده را در مدت دوازده ساعت مذکور با یخ زدایی خودکار واحد سرمایشی که در نظر گرفته نشده است، حفظ کند.

۶ ـ ۲ـ ۳ـ اگر دستگاه سرمایشی با تمام ملزومات آن به طور مجزا به کار افتاده باشد، برای تأیید مقام صلاحیت دار، در آزمایش تعیین ظرفیت سرمایشی مؤثر در دمای مرجع پیش فرض، تجهیزات حمل ونقل ممکن است به عنوان تجهیزات سرمایشی مکانیکی بدون آزمایش مؤثر پذیرفته شوند، مشروط بر اینکه ظرفیت سرمایش مؤثر دستگاه در عملیات پیوسته از اتلاف گرمای دیواره ها در رده مورد بررسی ضرب در عامل (۱/۷۵) فراتر رود.

۷ـ ۲ـ ۳ـ اگر واحد سرمایش مکانیکی با واحدی از یک نوع مختلف تعویض شود، مقام صلاحیت دار می تواند:

الف) به تجهیزاتی نیاز داشته باشد که شاخص ها و گواهی های پیش فرض در بندهای (۱ـ ۲ـ ۳) و (۴ـ ۲ـ ۳) را داشته باشند،

ب) خود را متقاعد کند که ظرفیت سرمایش مؤثر واحد سرمایش مکانیکی جدید در دمای تجویزشده برای تجهیزات رده مربوط، حداقل با واحد جایگزین شده برابر است یا

پ) خود را متقاعد کند که ظرفیت سرمایش مؤثر واحد سرمایش مکانیکی جدید الزامات بند (۶ ـ ۲ـ ۳) را برآورده می کند.

۳ـ ۳ـ تجهیزات حرارتی

روش آزمایش

۱ـ ۳ـ ۳ـ تجهیزات خالی باید در یک اتاق عایق قرار بگیرد که در آن دما یکسان و ثابت و تا حد امکان در سطحی پایین نگهداشته شده باشد. هوای اتاق باید به شرح بخش (۵ ـ ۱ـ ۲) این پیوست، در گردش باشد.

۲ـ ۳ـ ۳ـ دستگاههای اندازه گیری دمای حفاظت شده در برابر تابش باید در داخل و خارج بدنه در نقاطی که در بندهای (۳ـ ۱) و (۴ـ ۱) این پیوست تعیین شده، قرار داده شوند.

۳ـ ۳ـ ۳ـ درب ‎ ها، دریچه ها و سایر فضاهای ورودی باید بسته شده و تجهیزات گرمایشی و دستگاههای تهویه داخلی (در صورت وجود) باید با حداکثر ظرفیت راه اندازی شود.

۴ـ ۳ـ ۳ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه نباید برای هر کدام بیش از هر سی دقیقه یک بار خوانده شود.

۵ ـ ۳ـ ۳ـ آزمایش باید پس از اینکه اختلاف بین دمای متوسط داخلی و دمای متوسط خارجی بدنه به سطحی رسیده است که طبق شرایط تعیین شده برای رده ‎ ا ی که فرض می شود تجهیزات به آن متعلق است، به مدت دوازده ساعت ادامه یابد. در مورد تجهیزات جدید اختلاف دمای فوق باید تا سی و پنج درصد(۳۵%) افزایش یابد.

معیار رضایت بخشی

۶ ـ ۳ـ ۳ـ آزمایش در صورتی رضایت بخش تلقی می شود که دستگاه گرمایشی بتواند اختلاف دمای پیش فرض را در دوازده ساعت مذکور حفظ کند.

۴ـ روند اندازه گیری ظرفیت مؤثر سرمایشی WO یک واحد هنگامی که تبخیرکننده بدون برفک باشد

۱ـ ۴ـ اصول کلی

۱ـ ۱ـ ۴ـ هنگام اتصال به یک جعبه کالری سنج یا بدنه عایق یک واحد از تجهیزات حمل ونقل و اجرای مداوم این ظرفیت عبارت است از:

که در آن

 U : نشت حرارت از جعبه کالری سنج یا بدنه عایق بر حسب وات بر درجه سانتیگراد است.

D T : اختلاف بین دمای متوسط داخلی ( Ti ) و خارجی ( Te ) کالری سنج یا جعبه عایق ( K ) است،

 Wj : گرمای اتلافی در یک واحد فن گرمکن برای حفظ هر اختلاف دما در حالت موازنه است.

۲ـ ۴ـ روش آزمایش

۱ـ ۲ـ ۴ـ واحد سردسازی مجهز به جعبه کالری سنج یا بدنه عایق یک واحد از تجهیزات حمل و نقل است. در هر مورد گرمایش، نشتی در دمای متوسط دیواره منفرد پیش از آزمایش ظرفیت اندازه گیری می شود. یک عامل اصلاح ریاضی بر اساس آزمایشهای ایستگاه آزمایش، ایجاد شده است تا دمای متوسط دیواره ها در حالت موازنه حرارتی در طول تعیین ظرفیت سردسازی مؤثر را در نظر بگیرد. اندازه گیری ها و روشها باید به صورت بند (۱ـ ۱) و (۸ ـ ۱ـ ۲) فوق باشد؛ در هر حال، برای اندازه گیری نشت گرمای U ، کافی است صرفاً مقدار این ضریب با رابطه زیر تعیین شود:

که در آن

W : قدرت گرمایش (بر حسب وات) اتلاف شده در گرمکن و فنهای داخلی است؛

D Tm : اختلاف بین دمای متوسط داخلی Ti و دمای متوسط خارجی Te است؛

U : جریان گرما در هر درجه سانتیگراد اختلاف بین دمای هوای داخل و خارج از جعبه کالری سنج یا واحد تجهیزات حمل ونقل است که با واحد سردسازی مجهزشده اندازه گیری شده است.

جعبه کالری سنج یا واحد تجهیزات حمل ونقل در اتاق آزمایش قرار می گیرد. اگر از جعبه کالری سنج استفاده شده باشد، U. D T نباید بیش از سی و پنج درصد (۳۵%) کل جریان گرمایی WO باشد.

جعبه کالری سنج یا واحد تجهیزات حمل ونقل باید قویاً عایق شده باشد.

۲ـ ۲ـ ۴ـ ابزارها

 ایستگاههای آزمایش باید مجهز به ابزارهای اندازه گیری مقدار U با دقت ۵ ±  درصد باشد. انتقال گرمای ناشی از نشت هوا نباید از پنج درصد(۵%) کل انتقال گرما در جعبه کالری سنج یا بدنه عایق واحد تجهیزات حمل ونقل بیشتر باشد. ظرفیت سردسازی باید با دقت ۵ ± درصد تعیین شود. ابزارهای جعبه کالری سنج یا واحد تجهیزات حمل ونقل باید با بندهای (۳ـ ۱) و (۴ـ ۱) فوق مطابقت داشته باشند. موارد زیر باید اندازه گیری شود:

الف) دمای هوا: حداقل چهار دماسنج در ورودی تبخیرکن به طور یکسان توزیع می شود.

حداقل چهار دماسنج به طور یکسان در خروجی تبخیرکن توزیع می ‎ شود.

حداقل چهار دماسنج به طور یکسان در ورودی هوا به واحد سردسازی توزیع می ‎ شود.

دقت سامانه اندازه گیری دما باید K ۰/۲ ± باشد؛

ب) مصرف انرژی: ابزارهای اندازه گیری انرژی برق یا مصرف سوخت واحدهای سردسازی باید فراهم شود.

انرژی برق و مصرف سوخت باید با دقت ۵ ± درصد تعیین شود؛

پ) سرعت چرخش: ابزارهای اندازه گیری سرعت چرخش فشرده سازها (کمپرسورها) و فنهای گردان یا محاسبه سرعت مجاز در جایی که اندازه گیری مستقیم عملی نیست، باید فراهم شود. سرعت چرخش با دقت یک درصد(۱%) باید اندازه گیری شود.

ت) فشار: فشارسنج با دقت بالا (درست تا یک درصد(۱%)) باید به چگالنده (کندانسور) و تبخیرکن و ورودی فشرده ساز (کمپرسور) هنگامی که بخار با تنظیمات فشار تناسب دارد، مجهز شود.

۳ـ ۲ـ ۴ـ شرایط آزمایش

(۱) ـ دمای متوسط هوا در ورودی های واحد سرمایش باید در K ۰/۵ ± ۳۰ درجه سانتیگراد حفظ شود.

حداکثر اختلاف بین دما در گرمترین و سردترین نقاط نباید بیشتر از k ۲ باشد.

(۲) ـ در داخل جعبه کالری سنج یا بدنه عایق واحد تجهیزات حمل ونقل (در ورودی هوای تبخیرکن)، باید سه سطح دما بین ۲۵ ـ و ۱۲+ درجه سانتیگراد بر اساس مشخصه های واحد وجود داشته باشد، یک سطح دمایی در حداقل تجویزشده برای رده درخواست شده توسط سازنده با آستانه K ۱ ± است.

دمای متوسط داخلی باید در آستانه ۰/۵ ± حفظ شود. در طی اندازه گیری ظرفیت سردسازی، گرمای اتلافی در جعبه کالری سنج یا بدنه عایق واحد تجهیزات حمل ونقل باید در سطح ثابت با آستانه ۱ ± درصد حفظ شود.

هنگام قراردادن واحد سردسازی برای آزمون، سازنده باید موارد زیر را تأمین نماید:

 ـ اسناد تشریح کننده واحد مورد آزمایش؛

 ـ یک سند فنی که عواملی را تشریح می کند که مهمترین عوامل کارکردی واحد بوده و بازه مجاز آنها را تعیین می کند؛

 ـ ویژگی های سلسله تجهیزات مورد آزمایش قرار گرفته؛ و

 ـ مستندی برای محرکهای اولیه ای که باید در طی آزمایش به کار رود.

۳ـ ۴ـ روش آزمایش

۱ـ ۳ـ ۴ـ آزمایش باید به دو بخش اصلی مرحله سردسازی و اندازه گیری ظرفیت مؤثر سردسازی در سه سطح دمای فزاینده تقسیم شود.

الف) مرحله سردسازی: دمای اولیه جعبه کالری سنج یا تجهیزات حمل ونقل باید K ۳ ± ۳۰ درجه سانتیگراد باشد. این دما باید به دمای زیر کاهش یابد: ۲۵ـ برای رده ۲۰ـ درجه سانتیگراد، ۱۳ـ درجه سانتیگراد برای رده ۱۰ـ یا ۲ـ درجه سانتیگراد برای رده صفر درجه سانتیگراد.

ب) اندازه گیری ظرفیت مؤثر سردسازی در هر یک از سطوح دمایی داخلی.

آزمایش اول حداقل به مدت چهار ساعت در هر یک از سطوح دمایی تحت واپایش دماپا (کنترل ترموستات) (مربوط به واحد سردسازی) انجام می شود تا انتقال گرما بین داخل و خارج جعبه کالری سنج یا واحد تجهیزات حمل ونقل تثبیت شود.

آزمایش دوم باید بدون دماپا (ترموستات) در عملیات به منظور تعیین حداکثر ظرفیت سردسازی با قدرت گرمایشی گرمکن ‎ های داخلی که شرایط موازنه را در هر سطح دمایی به نحو مقرر در بند (۳ـ ۲ـ ۴) ایجاد می کنند، انجام شود.

دوره آزمایش دوم نباید از چهار ساعت کمتر شود. پیش از تغییر از یک سطح دمایی به سطح دمایی دیگر، جعبه یا واحد باید به صورت دستی یخ زدایی شود.

اگر واحد سردسازی با بیش از یک شکل انرژی کار کند، آزمایش ‎ ها باید بر همین اساس تکرار شود.

اگر محرک فشرده ساز (کمپرسور)، موتور وسیله نقلیه باشد، آزمایش باید هم در حداقل سرعت و هم در سرعت اسمی چرخش فشرده ساز (کمپرسور) که سازنده تعیین کرده، انجام شود.

اگر محرک فشرده ساز (کمپرسور)، حرکت وسیله نقلیه باشد، آزمایش باید در سرعت اسمی چرخش فشرده ساز (کمپرسور) که سازنده تعیین کرده انجام شود.

۲ـ ۳ـ ۴ـ برای روش آنتالپی که در زیر توصیف شده است روند مشابهی باید دنبال شود اما در این مورد قدرت گرمای اتلافی در فنهای تبخیرکن در هر سطح دمایی نیز باید اندازه گیری شود.

از این روش می توان به عنوان جایگزین آزمایش تجهیزات مرجع استفاده کرد. در این مورد ظرفیت مؤثر سردسازی با ضرب جریان توده ( m ) مایع سرمایشی در اختلاف آنتالپی بین بخار سرمایشی باقیمانده در واحد ( ho ) و مایع درون واحد اندازه گیری ( hi ) می شود.

برای دستیابی به ظرفیت مؤثر سردسازی، گرمای تولیدی در فنهای تبخیرکن ( Wf )، باید کم شود. اندازه گیری ( Wf ) چنانچه محرک فنهای تبخیرکن، موتور خارجی باشد، دشوار است و در این مورد ویژه، روش آنتالپی پیشنهاد نمی شود. هنگامی که محرک فنها، موتورهای الکتریکی داخلی هستند، قدرت الکتریکی با ابزارهای مناسب با دقت ۳ ± درصد اندازه گیری می شود که اندازه گیری جریان سردکن با دقت ۳ ± درصد است.

تعادل حرارتی با فرمول زیر معرفی می شود:

Wo = (ho ـ hi) m –Wf

روشهای مناسب در استانداردهای ایزو ۹۱۷، بی‎اِس ۳۱۲۲، دی‎آی‎اِن،‎ اِن ‎ ای‎اِن و غیره توصیف شده است. یک گرمکن الکتریکی در داخل تجهیزات قرار می گیرد تا موازنه حرارتی به دست آید.

۳ـ ۳ـ ۴ـ اقدامات احتیاطی

با انجام آزمایش ظرفیت مؤثر سردسازی با دماپا (ترموستات) جدا از واحد سردسازی، اقدامات احتیاطی زیر مشاهده خواهد شد:

اگر تجهیزات سامانه تزریق گاز گرم داشته باشند، باید در طی آزمایش غیرفعال شوند؛

با واپایش (کنترل) خودکار واحد سردسازی که سیلندرهای خاص را تخلیه می کند (ظرفیت واحد سردسازی طبق خروجی موتور) آزمایش باید با چند سیلندر مناسب با این دما انجام شود.

۴ـ ۳ـ ۴ـ بررسی ها

موارد زیر باید تطبیق و روشهای مورد استفاده در گزارش آزمایش نشان داده شود:

(۱) سامانه یخ‎زدایی و دماپا (ترموستات) به درستی کار کنند؛

(۲) سرعت گردش هوا توسط سازنده مشخص شده باشد.

اگر گردش هوای فن تبخیرکن واحد سردسازی قرار است اندازه گیری شود، باید از روشهای قابل اندازه گیری حجم کلی تحویلی استفاده کرد. استفاده از یکی از استانداردهای مربوط موجود یعنی

بی‎اِس ۸۴۸، ایزو ۵۸۰۱، اِی‎اِم ‎ سی ‎ اِی ۸۵ ـ ۲۱۰، اِی‎اِم ‎ سی ‎ اِی ۰۷ـ ۲۱۰، دی‎آی‎اِن ۲۴۱۶۳،‎ ‎اِن ‎ اِف‎ای ۳۶۱۰۱، ‎‎اِن ‎ اِف‎ایکس ۱۰.۱۰۲، دی‎آی‎اِن ۴۷۹۶ توصیه می‎شود؛

(۳) سردساز مورد استفاده برای آزمایش‎ها توسط سازنده تعیین می شود.

۴ـ ۴ـ نتایج آزمایش

۱ـ ۴ـ ۴ـ ظرفیت سردسازی مورد نظر برای موافقتنامه با دمای متوسط در ورودی های تبخیرکن مرتبط است. ابزارهای اندازه گیری دما باید در مقابل تابش حفاظت شود.

۵ ـ بررسی ظرفیت عایق تجهیزات خدماتی

به منظور بررسی ظرفیت عایق هر قطعه از تجهیزات مورد استفاده که در جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) پیوست (۱) این ضمیمه مقرر شده است، مقام های صلاحیت دار می تواند:

روشهای موصوف در بندهای ۱ـ ۱ـ ۲تا ۲ـ ۳ـ ۲ این پیوست را اعمال کنند یا

متخصصانی را برای ارزیابی تناسب تجهیزات واقع در یک یا چند رده از تجهیزات عایق منصوب کنند. این متخصصان باید ویژگی ‎ های زیر را در نظر گرفته و نتیجه گیری های آنها بر اساس اطلاعات توصیفی زیر باشد.

۱ـ ۵ ـ آزمایش کلی تجهیزات

این آزمایش باید به شکل بررسی تجهیزات به منظور تعیین موارد زیر باشد:

(۱) پلاک با دوام سازنده که توسط او الصاق شده است؛

(۲) طرح کلی پوشش عایق؛

(۳) روش استفاده از عایق؛

(۴) ماهیت و شرایط دیواره ها؛

(۵) شرایط محفظه های عایق؛

(۶) ضخامت دیواره ها؛

و تمامی مشاهدات مقتضی مربوط به ظرفیت مؤثر عایق تجهیزات را انجام دهد. به این منظور متخصصان می توانند بخشهایی از تجهیزات را برداشته و درخواست کنند تمام اسناد مورد نیاز برای مشاوره (طرحها، گزارش های آزمایش، مشخصات، صورت حساب ها و غیره) در اختیار آنها قرار گیرد.

۲ـ ۵ ـ آزمایش های مربوط به فشار هوا (در تجهیزات مخزن قابل اجراء نیست)

بازرسی باید توسط ناظری انجام شود که در کنار تجهیزات در ناحیه کاملاً روشنی قرار گرفته است. هر روشی که نتایج دقیق تری به دست می آورد، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

۳ـ ۵ ـ تصمیم ‎ ها:

۱ـ اگر نتیجه گیری های مربوط به شرایط عمومی بدنه، مطلوب باشد، تجهیزات را می توان به صورت تجهیزات عایق رده اولیه در دوره حداقل سه سال مورد استفاده قرار داد. اگر نتیجه گیری متخصصان قابل قبول نباشد، تجهیزات را تنها با اندازه گیری مورد تأیید ضریب K بر اساس روند موصوف در بندهای(۱ـ ۱ـ ۲) و (۲ـ ۳ـ ۲) این پیوست می توان مورد استفاده قرار داد؛ سپس می توان در دوره ای بیش از شش سال، تجهیزات را مورد استفاده قرار داد.

۲ـ در مورد تجهیزات کاملاً عایق، اگر نتیجه­گیری­های متخصص یا متخصصان نشان دهد بدنه برای استفاده رده اولیه آن مناسب نیست، اما ادامه کاربری به صورت تجهیزات معمولی عایق مناسب است، بدنه را می توان در رده مناسب به مدت بیش از سه سال مورد استفاده قرار داد. در این مورد، نشانه های متمایز (پیوست ۴ این ضمیمه) باید به نحو شایسته‎ای تغییر کنند.

۳ـ اگر تجهیزات شامل واحدهای تولیدات دوره ای از نوع خاص باشند که الزامات بند (۶) پیوست (۱) این ضمیمه را برآورده می‎کنند و به یک مالک تعلق دارند آن گاه علاوه بر بازرسی هر واحد تجهیزات، ضریب K بیش از (۱%) یک درصد تعداد واحدهای مربوط را می توان طبق مفاد بخشهای (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲) و (۳ـ ۲) این پیوست اندازه گیری کرد. اگر نتایج آزمایش ‎ ها و اندازه گیری ها قابل قبول باشد، تمام تجهیزات مورد بررسی را می‎توان به صورت تجهیزات عایق رده اولیه آن به مدت بیش از شش سال مورد استفاده قرار داد.

۶ ـ تأیید کارایی دستگاههای حرارتی تجهیزات خدماتی

به منظور تأیید اعتبار کارایی دستگاههای حرارتی هر بخش از تجهیزات سردسازی، سردسازی مکانیکی یا گرمایشی مورد استفاده به گونه تجویزشده در جزء های (ب) و (پ) بند (۱) پیوست (۱) این ضمیمه، مقامهای صلاحیت دار می توانند:

روشهای موصوف در بخشهای (۱ـ ۳) و (۲ـ ۳) و (۳ـ ۳) این پیوست را اعمال کنند یا متخصصانی را برای به کارگیری ویژگی ‎ های موصوف در بخشهای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) این پیوست در صورت ضرورت و نیز در موارد زیر، منصوب کنند:

۱ـ۶ ـ تجهیزات سردسازی به استثنای تجهیزات دارای باتریهای خوش گداز (یوتکتیک) ثابت

مراتب رسیدن دمای داخلی تجهیزات خالی، به محدوده دمایی رده ‎ ای، که تجهیزات به نحو مقرر در این ضمیمه به آن تعلق دارند، قبل از این که به دمای خارجی برسد و نیز حفظ شدن زیر دمای محدود مذکور در دوره t ، باید تأیید شود، به گونه ای که:

که در آن

D T : اختلاف بین ۳۰+ درجه سانتیگراد و دمای محدود مذکور و

D T ¢ : اختلاف بین دمای متوسط خارجی طی آزمایش و دمای محدوده رده است، دمای خارجی کمتر از ۱۵+ درجه سانتیگراد نمی شود.

اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می توان به صورت تجهیزات سردسازی در رده اولیه آن برای دوره حداکثر سه سال، مورد استفاده قرار داد.

۲ـ ۶ ـ تجهیزات سردسازی مکانیکی

(۱) تجهیزات ساخته شده از ۲ ژانویه ۲۰۱۲ (۱۲ دی ۱۳۹۰).

باید تأیید شود که وقتی دمای خارجی کمتر از ۱۵+ درجه سانتیگراد نیست، دمای داخلی تجهیزات خالی را می توان در دوره حداکثری (برحسب دقیقه) به شکلی که در جدول زیر مقرر شده، به دمای رده رسانید.

دمای خروجی
	

۳۰
	

۲۹
	

۲۸
	

۲۷
	

۲۶
	

۲۵
	

۲۴
	

۲۳
	

۲۲
	

۲۱
	

۲۰
	

۱۹
	

۱۸
	

۱۷
	

۱۶
	

۱۵
	

درجه

رده های
(پ) و (ج)
	

۳۶۰
	

۳۵۰
	

۳۴۰
	

۳۳۰
	

۳۲۰
	

۳۱۰
	

۳۰۰
	

۲۹۰
	

۲۸۰
	

۲۷۰
	

۲۶۰
	

۲۵۰
	

۲۴۰
	

۲۳۰
	

۲۲۰
	

۲۱۰
	

دقیقه

رده های
(ب) و (ث)
	

۲۷۰
	

۲۶۲
	

۲۵۳
	

۲۴۵
	

۲۳۶
	

۲۲۸
	

۲۱۹
	

۲۱۱
	

۲۰۲
	

۱۹۴
	

۱۸۵
	

۱۷۷
	

۱۶۸
	

۱۶۰
	

۱۵۱
	

۱۴۳
	

دقیقه

رده های (الف) و (ت)
	

۱۸۰
	

۱۷۳
	

۱۶۶
	

۱۵۹
	

۱۵۲
	

۱۴۵
	

۱۳۸
	

۱۳۱
	

۱۲۴
	

۱۱۷
	

۱۱۰
	

۱۰۳
	

۹۶
	

۸۹
	

۸۲
	

۷۵
	

دقیقه

دمای داخلی تجهیزات خالی باید قبلاً به دمای خارجی رسانده شود.

اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می توان به صورت تجهیزات سردسازی مکانیکی رده اولیه آن در دوره حداکثر سه سال، مورد استفاده قرار داد.

(۲) مقررات انتقالی حاکم در مورد تجهیزات مورد استفاده

برای تجهیزاتی که پیش از تاریخ معین در جزء (۱) بند (۲ـ ۶) تولید شده اند، مفاد زیر باید اجراء شود:

باید تأیید شود که وقتی دمای خارجی کمتر از ۱۵+ درجه سانتیگراد است، می ‎ توان به دمای داخلی تجهیزات خالی که قبلاً به دمای خارجی رسیده است، در دوره حداکثر شش ساعته رسید:

در مورد تجهیزات رده های (الف)، (ب) یا (پ) در حداقل دما به نحو مقرر در این ضمیمه؛

در مورد تجهیزات رده های(ت)، (ث) یا (ج) در محدوده دمایی به نحو مقرر در این ضمیمه.

اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می توان به صورت تجهیزات سردسازی مکانیکی رده اولیه در دوره حداکثر سه سال مورد استفاده قرار داد.

۳ـ ۶ ـ تجهیزات گرمایشی

باید تأیید شود که اختلاف بین دمای داخلی تجهیزات و دمای خارجی ناظر بر رده ‎ ای که به نحو مقرر در این ضمیمه تجهیزات به آن تعلق دارد (اختلاف K ۲۲ در مورد رده (الف)، K ۳۲ در مورد رده (ب)، K ۴۲ در مورد دسته (پ)، K ۵۲ در مورد رده (ت)) را می توان برای حداقل دوازده ساعت به دست آورد و حفظ کرد. اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می توان به صورت تجهیزات گرمایشی رده اولیه آن در دوره حداکثر سه سال مورد استفاده قرار داد.

۴ـ ۶ ـ نقاط اندازه گیری دما

نقاط اندازه گیری دمای حفاظت شده در برابر تابش باید در داخل و خارج بدنه قرار گیرند.

برای اندازه گیری دمای داخلی بدنه ( Ti ) حداقل دو نقطه اندازه گیری دما باید در داخل بدنه در حداکثر فاصله پنجاه سانتیمتری از دیواره جلویی، پنجاه سانتیمتری از درب مجاور در ارتفاع حداقل پانزده سانتیمتری و حداکثر بیست سانتیمتری بالای منطقه کف قرار گیرد.

برای اندازه گیری دمای خارجی بدنه ( Te ) حداقل دو نقطه اندازه گیری دما باید در فاصله حداقل ده سانتیمتری از دیواره بیرونی بدنه و حداقل بیست سانتیمتری از ورودی هوای چگالنده (کندانسور) قرار گیرد.

خوانش نهائی باید گرمترین نقطه در داخل بدنه و سردترین نقطه در بیرون را شامل شود.

۵ ـ ۶ ـ مفاد مشترک برای تجهیزات سردسازی و سردسازی مکانیکی و گرمایشی

(۱) اگر نتایج قابل قبول نباشد، تجهیزات سردسازی مکانیکی یا گرمایشی را می توان در رده اولیه آن تنها در صورتی مورد استفاده قرار داد که در ایستگاه آزمایش، آزمایش ‎ های موصوف در بخشهای (۱ـ ۳ و ۲ـ ۳ و ۳ـ ۳) این پیوست وجود داشته باشد، آنگاه می توان آن را در دوره اولیه آن برای مدت بیش از شش سال مورد استفاده قرار داد.

(۲) اگر تجهیزات شامل واحدهای تولید شده دوره ‎ ای تجهیزات گرمایشی، سردسازی مکانیکی و سردسازی از نوع خاصی باشد که الزامات پیوست (۱) بند (۶) این ضمیمه را برآورده می کند و به یک مالک تعلق دارد، آنگاه علاوه بر بازرسی دستگاههای حرارتی برای تضمین رضایت بخش بودن شرایط عمومی آنها، کارایی دستگاههای سرمایشی و گرمایشی حداقل یک درصد(۱%) تعداد واحدها را می توان در ایستگاه آزمایش طبق مفاد بخشهای (۱ـ ۳ و ۲ـ ۳ و ۳ـ ۳) این پیوست تعیین کرد. اگر نتایج آزمایشات و تعیین کارایی قابل قبول باشد، تمام تجهیزات مورد نظر را می توان در دوره اولیه آن برای مدت بیش از شش سال مورد استفاده قرار داد.

۷ـ روش اندازه گیری ظرفیت واحدهای سرمایش مکانیکی چنددمایی و ابعاد تجهیزات چندمحفظه ای

۱ـ ۷ـ تعاریف

الف) تجهیزات چند محفظه ای: تجهیزات دارای دو یا چند محفظه عایق برای متفاوت نگهداشتن دمای هر محفظه .

ب) واحد سرمایش مکانیکی چنددمایی: واحد سرمایش مکانیکی دارای فشرده ساز (کمپرسور) و ورودی مشترک مکش، چگالنده (کندانسور) و دو یا چند تبخیرکن در دماهای مختلف در محفظه های مختلفی از تجهیزات چندمحفظه ای؛

پ) واحد میزبان: واحد سرمایش با یا بدون یک تبخیرکن کامل؛

ت) محفظه نامرغوب: محفظه ای که هیچ تبخیرکنی ندارد یا به منظور محاسبه ابعاد و تأیید آن، تبخیرکن غیرفعال شده است.

ث) عملیات چنددمایی: عملیات واحد سرمایش مکانیکی چند دمایی با دو یا چند تبخیرکن که در دماهای مختلف در تجهیزات چندمحفظه ای کار می کند؛

ج) ظرفیت اسمی سردسازی: حداکثر ظرفیت سردسازی واحد سرمایش در عملیات تک دمایی با دو یا سه تبخیرکن که همزمان در دمای یکسان کار می کند؛

چ) ظرفیت سردسازی خاص( Pind - evap ): حداکثر ظرفیت سردسازی هر تبخیرکن در عملیات تکی با واحد میزبان؛

ح) ظرفیت مؤثر سردسازی( Peff- frozen- evap ): ظرفیت سردسازی موجود برای کمترین دمای تبخیرکن هنگامی که دو یا چند تبخیرکن هر یک در حالت چند دمایی به نحو مقرر در بند (۵ ـ ۳ـ ۷) کار می ‎ کنند.

۲ـ ۷ـ روش آزمایش واحدهای سردسازی مکانیکی چنددمایی

۱ـ ۲ـ ۷ـ روش کلی

روش آزمایش باید به نحو تعریف شده در بخش (۴) این پیوست باشد.

واحد میزبان باید در ترکیب با تبخیرکن های مختلف آزمایش شود. هر تبخیرکن باید در صورت لزوم، در یک کالری سنج مجزا آزمایش شود.

ظرفیت سردسازی اسمی واحد میزبان در عملیات تک دمایی به نحو مقرر در بند (۲ـ ۲ـ ۷) باید با ترکیب منفردی از دو یا سه تبخیرکن اندازه گیری شود که شامل بزرگترین و کوچکترین است.

ظرفیت سردسازی خاص باید در تمام تبخیرکن ها هر یک در عملیات تک دمایی با واحد میزبان مانند بند (۳ـ ۲ـ ۷) اندازه گیری شود.

آزمایش باید با دو یا سه تبخیرکن شامل کوچکترین، بزرگترین و در صورت نیاز تبخیرکن متوسط انجام شود.

اگر واحد چنددمایی بتواند با بیش از دو تبخیرکن اجراء شود:

 ـ واحد میزبان باید با ترکیبی از سه تبخیرکن آزمایش شود: کمترین، بیشترین و تبخیرکن متوسط.

 ـ به علاوه واحد میزبان براساس تقاضای سازنده می تواند به صورت گزینشی با ترکیبی از دو تبخیرکن: بزرگترین و کوچکترین، آزمایش شود.

آزمایشها در حالت مستقل و آماده به کار انجام می شوند.

۲ـ ۲ـ ۷ـ تعیین ظرفیت سردسازی اسمی واحد میزبان

ظرفیت سردسازی اسمی واحد میزبان در عملیات تک دمایی باید با ترکیب منفردی از دو یا سه تبخیرکن اندازه گیری شود که همزمان در دمای یکسان کار می کنند. این آزمایش باید در دمای ۲۰ـ و صفر درجه سانتیگراد انجام شود.

دمای ورودی هوای واحد میزبان باید ۳۰+ درجه سانتیگراد باشد.

ظرفیت سردسازی اسمی در دمای۱۰ـ درجه سانتیگراد باید با الحاق خطی ظرفیت های ۲۰ـ و صفر درجه سانتیگراد محاسبه شود.

۳ـ ۲ـ ۷ـ تعیین ظرفیت سردسازی خاص هر تبخیرکن

ظرفیت سردسازی هر تبخیرکن باید در عملیات منفردی با واحد میزبان انجام شود. آزمایش باید در دمای ۲۰ـ و صفر درجه سانتیگراد انجام شود. دمای ورودی های واحد سردسازی باید ۳۰+ درجه سانتیگراد باشد. ظرفیت سردسازی خاص در دمای ۱۰ـ باید با الحاق خطی ظرفیت های صفر و ۲۰ـ درجه سانتیگراد محاسبه شود.

۴ـ ۲ـ ۷ـ آزمایش ظرفیت ‎ های سردسازی مؤثر باقیمانده مجموعه تبخیرکن ‎ ها در عملیات چنددمایی بار گرمایشی مرجع

باقیمانده ظرفیت سردسازی مؤثر باید برای هر تبخیرکن آزمایشی در دمای ۲۰ـ درجه سانتیگراد با سایر تبخیرکن ‎ هایی که تحت واپایش دماپا (کنترل ترموستات) در دمای صفر درجه سانتیگراد با بارگرمایشی مرجع بیست درصد(۲۰%) ظرفیت سردسازی خاص در دمای ۲۰ـ درجه سانتیگراد تبخیرکن مورد نظر کار می کنند، اندازه گیری شود. دمای ورودی هوای واحد میزبان باید ۳۰+ درجه سانتیگراد باشد.

در واحدهای سردسازی چنددمایی با بیش از یک فشرده ساز (کمپرسور) مثل سامانه آبشاری یا واحدهای دارای سامانه فشرده ساز (کمپرس) دو مرحله ای که می توان ظرفیت سردسازی را همزمان در دمای منجمد و خنک نگه داشت، اندازه گیری ظرفیت مؤثر سردسازی باید در یک بار گرمایشی اضافه انجام شود.

۳ـ ۷ـ تعیین ابعاد و تأیید تجهیزات سردسازی چنددمایی

۱ـ ۳ـ ۷ـ روش کلی

ظرفیت سردسازی مورد نیاز برای تجهیزات چنددمایی باید بر اساس ظرفیت سردسازی مورد نیاز برای تجهیزات تک دمایی توصیف شده در این پیوست باشد. در تجهیزات چنددمایی، ضریب K کمتر یا مساوی ۰/۴۰ برای بدنه بیرونی در کل باید طبق بندهای (۲) تا (۲ـ ۲) این پیوست پذیرفته شود.

 ظرفیت عایق دیواره های بدنه بیرونی باید با استفاده از ضریب K بدنه تأییدشده طبق این موافقتنامه محاسبه شود. ظرفیت عایق دیواره های بخش داخلی باید با استفاده از ضرایب K در جدول بند (۷ـ ۳ـ ۷) محاسبه شود.

برای صدور گواهی موافقتنامه:

 ـ ظرفیت سردسازی اسمی واحد سرمایشی چنددمایی باید حداقل برابر با اتلاف گرما در بخشهای داخلی و بدنه بیرونی تجهیزات ضرب در ضریب ۱/۷۵ به صورتی باشد که در بند (۶ ـ ۲ـ ۳) این پیوست مشخص شده است.

 ـ در هر محفظه، ظرفیت سردسازی مؤثر محاسبه شده باقیمانده در پایین ترین دمای هر تبخیرکن در عملیات چنددمایی باید بیشتر یا مساوی حداکثر سردسازی مورد نیاز برای محفظه در مطلوب ترین شرایط مقرر در بندهای (۵ ـ ۳ـ ۷) و (۶ ـ ۳ـ ۷)، ضرب در ضریب ۱/۷۵ باشد که در بند (۶ ـ ۲ـ ۳) این پیوست مشخص شده است.

۲ـ ۳ـ ۷ـ انطباق کل بدنه

بدنه بیرونی باید دارای مقدار K بیشتر یا مساوی W/m۲.K. ۰/۴۰ باشد.

سطح داخلی بدنه نباید بیش از بیست درصد(۲۰%) تغییر داشته باشد.

تجهیزات باید طبق شرط زیر باشند:

P اسمی < ۱/۷۵ ٭ k بدنه ٭ S بدنه ٭ D T 

که در آن:

P اسمی ظرفیت اسمی سرمایشی واحد سرمایشی چند دمایی،

K بدنه مقدار K بدنه بیرونی،

S بدنه سطح داخلی کل بدنه،

 D T اختلاف دما بین داخل و خارج بدنه است.

۳ـ ۳ـ ۷ـ تعیین سرمایش مورد نیاز برای تبخیرکن ‎ های سرد

ظرفیت سرمایشی مورد نیاز برای هر تبخیرکن سرد با تیغه های واقع در موقعیت ‎ های مشخص به صورت زیر محاسبه می شود:

 ( S محفظه سرد ـ S S تیغه) ٭ K بدنه ٭ D T بیرونی + ( D T داخلی ٭ K تیغه ٭ S تیغه) S = انجماد مورد نیاز P

که در آن:

K بدنه، مقدار K معین در گزارش آزمایش موافقتنامه برای بدنه بیرونی است،

S محفظه سرد، سطح محفظه سرد در موقعیتهای معین تیغه ها است،

S تیغه، سطح تیغه ها است،

K تیغه، مقدار K تیغه های معین در جدول بند (۷ـ ۳ـ ۷) است،

D T بیرونی، اختلاف دما بین محفظه سرد و ۳۰ + درجه سانتیگراد بیرون بدنه است،

D T داخلی، اختلاف دمای بین محفظه سرد و سایر محفظه ها است. برای محفظه نامرغوب، دمای ۲۰+ درجه سانتیگراد باید در محاسبات استفاده شود.

۴ـ ۳ـ ۷ـ تعیین سردسازی مورد نیاز برای محفظه های منجمد

ظرفیت سردسازی مورد نیاز هر محفظه منجمد با تیغه های واقع در موقعیت ‎ های خاص، به صورت زیر محاسبه می شود:

P  انجماد مورد نیاز = (S محفظه منجمد –  Σ S تیغه ) * K بدنه * Δ T بیرونی + Σ (S تیغه * K تیغه * Δ T داخلی )

که در آن:

K بدنه، مقدار K معین در گزارش آزمایش موافقتنامه برای بدنه بیرونی است،

S محفظه منجمد، سطح محفظه منجمد برای موقعیت های معین تیغه ها است،

S تیغه، سطح تیغه ها است،

K تیغه، مقدار K تیغه های معین در جدول بند (۷ـ ۳ـ ۷) است،

Δ T بیرونی، اختلاف دمای بین محفظه منجمد و ۳۰+ درجه سانتیگراد بیرون بدنه است،

Δ T داخلی، اختلاف دمای بین محفظه منجمد و سایر محفظه است. برای محفظه های عایق دمای ۲۰+ درجه سانتیگراد در محاسبات استفاده می شود.

۵ ـ ۳ـ ۷ـ تعیین ظرفیت مؤثر سردسازی تبخیرکن ‎ های منجمد

ظرفیت سردسازی مؤثر در موقعیت های معین تیغه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

P تبخیرکن منجمد مؤثر = P تبخیرکن منجمد خاص * [۱  ـ Σ (P تبخیرکن سردسازی موثر / P تبخیرکن سردسازی خاص )]

که در آن:

P تبخیرکن منجمد مؤثر، ظرفیت مؤثر سردسازی تبخیرکن منجمد با ساختار معین است،

P تبخیرکن منجمد خاص، ظرفیت سردسازی خاص تبخیرکن منجمد در دمای ۲۰ـ درجه سانتیگراد است،

P تبخیرکن سردسازی موثر، ظرفیت سردسازی مؤثر هر تبخیرکن سرد در ساختار معین به نحو تعریف شده در بند (۶ ـ ۳ـ ۷) است،

P تبخیرکن سردسازی خاص، ظرفیت سردسازی خاص در دمای ۲۰ـ درجه سانتیگراد برای هر تبخیرکن سرد است.

این روش محاسبه تنها برای واحدهای سرمایشی مکانیکی چنددمایی با یک فشرده ساز (کمپرسور) تک مرحله ای، قابل پذیرش است. در واحدهای سردسازی چنددمایی دارای بیش از یک فشرده ساز (کمپرسور) مانند سامانه های آبشاری یا واحدهای دارای سامانه فشرده سازی (کمپرس) دو مرحله ای، که ظرفیت سردسازی را می ‎ توان همزمان در محفظه های سرد و منجمد حفظ کرد، این روش محاسباتی را نباید استفاده کرد چرا که به برآورد کمینه ظرفیت مؤثر سردسازی منجر می شود. در این تجهیزات، ظرفیت سردسازی مؤثر را باید بین ظرفیت ‎ های سردسازی مؤثر اندازه گیری شده با دو بار گرمایی مختلف در گزارش آزمایش های تجویزشده در (۴ـ ۲ـ ۷) درون یابی کرد.

۶ ـ ۳ـ ۷ـ بیانیه انطباق

هنگامی تجهیزات منطبق بر عملیات چنددمایی اعلام می شوند که در هر موقعیت تیغه ها و هر توزیع دمایی محفظه ها، رابطه ‎ های زیر برقرار باشد:

P تبخیرکن منجمد مؤثر ≥ ۱/۷۵ * Pانجماد مورد نیاز

P تبخیرکن سردسازی موثر ≥ ۱/۷۵ * Pسردسازی مورد نیاز

که در آن:

P تبخیرکن منجمد مؤثر، ظرفیت سرمایشی مؤثر تبخیرکن منجمد در دمای رده محفظه ‎ ای با ساختار معین است،

P تبخیرکن سردسازی مؤثر، ظرفیت سرمایشی مؤثر تبخیرکن خنک در دمای رده مربوط به محفظه ای با ساختار معین است،

P انجماد مورد نیاز، سردسازی مورد نیاز برای محفظه مورد نظر در رده دمایی محفظه ای با ساختار معین است که براساس (۴ـ ۳ـ ۷) محاسبه شده است،

P سردسازی مورد نیاز، سردسازی موردنیاز برای محفظه مورد نظر در دسته دمایی محفظه ای با ساختار معین است که براساس (۳ـ ۳ـ ۷) محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که تمام موقعیت های تیغه ها در صورتی اندازه گیری شده اند که موقعیت دیواره ها از کوچکترین تا بزرگترین محفظه ها با روشهایی تکراری بررسی شده باشند که برمبنای آن تغییر گام ورودی در ناحیه سطحی بیش از بیست درصد(۲۰%) بوده باشد.

۷ـ ۳ـ ۷ـ دیواره های بخش داخلی

اتلاف گرما در دیواره های بخش داخلی باید با استفاده از ضرایب K در جدول زیر محاسبه شود:
	

K ضریب [ W/m۲.K. ]

ثابت
	

متحرک
	

حداقل ضخامت اسفنج [میلیمتر]

طولی ـ کف ای اِل یو

طولی ـ کف جی آر پی

عرضی ـ کف ای اِل یو

عرضی ـ کف جی آر پی
	

۰/۲

۱/۵

۰/۲

۱/۵   
	

۰/۳

۰/۲

۳/۲

۲/۶ 
	

۲۵

۲۵

۴۰

۴۰

ضرایب K دیواره های بخشهای متحرک، حاشیه امنی برای فرسودگی ‎ های خاص و نشت حرارت اجتناب ناپذیر دارند.

ضرایب K این بخشها برای طراحی خاص با انتقال گرمای اضافه حاصل از پلهای حرارتی اضافه نسبت به طراحی استاندارد، باید افزایش یابد.

۸ ـ ۳ـ ۷ـ الزامات بخش (۷) نباید بر تجهیزاتی که پیش ازلازم­الاجراء شدن این الزامات، تولید شده و آزمایش ‎ های معادل با تجهیزات چنددمایی را نگذرانده اند، اعمال شود.

تجهیزاتی که پیش از لازم­الاجراء شدن این بخش تولید شده اند می توانند در حمل و نقل بین المللی فعالیت کنند اما تنها با توافق مقامهای صلاحیت دار کشورهای مرتبط می توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند.

۸ ـ گزارش های آزمایش

گزارش آزمایش از نوع مناسب برای تجهیزات آزمایش شده باید برای هر آزمایش طبق یکی از نمونه (مدل)های (۱) تا (۱۰) یا سایر نمونه (مدل)های زیر ترسیم شود.

نمونه (مدل) شماره ۱ الف.

گزارش آزمایش

تهیه شده طبق مفاد موافقتنامه حمل ونقل بین المللی موادغذایی فسادپذیر

و تجهیزات خاص مورد استفاده در این گونه جابه جایی ها (اِی تی پی)

شماره گزارش آزمایش ...

بخش ۱

مشخصات تجهیزات (تجهیزاتی غیر از مخازن حمل ونقل مواد غذایی مایع)

ایستگاه آزمایش مصوب/ متخصص[۶]:

نام: ...

نشانی: ...

نوع تجهیزات[۷]:

ساخت:............................. شماره ثبت:...................................... شماره اختصاصی (سریال):..................

تاریخ نخستین استفاده: .............................................................

وزن خالص[۸]: ........................................... کیلوگرم  ظرفیت حمل: ........................... کیلوگرم

بدنه:

ساخت و نوع: ........................................... شماره شناسایی: ........................................

ساخته شده توسط: ...............................................................................

تحت مالکیت یا بهره برداری: .......................................................... 

ارائه شده توسط: ............................................................................... 

تاریخ ساخت: ..................................................................................... 

ابعاد اصلی:

خارجی: طول ........................... متر، عرض ...................... متر، ارتفاع ................... متر

داخلی: طول ............................ متر، عرض ..................... متر، ارتفاع .................... متر

مساحت کلی کف بدنه: ..................................................................................... مترمربع

حجم داخلی مورد استفاده بدنه: ............................................................................ مترمکعب

مساحت سطح داخلی کلی Si بدنه: ................................................................... متر مربع

مساحت سطح خارجی کلی Se بدنه: ................................................................. مترمربع

میانگین مساحت سطحی: : ................................................... متر مربع

مشخصات دیواره های بدنه[۹]:

بالا: ..................................................................................... 

پایین: ..................................................................................

اطراف: ................................................................................

مشخصه های ساختاری بدنه[۱۰]:

تعداد درها: ....................................................................................... 

موقعیت دریچه ها: ...........................................................................

و ابعاد دهانه بارگذاری یخی: .................................................. 

لوازم جانبی[۱۱]: ............................................................................................. 

ضریب K : ..................................................................................... W/m۲.K

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه (مدل) شماره ۱ ب.

گزارش آزمایش

تهیه شده طبق مفاد موافقتنامه حمل ونقل بین المللی موادغذایی فسادپذیر

و تجهیزات خاص مورد استفاده در اینگونه جابه جایی ها (اِی تی پی)

گزارش آزمایش شماره: .....................................

بخش ۱

مشخصات مخازن حمل ونقل موادغذایی مایع

ایستگاه آزمایش مصوب/ متخصص[۱۲]:

نام: ...

نشانی: ...

نوع مخزن[۱۳]:

ساخت و نوع: ...................... شماره ثبت: ................................... شماره اختصاصی (سریال): ..................

تاریخ نخستین استفاده: .............................................................

وزن خالص[۱۴]:...................................... کیلوگرم ظرفیت حمل:........................... کیلوگرم

مخزن:

ساخت و نوع: ........................................... شماره شناسایی: ........................................

ساخته شده توسط: .............................................................................

تحت مالکیت یا بهره برداری: .......................................................... 

ارائه شده توسط: ................................................................................. 

تاریخ ساخت: .......................................................................................

ابعاد اصلی:

خارجی: طول سیلندر ................ متر، محور اصلی .................. متر، محور فرعی ............ متر

داخلی: طول سیلندر ................... متر، محور اصلی................. متر، محور فرعی ............ متر

حجم داخلی قابل استفاده: ........................................................................................... مترمکعب

حجم داخلی هر محفظه: .............................................................................................. مترمکعب

مساحت سطح داخلی کلی Si مخزن: ....................................................................... مترمربع

مساحت سطح داخلی هر محفظه Si۱ : .................................. Si۲ ............................. متر مربع

سطح خارجی کلی Se مخزن: ............................................................................................ مترمربع

میانگین مساحت سطحی مخزن ......................................... متر مربع

مشخصه های دیواره های مخزن[۱۵]: ................................................................................................

ویژگیهای ساختاری مخزن[۱۶]: .......................................................................................................

تعداد، ابعاد و توصیف حفره های آدم رو: ......................................................................................

توصیف پوشش های حفره های آدم رو: .........................................................................................

تعداد، ابعاد و توصیف لوله کشی های تخلیه: ..............................................................................

تعداد، و توصیف پایه های تخلیه:....................................................................................................

لوازم جانبی: ........................................................................................................................................

نمونه (مدل) شماره ۲ الف

بخش ۲

اندازه گیری طبق بند (۱ـ ۲) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه ضریب کلی انتقال گرمای تجهیزات به جز مخازن موادغذایی مایع

روش آزمایش: سرمایش داخلی/گرمایش داخلی[۱۷]

تاریخ و زمان بستن دربهای تجهیزات و سایر فضاهای ورودی: ................................................

میانگین حاصل برای...................ساعت عملیات پیوسته (از....قبل/بعدازظهر تا..... قبل/بعدازظهر):

الف) دمای متوسط خارجی بدنه: K .......................... ± .......................... درجه سانتیگراد Te =

ب) دمای متوسط داخلی بدنه: K .......................... ± ....................... درجه سانتیگراد Ti = 

پ) اختلاف دمای متوسط حاصل: K .................................................... Δ T =

حداکثر انتشار دما:

بیرون بدنه: .......................... K

داخل بدنه: .......................... K

دمای متوسط دیواره های بدنه : .......................... درجه سانتیگراد

دمای عملیاتی مبدل گرمایی[۱۸]: .......................... درجه سانتیگراد

نقطه میعان جو بدنه بیرونی در طی عملیات پیوسته۲: ................ درجه سانتیگراد +................ K

کل دوره آزمایش: ................................. ساعت

دوره عملیات پیوسته: .......................... ساعت

برق مصرفی در مبدلها W۱ : .............................................................................. وات

برق جذب شده در فنها W۲ : ............................................................................. وات

ضریب کلی انتقال گرما که با این رابطه به دست می آید:

     آزمایش سرمایش داخلی۱ 

     آزمایش گرمایش داخلی۱

K : ............................................................................. W/m۲.K

حداکثر خطای اندازه گیری با آزمایش مورد استفاده: ...................................................... %

ملاحظات[۱۹]: ..............................................................................................................................

(تنها چنانچه تجهیزات دستگاه حرارتی نداشته باشند، کامل شود)

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز IN/IR معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا... است.

انجام شده در تاریخ .......................................................... در محل .....................................

مسؤول آزمایش .....................................................................

نمونه (مدل) شماره۲ ب

بخش ۲

اندازه گیری طبق بند (۲ـ ۲) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه ضریب کلی انتقال گرمای مخازن مواد غذایی مایع

روش آزمایش: گرمایش داخلی

تاریخ و زمان بسته شدن ورودی های تجهیزات: .....................................................................

مقدار میانگین حاصل برای ...................... ساعت عملیات پیوسته (از ... قبل/بعدازظهر تا ..... قبل/بعدازظهر):

الف: میانگین دمای خارجی مخزن: K ................. ± ..................... درجه سانتیگراد Te =

ب: میانگین دمای داخلی مخزن:

    K   .......................... ± .......................... درجه سانتیگراد

پ: میانگین اختلاف دمای حاصل: Δ T =................................................ K

حداکثر انتشار دما:

داخل مخزن: ..................................................................... K

داخل هر محفظه: ..............................................................  K

خارج مخزن: ......................................................................  K 

میانگین دمای دیواره های مخزن: ......................................  سانتیگراد

دوره کل آزمایش: ........................................................ ساعت

دوره عملیات پیوسته: ...................................................... ساعت

برق مصرفی در مبدلها W۱ : .............................................. وات

برق جذب شده در فنها W۲ : ............................................. وات

ضریب کلی انتقال گرما که با این فرمول محاسبه می شود:

W/m۲.K .......................... K=

حداکثر خطای اندازه گیری در آزمایش مورد استفاده: .......................... %

ملاحظات[۲۰]: ..............................................................................................................................

 (فقط درصورتی که تجهیزات دستگاه حرارتی ندارند تکمیل شود)

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز IN/IR معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[۲۱]

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا... است.

انجام شده در تاریخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۳

بخش ۲

بررسی میدانی کارشناس ظرفیت عایق تجهیزات خدماتی طبق بخش (۵) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

این بررسی براساس گزارش آزمایش شماره .................................... در تاریخ .................................... منتشرشده توسط کارشناس ایستگاه آزمایش مصوب (نام و نشانی) ................................. انجام شد

شرایط بررسی:

بالا: ...............................................................................................

دیواره جانبی: ..............................................................................

دیوار انتها: ....................................................................................

پایین: ............................................................................................

دربها و وردی ها: ..........................................................................

مهرها: .............................................................................................

حفره های جذبی پاکسازی: ......................................................

فشار هوا: .......................................................................................

ضریب K تجهیزات جدید (همانطور که در گزارش آزمایش قبل نشان داده شد)................ K . W/m۲

ملاحظات: ...................................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز IN/IR معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[۲۲]

انجام شده در تاریخ ......................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۴ الف

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاههای سرمایشی تجهیزات سردسازی با استفاده از یخ یا یخ خشک در ایستگاه آزمایش مصوب

طبق بند (۱ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه به استثنای جزءهای (ب)

و (پ) (۳ـ ۱ـ ۳)

دستگاه سرمایش:

توصیف دستگاه سرمایش: ...........................................................................

ماهیت دستگاه سرمایشی: ...........................................................................

ظرفیت سردسازی اسمی مشخص شده توسط سازنده: ....................... کیلوگرم

پر کردن واقعی دستگاه سرمایشی مورد استفاده در آزمایش: ................... کیلوگرم

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم۱:

دستگاه سرمایش متحرک/ ثابت۱:

سازنده: ..................................................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ......................................................................

سال ساخت: ..................................................................................

ابزار پرکردن (توصیف محلی که قرار دارد؛ در صورت نیاز، نقشه پیوست شود) .....................

دستگاه تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غیره): ..........................................................................................

قدرت فنهای الکتریکی: .......................................................................................................... وات

نرخ برون داد: ..................................................................................................مترمکعب بر ساعت

ابعاد جعبه ها: سطح مقطع: ......................................... مترمربع، طول: ........................... متر

صفحه ورودی هوا: توصیف۱ ......................................................................................................

دستگاههای خودکار: ....................................................................................................................

دمای متوسط در آغاز آزمایش:

داخلی: ...............................................................  سانتیگراد ± ....................... K

خارجی: .............................................................  سانتیگراد ± ....................... K

نقطه میعان دراتاق آزمایش: ..........................  سانتیگراد ± .......................... K

توان سامانه گرمایش داخلی: ............................................................... وات

تاریخ و زمان بسته شدن دربها و ورودی های دیگر تجهیزات: ............

ثبت متوسط دمای داخلی و خارجی بدنه یا منحنی نشانگر تغییرات این دما با زمان  ...........

ملاحظات: ............................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[۲۳]

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا... است.

انجام شده در تاریخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۴ ب

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاههای سرمایشی تجهیزات سردسازی با صفحات خوش گداز (یوتکتیک) با ایستگاه آزمایش مصوب

طبق بند (۱ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه به استثنای جزءهای (الف) و (پ) (۳ـ ۱ـ ۳)

دستگاه سرمایش

مشخصات: ....................................................................................................................................

ماهیت محلول خوش گداز (یوتکتیک): ..................................................................................

ظرفیت اسمی پرشده با محلول خوش گداز (یوتکتیک) که سازنده مشخص کرده: ...................کیلوگرم

گرمای پنهان در دمای انجماد که توسط سازنده عنوان شده است ......... KJ /کیلوگرم در ............ درجه سانتیگراد:

دستگاه سرمایش متحرک/ ثابت۱

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم۱:

سازنده: ...............................................................................................................................

نوع, شماره اختصاصی (سریال): ...............................................................................................

سال ساخت: ...................................................................................................................................

صفحات خوش گداز (یوتکتیک): ساخت........................................ نوع...................................

ابعاد و تعداد صفحات واقع در آن: فاصله از دیواره ها (نقشه پیوست شود) .............................

کل ذخیره سرمایی اعلام شده توسط سازنده برای دمای انجماد از ...... KJ تا ...... درجه سانتیگراد

دستگاههای تهویه داخلی (اگر وجود داشته باشد):

مشخصات: ........................................................................................................................................

دستگاههای خودکار: ....................................................................................................................

یخچال مکانیکی (اگر وجود داشته باشد):

ساخت: ............................... نوع: ........................................ شماره: .............................................

جای واقع شدن: ..............................................

فشرده ساز (کمپرسور): ساخت: ................................... نوع: ........................................................

نوع رانش: .........................................................

ماهیت سرمایشی: ........................................................

چگالنده (کندانسور): ........................................................................................................................

ظرفیت سردسازی بیان شده توسط سازنده برای دمای انجماد خاص و دمای بیرونی ۳۰+ درجه سانتیگراد: ........ وات

دستگاههای خودکار

ساخت: ................................................ نوع: .....................................................

یخ زدایی( در صورت وجود): .........................................................................

دماپا (ترموستات): ...........................................................................................

شروع فشار LP : ...............................................................................................

شروع فشار HP : ...............................................................................................

دریچه کمکی: ...................................................................................................

سایر موارد: .........................................................................................................

لوازم جانبی: ......................................................................................................

دستگاههای گرمایش الکتریکی اتصال ورودی:

ظرفیت متر خطی مقاومت: ................................. وات بر متر

طول خطی مقاومت: ............................................. متر

متوسط دمای آغاز آزمایش:

داخلی: ................................................. درجه سانتیگراد ± ......................... K

خارجی: ............................................... درجه سانتیگراد ± .......................... K

نقطه میعان در محفظه آزمایش: ........... درجه سانتیگراد ± ....................... K

توان سامانه گرمایش داخلی: ............................. وات

تاریخ و زمان بسته شدن درها و ورودی های تجهیزات:.........................................................

دوره تجمیع سرما: ........................................................................................................ ساعت

ثبت متوسط دمای داخلی و خارجی بدنه و یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: .........

ملاحظات: ........................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[۲۴]

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا... است.

انجام شده در تاریخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۴ پ.

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاههای سرمایش تجهیزات سردسازی با استفاده از گازهای مایع در یک ایستگاه آزمایشی مصوب

طبق بند (۱ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

به استثنای جزءهای (الف) و (ب) (۳ـ ۱ـ ۳)

دستگاههای سرمایشی:

مشخصات: ....................................................................................................................................

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم۱:

دستگاههای سرمایشی قابل حذف/ غیرقابل حذف۱

سازنده: ............................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال):.......................................................................

سال ساخت: .............................................................

ماهیت خنک کن (کولر): ..........................................................

ظرفیت اسمی مجهز به وسیله سرمایشی که توسط سازنده مشخص شده: ............. کیلوگرم

انباشتن واقعی سرمایشی مورد استفاده در آزمایش: ........................................... کیلوگرم

مشخصات مخزن: ...................................................................... 

دستگاههای پرکننده (مشخصات، جای استقرار): ..........................

دستگاههای تهویه هوای داخلی: ...................................................................... 

مشخصات (تعداد و غیره): ...................................................................

توان فنهای الکتریکی: ........................................................................ وات

نرخ برونداد: ..................................................................................... مترمکعب بر ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع .................... مترمربع، طول ......................... متر

دستگاههای خودکار: ...........................................................................

دمای متوسط درشروع آزمایش:

داخلی: ....................................... درجه سانتیگراد ± .......................... K

خارجی: ..................................... درجه سانتیگراد ± .......................... K

نقطه میعان در اتاق آزمایش: ......... درجه سانتیگراد ± .......................... K

توان سامانه گرمایش داخلی: ................................................................... وات

تاریخ و زمان بسته شدن دربها و ورودی های تجهیزات: .............................

ثبت دمای متوسط داخلی و خارجی بدنه و یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: ..........

ملاحظات: ........................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[۲۵]

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا...... است.

انجام شده در تاریخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۵

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاههای سرمایشی تجهیزات سردسازی مکانیکی

در ایستگاه آزمایشی مصوب

طبق بند ۲ـ ۳ پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

دستگاههای سرمایشی مکانیکی:

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم۱

دستگاههای سرمایشی مکانیکی متحرک/ ثابت۱

سازنده: ...........................................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ................................................................

سال ساخت: ..........................................................................

ماهیت خنک کن (کولر) و ظرفیت پرسازی

ظرفیت مؤثر سرمایشی اعلامی توسط سازنده برای دمای خارجی ۳۰+ درجه سانتیگراد و دمای داخلی .....

صفردرجه سانتیگراد ............................................................................ وات

منفی ۱۰ درجه سانتیگراد .................................................................... وات

منفی ۲۰ درجه سانتیگراد .................................................................... وات

فشرده ساز (کمپرسور)

ساخت: .................................... نوع: ..........................................

رانش: الکتریکی/ حرارتی/ هیدرولیک۱

مشخصات: ..................................................................................

ساخت: ...... نوع ...... توان ...... کیلووات ساعت در ...... دور بر دقیقه

چگالنده (کندانسور) و تبخیرکن: ..................................................................

اجزای فن موتور: ............. ساخت: ................. نوع .............. شماره ..............

توان ... کیلووات ساعت در ............. دور بر دقیقه

دستگاههای تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غیره):

توان فنهای برقی: ............ وات

نرخ برونداد: .............................................. ....................... مترمکعب بر ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

دستگاههای خودکار

ساخت: ................................ نوع: ................................

یخ زدایی (در صورت وجود): ..................................

دماپا (ترموستات): ....................................................................

شروع فشار LP : ...........................................................

شروع فشار HP : ...........................................................

دریچه کمکی: .............................................................

سایر موارد: ..................................................................

دمای متوسط در شروع آزمایش:

دمای داخلی: .................................... درجه سانتیگراد ± .......................... K

دمای خارجی: ................................... درجه سانتیگراد ± .......................... K

نقطه میعان در اتاق آزمایش: ............. درجه سانتیگراد ± ........................ K

توان سامانه گرمایش داخلی: .................................................................... وات

تاریخ و زمان بسته شدن دربها و سایر ورودی های تجهیزات: ............................................

ثبت دمای متوسط داخلی و خارجی بدنه یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: .....................

زمان بین شروع آزمایش و رسیدن به دمای متوسط داخلی تجویز شده بدنه: ..................... ساعت

ملاحظات: ..........................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[۲۶]

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا ... است.

انجام شده در تاریخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۶

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاههای گرمایشی تجهیزات حرارتی ایستگاه آزمایش مصوب

طبق ضمیمه (۱) پیوست (۲) بند (۳ـ ۳) موافقتنامه

دستگاه گرمایش

مشخصات: ...........................................................................

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم[۲۷]:

دستگاه گرمایشی متحرک/ غیرمتحرک۱

سازنده: ........................................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ............................................................

سال ساخت: ........................................................................

محل استقرار: ...................................................................

مساحت کلی سطح تبادل گرما: .......................................... مترمربع

توان مؤثر که توسط سازنده تعیین شده است: .................... کیلووات

دستگاههای تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غیره): ....................

توان فنهای الکتریکی: ....................................... وات

نرخ برونداد: ........................................................ مترمکعب بر ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

دمای متوسط شروع آزمایش:

دمای داخلی: .......................... درجه سانتیگراد ± .......................... K

دمای خارجی: ........................ درجه سانتیگراد ± .......................... K

تاریخ و زمان بسته شدن دربها و سایر ورودی های تجهیزات

ثبت دمای متوسط داخلی و خارجی بدنه و یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: ..........

زمان بین شروع آزمایش و دستیابی به دمای متوسط داخلی تجویزشده بدنه: ................... ساعت

متوسط خروجی گرمای آزمایش برای حفظ اختلاف دمای[۲۸] بین داخل و خارج بدنه چنانچه قابل اعمال باشد ... W

ملاحظات: ....................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

در هر حال این گزارش باید به صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقتنامه تنها در دوره کمتر از شش سال معتبر باشد که تا... است.

انجام شده در تاریخ ....................................................... در محل ...............................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۷

بخش ۳

بررسی میدانی متخصص دستگاههای سرمایشی تجهیزات سرمایشی در حال استفاده

طبق بند ۱ـ ۶ پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

این بررسی براساس گزارش شماره ... مورخ ... انجام شده است و توسط کارشناس/ ایستگاه آزمایش مصوب منتشر شد (نام، نشانی): ....

دستگاههای سرمایشی: ...........................................................................

مشخصات: .....................................................................................................

سازنده: ............................................................................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ...................................................................................

سال ساخت: ....................................................................................................

ماهیت سرمایشی: .............................................................................................

ظرفیت اسمی وسیله سرمایشی تعیین شده توسط سازنده: .............................. کیلوگرم

انباشت واقعی وسیله سرمایشی به کاررفته در آزمایش: ...................................... کیلوگرم

ابزار پرسازی (مشخصات، محل استقرار): ............................................

دستگاههای تهویه داخلی: .......................................................................

مشخصات (تعداد دستگاهها و غیره): .........................................................

توان فنهای برقی: .......................................................................

نرخ برونداد: ................................................................................. مترمکعب

ابعاد مجاری: سطح مقطع ........... مترمربع طول ............... متر

شرایط دستگاه های سردسازی و تهویه: .........................................

دمای داخلی به دست آمده: ............................................................ سانتیگراد

در دمای خارجی: ........................................................................... سانتیگراد

دمای داخلی تجهیزات پیش از راه اندازی دستگاههای سردسازی: ................ سانتیگراد

زمان کل اجرای واحد سردسازی: ............................................................... ساعت

زمان بین شروع و دستیابی به دمای متوسط داخلی پیش فرض بدنه: ............ ساعت

بررسی های مربوط به عملیات دماپا (ترموستات): ................................................... ساعت

در تجهیزات سردسازی دارای صفحات خوش گداز (یوتکتیک):

زمان عملکرد دستگاههای سرمایشی برای انجماد محلول خوش گداز (یوتکتیک):....... ساعت

زمانی که طی آن دمای هوای داخلی پس از خاموشی دستگاه حفظ شود: ..... ساعت

ملاحظات: ................................................................................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر سه سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

انجام شده در تاریخ ..................................................................... در محل .................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۸

بخش ۳

بررسی میدانی کارشناس دستگاههای سرمایشی تجهیزات سردسازی مکانیکی در حال استفاده

طبق بند (۲ـ ۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

این بررسی براساس گزارش شماره .... مورخ .... انجام شده است و توسط کارشناس/ ایستگاه آزمایش مصوب منتشر شد (نام، نشانی): .......................

دستگاههای سردسازی مکانیکی:

سازنده: ...................................................................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ..................................................................................

سال ساخت: ............................................................................................

مشخصات: ..............................................................................................

ظرفیت مؤثر سردسازی که سازنده برای دمای بیرونی ۳۰+ و دمای داخلی تعیین کرده است:

صفر درجه سانتیگراد .............................................................................. وات

منفی (۱۰) درجه سانتیگراد ..................................................................... وات

منفی (۲۰) درجه سانتیگراد ..................................................................... وات

ماهیت ظرفیت سردسازی و پرکردن: ..................................................... کیلوگرم

دستگاههای تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاهها و غیره)

توان فنهای برقی: ........................................ وات

نرخ برونداد: ...................................................... مترمکعب

ابعاد مجاری: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

شرایط دستگاههای سردسازی مکانیکی و دستگاههای تهویه داخلی: ...........................

دمای داخلی به دست آمده .............................................................. سانتیگراد

در دمای بیرونی ................................................................................ سانتیگراد

و با زمان اجرای نسبی ................................................................... درصد

ساعت اجراء ...................................................................................... ساعت

بررسی های مربوط به کارکرد دماپا (ترموستات): ............................

ملاحظات: ...........................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر سه سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

انجام شده در تاریخ ..................................................................... در محل .................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۹

بخش ۳

بررسی میدانی کارشناس دستگاههای گرمایشی تجهیزات حرارتی در حال استفاده

طبق بند (۳ـ ۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

این بررسی براساس گزارش شماره .... مورخ .... انجام شده است و توسط کارشناس/ ایستگاه آزمایش مصوب منتشر شد (نام، نشانی): ....

نوع (مدل) گرمایش:

مشخصات: ..........................................................................................

سازنده: ................................................................................................

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ...............................................................................

سال ساخت: .........................................................................................

محل استقرار: .......................................................................................

مساحت کلی سطح تبادل گرما: ............................................................ متر مربع

میزان توان مؤثر تعیین شده توسط سازنده: ............................................. کیلووات

تجهیزات تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاهها، غیره): .............................................

توان فنهای برقی: .................................................................... وات

نرخ برونداد: ................................................................................ مترمکعب/ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ........... مترمربع، طول ............... متر

شرایط دستگاه سردسازی مکانیکی و دستگاههای تهویه داخلی: .................................

دمای داخلی به دست آمده .............................................................. سانتیگراد

در دمای بیرونی .................................................................. سانتیگراد

و با زمان اجرای نسبی ........................................................ درصد

ساعت اجراء .......................................................................... ساعت

بررسی های مربوط به کارکرد دماپا (ترموستات): ............................

ملاحظات: ...........................................................................

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می تواند به وسیله یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقتنامه که برای دوره حداکثر سه سال با نشانه متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

انجام شده در تاریخ ..................................................................... در محل .................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

نمونه (مدل) شماره ۱۰

گزارش آزمایش

تهیه شده طبق مفاد موافقتنامه حمل ونقل بین المللی موادغذایی فسادپذیر

و تجهیزات خاص مورد استفاده در اینگونه جابه جایی ها (موافقتنامه)

گزارش آزمایش شماره ......

تعیین ظرفیت مؤثر سرمایشی واحد سردسازی طبق بخش(۴) پیوست(۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه

ایستگاه آزمایش مصوب:

نام: ................................................................................................

نشانی: ...........................................................................................

واحد سرمایشی ارائه شده توسط: .....................................................

الف) مشخصات فنی واحد

تاریخ ساخت: .................................... ساخت: ...................................

نوع: .................................... شماره اختصاصی (سریال): ....................................

دسته[۲۹]

خودمحفظه/ غیر خودمحفظه

متحرک/ ثابت

تک واحدی/ واحدهای سوارشده

مشخصات: ................................................................................................

فشرده ساز (کمپرسور):

ساخت: ........................................... نوع: .......................................

تعداد سیلندر: .................................... ظرفیت حجمی: ....................

سرعت اسمی چرخش: .................................................................... دور بر دقیقه

شیوه های رانش۱: موتور برقی، موتور احتراق داخلی مجزا، موتور وسیله نقلیه، حرکت وسیله نقلیه

موتور محرک فشرده ساز (کمپرسور)۱و[۳۰]:

الکتریکی:

ساخت: .................................... نوع: ....................................

توان: .................................... کیلووات در .................................... دور بر دقیقه

ولتاژ ورودی: ......................... ولت / بسامد ورودی: ..................... هرتز

موتور احتراق داخلی:

ساخت: .................................... نوع: ..............................................

تعداد سیلندر: ........................... ظرفیت حجمی: .............................

توان: ....................................... کیلووات در .................................... دور بر دقیقه

سوخت: .......................................

موتور هیدرولیک:

ساخت: .................................... نوع: ..............................................

شیوه رانش: ...................................................................................

دستگاه تولید برق متناوب

ساخت: .................................... نوع: ..............................................

شیوه رانش: ...................................................................................

سرعت چرخش (سرعت اسمی ارائه شده سازنده): .................................... دور بر دقیقه

حداقل سرعت: ............................................................................ دور بر دقیقه

مایع سرمایشی: ......................................................................................

مبدلهای حرارتی
	

چگالنده کندانسور)
	

تبخیرکن

ساخت – نوع
		

شمار لوله ها
		

گام فن (میلیمتر)[۳۱]
		

لوله: ماهیت و با قطر (میلیمتر)۱
		

مساحت سطحی تبادل (مترمربع) ۱
		

ناحیه پیشانی (مترمربع)
		

فنها
	

تعداد
		

تعداد تیغه ها در هر فن
		

قطر (میلیمتر)
		

توان اسمی (وات)[۳۲] و [۳۳]
		

خروجی اسمی کلی در فشار ... پاسکال (مترمکعب/ساعت) ۲
		

شیوه رانش
		

دریچه انبساط: ساخت: .................................... نوع: ....................................

تنظیم پذیر۱: ................................................... تنظیم ناپذیر۱: ........

دستگاه یخ‎زدایی: .........................................................................................

دستگاه خودکار: ...........................................................................................

نتایج اقدامات و عملیات سردسازی

(میانگین دمای هوای ورودی(های) واحد سردسازی ............... سانتیگراد)
		

حداقل
	

اسمی

ظرفیت سردسازی مؤثر
	

وات
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

دمای داخلی
	

ورودی به تبخیرکن
	

سانتیگراد
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

میانگین
	

سانتیگراد
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

میانگین دمای اطراف بدنه
	

سانتیگراد
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

مصرف سوخت یا برق
	

وات یا ساعت/۱
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

……………

قدرت جذب شده توسط واحد فن سردکننده
	

وات
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

قدرت گرم کننده فن داخلی
	

وات
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

سرعت چرخش
	

فشرده ساز (کمپرسور)
	

دور بر دقیقه
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

ایجادکننده جریان متناوب
	

دور بر دقیقه
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………

فنها
	

دور بر دقیقه
	

…………………

…………………

…………………
	

………………

………………

………………
					

ب) روش و نتایج آزمایش

روش آزمایش[۳۴]: روش موازنه گرما/ روش اختلاف آنتالپی

در یک جعبه کالری سنج با ناحیه سطحی متوسط: ................................................... مترمربع

مقدار اندازه گیری شده ضریب U جعبه مجهز به یک واحد سرمایشی: .................... وات بر درجه سانتیگراد

در دمای متوسط دیواره ای: .................................................................................... درجه سانتیگراد

در بخشی از تجهیزات حمل ونقل:

مقدار اندازه گیری شده ضریب U یک بخش از تجهیزات حمل ونقل مجهز به واحد سرمایشی: ... وات بر درجه سانتیگراد

در دمای متوسط دیواره ای: ..................... درجه سانتیگراد

روش مورد استفاده برای اصلاح ضریب U بدنه به صورت تابعی از متوسط دمای دیواره های بدنه: .....................

حداکثر خطای تعیین موارد زیر:

ضریب U بدنه: ........................................

ظرفیت سرمایشی واحد: ..........................

پ) بررسی ها

تنظیم کننده دما: تنظیم در .................... درجه سانتیگراد با تفاضل ............... درجه سانتیگراد

کارکرد دستگاه یخ‎زدایی[۳۵]: رضایت بخش/ نامطلوب

حجم جریان هوای عبوری در تبخیرکن: مقدار اندازه گیری شده ... مترمکعب در فشار ... پاسکال

وجود لوازم تولید گرما در تبخیرکن برای تنظیم دماپا (ترموستات) بین صفر و ۱۲ سانتیگراد۱: بله/ خیر

ت) ملاحظات: .................................................................................................................................

انجام شده درتاریخ .................................... در محل ...................................................................

مسؤول آزمایش ...........................................................................

ضمیمه ۱، پیوست ۳

الف. برگه (فرم) الگوی گواهی انطباق تجهیزات به نحو مقرر در بند (۳)

پیوست (۱) ضمیمه (۱)

برگه (فرم) گواهی تجهیزات عایق، سرمایشی، سرمایشی مکانیکی و گرمایشی مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی زمینی موادغذایی فسادپذیر

گواهی های انطباق تجهیزات صادره پیش از ۲ ژانویه ۲۰۱۱ (۱۲ دی ۱۳۸۹) طبق الزامات مربوط به الگوی گواهی پیوست (۳) ضمیمه (۱) لازم الاجراء در ۱ ژانویه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۱۳۸۹) تا تاریخ انقضای اصلی خود، معتبر خواهد بود.

گواهی های انطباق صادره پیش از تاریخ لازم­الاجراء شدن اصلاحات بخش (۳) الگوی گواهی (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۸ مهر ۱۳۹۴) تا تاریخ انقضای اصلی خود معتبر خواهند بود.

............. / تجهیزات۱

......... ۲
	

 XXXXXXX ۳
		

.............

عایق بندی شده
	

.............

سردسازی شده
	

.............

سردسازی مکانیکی
	

.............

گرم شده
	

.............

چند دمایی ۴

............. / مجوز ۵            موافقتنامه XXXXXXXXXXX

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... / صادرشده بر اساس موافقتنامه حمل ونقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص مورد استفاده در اینگونه جابه جایی ها (موافقتنامه)

۱
	

.................................................................... / مقام صادرکننده           XXXXXXXXXXX

۲
	

........................................ / تجهیزات: ۶                        XXXXXXXXXXX

۳
	

...... / شماره ثبت: * XXXXXX  ........ شماره شناسایی وسیله نقلیه * XXXXXXXXXXX

...... / تخصیص داده شده به وسیله:   XXXXXXXXXXX          

...... / جعبه عایق بندی شده: نشانه/نوع (مدل)/اختصاصی (سریال)/شماره  XXXXXXXXXXX

............. / ماه و سال ساخت۱۵

۴
	

............. / مالک یا بهره برداری به وسیله  XXXXXXXXXXX       

۵
	

............. / ارائه شده به وسیله         XXXXXXXXXXX        

۶
	

............. / تصویب شده به عنوان               XXXXXXXXXXX

۶.۱
	

............. / با یک یا چند دستگاه گرمایشی که: ۱      XXXXXXXXXXX

۶.۱.۱
	

............. /مستقل:۸   نشانه/نوع (مدل) /سردساز/شماره اختصاصی(سریال) /سال ساخت (درصورت وجود)      XXXXXXXXXXX

۶.۱.۲
	

............. /وابسته:۸    نشانه/نوع (مدل) /سردساز/شماره اختصاصی(سریال) /سال ساخت (درصورت وجود)      XXXXXXXXXXX

۶.۱.۳
	

............. / متحرک:

۶.۱.۴
	

............. / ثابت:

۷
	

............. / مبنای صدور مجوز:

۷.۱
	

............. / این مجوز صادر شده است براساس: ۱

۷.۱.۱
	

............. / آزمایش­های تجهیزات:

۷.۱.۲
	

............. / مطابقت با مورد مرجع تجهیزات:

۷.۱.۳
	

............. / بازرسی دوره ای:

۷.۲
	

............. / مشخص نمایید:

۷.۲.۱
	

............. / ایستگاه آزمایش:          XXXXXXXXXXX

۷.۲.۲
	

............. / ماهیت آزمایش­ها: ۹        XXXXXXXXXXX

۷.۲.۳
	

............. / تعداد گزارش­ها:

 NNNN (ایستگاه آزمایش) سال / ماه / روز و NNNN (ایستگاه آزمایش) سال / ماه / روز

۷.۲.۴
	

............. / ضریب K : nn .۰ W/m۲K
		
	

.........................
	

۱۱
	

ظرفیت اسمی
	

تبخیرکن ۱
	

تبخیرکن۲
	

تبخیرکن۳

۷.۲.۵
	

..................................................../ ظرفیت سردسازی مؤثر در دمای بیرونی (۳۰) درجه سانتیگراد و دمای داخلی: ۱۰
	

درجه سانتیگراد
	

XXX وات
	

XXX وات
	

XXX وات
	

XXX وات

درجه سانتیگراد
	

XXX وات
	

XXX وات
	

XXX وات
	

XXX وات

درجه سانتیگراد
	

XXX وات
	

XXX وات
	

XXX وات
	

XXX وات

۷.۳
	

..................................................../ تعداد دهانه­ها و تجهیزات ویژه  X

۷.۳.۱
	

............. / تعداد درب­ها  X   ............. / درب عقب  X   ............. / درب­های جانبی  X

۷.۳.۲
	

............. / تعداد هواکش­ها  X  

۷.۳.۳
	

............. / تجهیزات آویختن گوشت  X  

۷.۴
	

............. / سایر  

۸
	

............. / تاریخ اعتبار مجوز                      ماه و سال  

۸.۱
	

............. / مشروط بر اینکه:  

۸.۱.۱
	

............. / بدنه عایق و چنانچه امکان پذیر باشد، دستگاه گرمایشی در شرایط خوبی نگهداری می‎شود: و  

۸.۱.۲
	

............. / تغییرات اساسی انجام شده در دستگاه گرمایشی  

۹
	

............. / تنظیم شده به وسیله   XXXXXXXXXXXX

                     XXXXXXXXXXXX

                     XXXXXXXXXXXX

                     XXXXXXXXXXXX                  
	

رونوشت مصدق ۱۲

این مهر را بر روی مجوز اصلی چاپ نکنید

(نام مأمور)

(مقام صلاحیت دار یا مجاز)
	

۱۰
	

............. / در تاریخ               سال / ماه / روز
	

علامت متمایزکننده ۱۳

مهر امنیتی (برجسته، فرابنفش، غیره)

...................

سند اصلی
		

...................... / مقام صلاحیتدار

XXXXXXXXXXXXXXX

................................................................. ۱۴

..................... / مسؤول موافقتنامه

(نام مأمور)
							
															

این زیرنویس ها در خود گواهینامه چاپ نخواهند شد.

نواحی خاکستری با ترجمه به زبان کشور صادرکننده گواهینامه موافقتنامه جابه جا می شود.

۱ـ روی مواردی که اعمال نمی­شوند، خط بکشید.

۲ـ نشانه متمایز کشور مثل آنچه در حمل ونقل جاده ای بین المللی به کار می رود.

۳ـ تعداد (ارقام، حروف و غیره) نشانگر مقام صادرکننده گواهینامه و مرجع تصویب.

۴ـ روش آزمایش برای تجهیزات چنددمایی جدید در بخش (۷) ضمیمه (۱)، پیوست (۲) آمده است. روش آزمایش الف تجهیزات چنددمایی مورد استفاده هنوز تعیین نشده است. تجهیزات چنددمایی، تجهیزات عایق با دو یا چند محفظه برای دماهای مختلف در هر محفظه هستند.

۵ ـ جاهای خالی گواهینامه باید به زبان کشور صادرکننده و به انگلیسی، فرانسوی یا روسی، چاپ شود. بخشهای مختلف باید به شکل نمونه (مدل) فوق شماره گذاری شود.

۶ ـ نوع را مشخص نمایید (واگن، کامیونت، تریلر نیمه سنگین، کامیون، تریلر، بارگنج (کانتینر) و غیره)؛ در مورد تجهیزات مخزن برای حمل ونقل مواد غذایی مایع، واژه «مخزن» را اضافه کنید.

۷ـ در این قسمت یک یا چند مورد از توضیحات فهرست شده در پیوست (۴) ضمیمه (۱) را همراه با نشانه مشخص متناظر با علائم وارد کنید.

۸ ـ یک علامت، نمونه (الگو)، شماره اختصاصی (سریال) یخچال و سال ساخت دستگاه را بنویسید.

۹ـ اندازه گیری ضریب کلی انتقال گرما، تعیین کارایی دستگاه سرمایشی و غیره

۱۰ـ جایی که طبق مفاد بند (۷ـ ۲ـ ۳) پیوست (۲) این ضمیمه تعیین شده است.

۱۱ـ ظرفیت سردسازی مؤثر هر تبخیرکن به تعداد تبخیرکن های مجهز به واحد تقطیر مربوط می شود.

۱۲ـ در مورد بروز خسارات، یک گواهینامه جدید یا به جای آن عکسی از گواهی موافقتنامه با مهر خاص تصویر گواهینامه (با جوهر قرمز) و نام مدیر تأییدکننده، امضای او و نام مقام صلاحیت دار یا نهاد مجاز را می توان ارائه کرد.

۱۳ـ مهر امنیتی (برجسته، شبرنگ، فرابنفش یا دیگر نشانه های امنیتی که منشأ گواهینامه را تأیید می کند)

۱۴ـ در صورت لزوم شیوه تفویض اختیار صدور گواهینامه موافقتنامه ذکر شود.

۱۵ـ نشانه، نمونه (مدل)، شماره اختصاصی (سریال) سازنده و ماه/سال ساخت بدنه عایق را بنویسید. تمام شماره اختصاصی (سریال)‎های تجهیزات عایق (بارگنج ها (کانتینرها)) که حجم داخلی کمتر از دو مترمکعب دارد باید فهرست شود. همچنین فهرست جمعی این شماره اختصاصی (سریال) ها نیز قابل قبول است مثلا از شماره ... تا شماره ...

ب. پلاک گواهینامه انطباق تجهیزات به نحو پیش بینی شده در بند (۳) پیوست (۱) ضمیمه (۱)

۱ـ پلاک گواهی باید به طور دائمی و در یک مکان کاملاً مشهود در مجاورت سایر پلاک های مجاز صادرشده برای اهداف رسمی الصاق گردد. پلاک، طبق الگوی تهیه شده زیر باید به شکل یک صفحه مستطیل مقاوم در مقابل فرسایش و آتش به اندازه حداقل (۱۶۰) در (۱۰۰) میلیمتر باشد.

مشخصات زیر باید روی پلاکی به زبان انگلیسی، فرانسوی یا روسی به طور خوانا نشان داده شود.

الف) حروف لاتین « اِی تی پی» پس از عبارت «مجوز حمل ونقل موادغذایی فسادپذیر»

ب) «شماره مجوز» پس از نشانه متمایز (در حمل ونقل بین المللی جاده ای) کشوری که در آن مجوز داده شده و تعداد (ارقام، حروف و غیره) مرجع تصویب.

پ) «شماره تجهیزات» پس از شماره خاص تعیین شده برای شناسایی بخش خاصی از تجهیزات (که ممکن است شماره سازنده باشد)

ت) نشان موافقتنامه پس از نشانه متمایز مقرر در پیوست (۴) ضمیمه (۱) متناظر با رده و طبقه تجهیزات

ث) «اعتبار تا:» پس از تاریخ (ماه و سال) انقضای تصویب واحد تجهیزات. اگر مجوز پس از آزمایش یا بررسی تمدید شود، تاریخ انقضای بعدی را می توان در همین سطر اضافه کرد.

ضخامت حروف موافقتنامه و حروف نشانه مشخص باید تقریباً ۲۰ میلیمتر باشد. ضخامت سایر حروف و ارقام نباید کمتر از ۵ میلیمتر باشد.

کوچکتر مساوی ۱۰۰ میلیمتر
	

اِی تی پی
	

مجاز برای حمل ونقل موادغذایی فسادپذیر
	

الف

شماره مجوز:
	

[جی بی ـ اِل آر ـ ۴۵۶۷۸۹] ٭
	

ب

شماره تجهیزات:
	

[ اِی بی ۱۲ سی ۹۸۷] ٭
	

پ

نشان موافقتنامه:
	

اف آر سی٭
	

ت

اعتبار تا:
	

[۲۰۲۰ـ ۰۲] ٭
	

ث

               کوچکتر مساوی ۱۶۰ میلیمتر

٭ مشخصات در کروشه به شکل نمونه ارائه شده است.

پیوست ۴ ضمیمه ۱

نشانه های متمایزکننده الصاق شده به تجهیزات خاص

نشانه های تمایز مقرر در بند (۴) پیوست (۱) این ضمیمه باید شامل حروف بزرگ لاتین آبی تیره روی زمینه سفید باشند. ضخامت حروف باید حداقل ۱۰۰ میلیمتر برای نشانه های طبقه بندی و حداقل ۵۰ میلیمتر برای تاریخ انقضاء باشد. در تجهیزات خاصی مثل وسایل نقلیه جاده ای با حداکثر جرم کمتر از ۳/۵ تن، ضخامت نشانه های طبقه بندی می تواند همچنین ۵۰ میلیمتر و تاریخ های انقضاء حداقل ۲۵ میلیمتر باشد.

نشانه های طبقه بندی و انقضاء باید حداقل در دو طرف گوشه های بالایی نزدیک جلو نصب شوند.

نشانه ها باید به صورت زیر باشند:

تجهیزات
		

نشانه های تمایز

تجهیزات عایق معمولی   
		

IN

تجهیزات شدیداً عایق          
		

IR

تجهیزات سرمایشی رده (الف) با عایق عادی     
		

RNA

تجهیزات سرمایشی رده (الف) با عایق قوی  
		

RRA

تجهیزات سردسازی رده (ب) با عایق قوی  
		

RRB

تجهیزات سرمایشی رده (پ) با عایق قوی    
		

RRC

تجهیزات سردسازی رده (ت) با عایق عادی     
		

RND

تجهیزات سردسازی رده (ت) با عایق قوی  
		

RRD

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (الف) با عایق عادی 
		

FNA

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (الف) با عایق قوی
		

FRA

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (ب) با عایق قوی 
		

FRB

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (پ) با عایق قوی
		

FRC

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (ت) با عایق عادی
		

FND

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (ت) با عایق قوی           
		

FRD

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (ث) با عایق قوی
		

FRE

تجهیزات سردسازی مکانیکی رده (و) با عایق قوی
		

FRF

تجهیزات گرمایشی رده (الف) با عایق عادی
		

CNA

تجهیزات گرمایشی رده (الف) با عایق قوی 
		

CRA

تجهیزات گرمایشی رده (ب) با عایق قوی
		

CRB

تجهیزات گرمایشی رده (پ) با عایق قوی 
		

CRC

تجهیزات گرمایشی رده (ت) با عایق قوی 
		

CRD

اگر تجهیزات به دستگاه حرارتی وابسته یا متحرک، مجهز شده باشد و شرایط خاصی برای استفاده از دستگاههای حرارتی وجود داشته باشد، نشانه تمایز باید با حرف X در موارد زیر تکمیل شود:

۱ـ برای تجهیزات سرمایشی

چنانچه صفحات خوش گداز (یوتکتیک) در اتاق دیگر برای انجماد قرار داده شده باشد.

۲ـ برای تجهیزات سرمایشی مکانیکی:

۱ـ ۲ـ چنانچه فشرده ساز (کمپرسور) قدرت را از موتور خودرو می گیرد.

۲ـ ۲ـ چنانچه واحد سرمایشی، خود یا بخشی از آن متحرک باشد که مانع از کارکرد آن می شود.

تاریخ (ماه و سال) واردشده براساس بخش (الف) قسمت (۸) پیوست (۳) این ضمیمه با عنوان تاریخ انقضای گواهی صادره برای تجهیزات باید به موجب نشان متمایز کننده یا سایر نشان های مذکور بیان شود:

نمونه (مدل):
		

اف آر سی

۲۰۲۰ـ ۰۲
		

۰۲= ماه (فوریه)

۲۰۲۰= سال

انقضای مجوز

ضمیمه ۲

انتخاب تجهیزات و شرایط دمای مورد مشاهده در حمل ونقل مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع

۱ـ برای حمل ونقل موادغذایی منجمد و دارای انجماد سریع، تجهیزات حمل ونقل باید به گونه ای انتخاب و استفاده شوند که در طول حمل ونقل بالاترین دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار از دمای نشان داده شده بیشتر نشود.

به این معنا که تجهیزات مورد استفاده در حمل ونقل مواد غذایی دارای انجماد سریع باید به دستگاههای موضوع پیوست (۱) این ضمیمه مجهز باشند. در هر حال اگر لازم باشد یکی از آنها به دمای تأییدشده برای این مواد غذایی برسد این امر باید براساس روش مقرر در پیوست (۲) این ضمیمه انجام شود.

۲ـ بر این اساس دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار باید کمتر یا مساوی مقدار نشان داده شده در طی حمل ونقل و بارگیری باشد.

۳ـ در جایی که بازکردن تجهیزات لازم است، مثل انجام بازرسی، اطمینان از اینکه مواد غذایی با رویه ها یا شرایط مخالف با اهداف این ضمیمه یا شرایط کنوانسیون بین المللی هماهنگ سازی واپایش (کنترل) مرزی کالاها قرار نگرفته، ضروری است.

۴ـ در طول عملیات خاص مثل یخ ‎زدایی تبخیرکن تجهیزات سرمایشی مکانیکی، افزایش مختصر دمای سطح مواد غذایی حداکثر سه درجه سانتیگراد در بخشی از بار مثلاً نزدیک تبخیرکن، نسبت به دمای مناسب ممکن است مجاز باشد.

بستنی ................................................................................................................ ۲۰ـ درجه سانتیگراد

شیلات، ماهی منجمد یا دارای انجماد سریع، نرم تنان و سخت پوستان و تمام موادغذایی منجمد دیگر ...... ۱۸ ـ درجه سانتیگراد

تمام موادغذایی منجمد دیگر (به استثنای کره) ................................................................ ۱۲ـ درجه سانتیگراد

کره .................................................................................................................... ۱۰ـ درجه سانتیگراد

مواد غذایی منجمد و مواد غذایی دارای انجماد سریع مذکور در زیر، در مقصد تحت پردازش فوری بیشتر قرار می گیرند: [۳۶]

کره

افشره میوه

پیوست ۱ ضمیمه ۲

پایش دمای هوای حمل ونقل موادغذایی فسادپذیر دارای انجماد سریع

تجهیزات حمل ونقل باید مجهز به ابزاری باشند که امکان اندازه گیری و ثبت دمای هوا و مرتب سازی داده های حاصل (که از این پس ابزار نامیده می شوند) را برای پایش دمای هوای مواد غذایی دارای انجماد سریع مورد نظر برای مصرف انسانی داشته باشد.

این ابزار باید طبق EN ۱۳۴۸۶ (گواهی دوره ای ثبت دما و دماسنج برای حمل ونقل، ذخیره و توزیع مواد غذایی منجمد سرد و دارای انجماد سریع و بستنی ها) از یک نهاد تأیید صلاحیت بوده و اسناد باید برای تصویب مقامات صلاحیت دار موافقتنامه قابل دسترس باشد.

این ابزار باید با استاندارد EN ۱۲۸۳۰ (ثبت دما برای حمل ونقل، ذخیره و توزیع مواد غذایی سرد، منجمد و دارای انجماد سریع و بستنی ها، آزمایشها و عملکردها، پایداری) مطابقت داشته باشد.

دمای ثبت شده حاصل در این روش باید توسط متصدی مربوط، تاریخ گذاری شده و حداقل یک سال یا بیشتر بر اساس ماهیت غذا مرتب شود.

پیوست۲ ضمیمه ۲

روش نمونه گیری و اندازه گیری دمای حمل ونقل موادغذایی فسادپذیر سرد، منجمد و دارای انجماد سریع

الف) ملاحظات کلی

۱ـ بازرسی و اندازه گیری دمای ذکرشده در ضمیمه های (۲) و (۳) باید به گونه ای انجام شود که مواد غذایی در معرض شرایط کاهش سلامتی یا کیفیت قرار نگیرند. اندازه گیری دمای مواد غذایی باید در محیط یخچال و با حداقل تأخیر و حداقل اختلال در عملیات حمل ونقل انجام شود.

۲ـ روشهای بازرسی و اندازه گیری موضوع بند (۱) باید ترجیحاً در نقطه بارگذاری یا بارگیری انجام شود. این روشها معمولاً نباید در طول حمل ونقل انجام شوند مگر اینکه در رابطه با تأیید دمای مواد غذایی مندرج در ضمیمه های (۲) و (۳) شک جدی، وجود داشته باشد.

۳ـ در صورت امکان، بازرس باید اطلاعات حاصل از دستگاه پایش دما در طول سفر، پیش از انتخاب بار مواد غذایی فسادپذیر برای روشهای نمونه گیری و اندازه گیری را در نظر گیرد. پیشتازی در اندازه گیری دمای مواد غذایی باید در جایی انجام شود که شک منطقی درباره واپایش (کنترل) دما در طی حمل ونقل وجود دارد.

۴ـ چنانچه بار ها انتخاب شده باشند، باید نخست اندازه گیری غیرمخرب (بین موردی یا بین بسته ای) استفاده شود. تنها در جایی که نتایج اندازه گیری غیرمخرب طبق دماهای مندرج در ضمیمه های (۲) یا (۳) نیست (با فرض آستانه مجاز) اندازه گیری مخرب انجام می شود. در جایی که محموله ها یا جعبه ها برای بازرسی باز شده اند، اما هیچ اقدام دیگری انجام نشده، باید با توجه به زمان، تاریخ، مکان بازرسی و مهر اداری مقام بازرسی، مجدداً مهر شوند.

ب) نمونه گیری

۵ ـ انواع بسته بندی انتخابی برای اندازه گیری دما باید به گونه ای باشد که دمای آنها نشانگر گرمترین نقطه محموله است.

۶ ـ در جایی که انتخاب نمونه در طول حمل ونقل در زمان بارگیری محموله ضروری است، دو نمونه باید از بالا و پایین محموله مجاور لبه ورودی هر درب یا جفت دربها گرفته شود.

۷ـ در جایی که نمونه ها در زمان بارگذاری محموله گرفته می شوند، چهار نمونه باید از هر یک از موقعیت ‎ های زیر گرفته شود:

 ـ بالا و پایین محموله مجاور لبه ورودی دربها؛

 ـ گوشه بالای کناری محموله (دورترین نقطه از واحد سرمایشی)؛

 ـ مرکز محموله؛

 ـ مرکز سطح جلویی محموله (نزدیک ترین نقطه به واحد سرمایشی)؛

 ـ گوشه های بالایی یا پایینی سطح جلویی محموله (نزدیک ترین نقطه به ورودی هوای برگشت به واحد سردسازی).

۸ ـ در مورد غذاهای سرد در ضمیمه (۳)، نمونه ها باید از سردترین مکان گرفته شود تا اطمینان حاصل شود در طول حمل ونقل انجماد صورت نگرفته است.

پ) اندازه گیری دمای موادغذایی فسادپذیر

۹ـ میله اندازه گیری دما باید پیش از اندازه گیری دما تا حد امکان تا نزدیک به دمای محصول سرد شود.

 (۱) غذاهای سرد

۱۰ـ اندازه گیری غیرمخرب. اندازه گیری بین موردی یا بین بسته ای باید با میله ای انجام شود که سری صاف دارد و سطح تماس خوبی را فراهم می کند و توده حرارتی پایین و رسانایی گرمایی بالایی دارد. هنگام قراردادن میله بین مواد و بسته های غذایی، فشار کافی برای تماس حرارتی خوب و طول کافی برای قرارگیری میله با حداقل خطای قابلیت رسانایی وجود داشته باشد.

۱۱ـ اندازه گیری مخرب: میله ای با ساقه قوی، محکم و نوک تیز باید مورد استفاده قرار گیرد که از موادی ساخته شده که پاکسازی و گندزدایی آنها ساده است. میله باید در مرکز بسته غذایی قرار گیرد و دما هنگامی که خواندن آن ثابت شد، یادداشت شود.

(۲) موادغذایی منجمد و دارای انجماد سریع

۱۲ـ اندازه گیری غیرمخرب. مشابه با بند (۱۰)

۱۳ـ اندازه گیری مخرب. میله های دما برای نفوذ در مواد غذایی منجمد طراحی نشده اند. بنابراین ایجاد حفره در محصولی که میله در آن قرار می‎گیرد ضروری است. حفره با یک ابزار از قبل سرد شده ایجاد می شود که یک ابزار فلزی با نوک تیز مثل دریل دستی، یخ شکن یا مته است. قطر حفره باید تناسب نزدیکی با میله باشد. عمقی که میله در آن قرار می ‎ گیرد به نوع محصول بستگی دارد.

(۱) در جایی که ابعاد محصول اجازه می دهد، میله تا عمق ۲/۵ سانتیمتری از سطح محصول فرو می­رود.

(۲) در جایی که به علت اندازه محصول ردیف (۱) امکان پذیر نیست، میله باید در عمق حداقل سطح سه یا چهار برابر قطر میله وارد شود.

(۳) ایجاد حفره در مواد غذای خاص به علت اندازه یا ترکیبات آنها مثل سبزی ‎ های خردشده امکان پذیر یا عملی نیست. در این موارد دمای داخلی بسته غذا باید با قراردادن یک میله تیز مناسب در مرکز بسته تعیین شود تا دمای تماس آن با غذا اندازه گیری شود. پس از قرار دادن میله دما باید تا زمانی که به مقدار ثابت برسد، خوانده شود.

ت) مشخصات کلی سامانه اندازه گیری

۱۴ـ سامانه اندازه گیری (میله و خوانش) مورد استفاده در تعیین دما باید مشخصات زیر را داشته باشد:

(۱) زمان پاسخگویی باید نوددرصد(۹۰%) اختلاف بین خوانش اولیه و نهائی را در سه دقیقه به دست آورد؛

(۲) سامانه باید دقت نیم درصدی(۰/۵%) در بازه اندازه گیری ۲۰ـ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد داشته باشد.

(۳) دقت اندازه گیری نباید بیش از (۰/۳) درجه سانتیگراد در طول عملیات در بازه اندازه گیری ۲۰ـ تا ۳۰+ درجه سانتیگراد تغییر کند.

(۴) دقت نمایش ابزار باید (۰/۱) درجه سانتیگراد باشد.

(۵) دقت سامانه باید در فواصل معین بررسی شود.

(۶) سامانه باید گواهی درجه بندی رایج از یک مؤسسه تأیید شده را داشته باشد.

(۷) اجزای برقی سامانه باید در مقابل اثرات نامطلوب ناشی از تراکم رطوبت حفاظت شوند.

(۸) سامانه باید قوی و ضدشوک باشد.

 ث) آستانه های مجاز برای اندازه گیری دما

۱۵ـ آستانه های خاصی باید برای تفسیر اندازه گیری های دما مجاز باشد:

(۱) عملیاتی ـ در مورد مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع، افزایش اندک تا (۳) درجه سانتیگراد دمای ممکن در ضمیمه (۲) برای دمای سطحی غذا مجاز است؛

 (۲) روش شناسی ـ اندازه گیری غیرمخرب را با حداکثر دو درجه سانتیگراد اختلاف در خوانش نسبت به اندازه گیری دمای صحیح محصول به ویژه با ضخامت مقوا در بسته بندی جعبه ای می توان ارائه کرد. این آستانه در اندازه گیری مخرب دما اعمال نمی شود.

ضمیمه ۳

انتخاب تجهیزات و شرایط دمایی مورد مشاهده برای حمل و نقل مواد غذایی سرد

۱ـ برای حمل ونقل موادغذایی سرد زیر، تجهیزات حمل ونقل باید به گونه ای انتخاب و استفاده شوند که در طی حمل ونقل بالاترین دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار، از دمای نشان داده بیشتر نشود. در هر حال اگر دمای مواد غذایی تأیید شود، باید براساس روش مقرر در پیوست (۲) ضمیمه (۲) این موافقتنامه انجام شود.

۲ـ بر این اساس، دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار نباید از دمایی که در بارگیری، حمل ونقل و بارگذاری در زیر نشان داده شده فراتر رود.

۳ـ در جایی که بازکردن تجهیزات ضروری است، مثلاً برای انجام بازرسی، تضمین اینکه مواد غذایی در معرض شرایط خلاف اهداف این ضمیمه و اهداف کنوانسیون بین المللی هماهنگ سازی واپایش (کنترل) مرزی کالا قرار ندارند، ضروری است.

۴ـ واپایش (کنترل) دمای مواد غذایی که در این ضمیمه مشخص شده در هر نقطه از بار نباید مثل مورد مواد غذایی منجمد تلقی گردد.
		

حداکثر دما

۱
	

شیر خام[۳۷]
	

۶+ درجه سانتیگراد

۲
	

گوشت قرمز[۳۸] (به جز دل و جگر)
	

۷+ درجه سانتیگراد

۳
	

محصولات گوشتی[۳۹]، شیر پاستوریزه، کره، محصولات روزانه تازه (ماست، پنیر، خامه و پنیر تازه[۴۰]) غذاهای آماده (گوشت، ماهی، سبزیجات) سبزیجات خام آماده خوردن و فرآورده­های آنها[۴۱]، عصاره میوه ها و فرآورده­های ماهیان۳که در زیر اشاره نشده است
	

در ۶+ درجه سانتیگراد دمای نشان داده شده در برچسب یا در سند حمل ونقل

۴
	

جانوران شکاری (به جز شکارهای بزرگ) مرغ۲ و خرگوش
	

۴+ درجه سانتیگراد

۵
	

گوشت قرمز احشا۲
	

۳+ درجه سانتیگراد

۶
	

گوشت چرخ کرده۲
	

در ۲+ درجه سانتیگراد یا دمای نشان داده شده روی برچسب یا روی سند حمل و نقل

۷
	

ماهیان، نرم تن و سخت پوستان فرآوری نشده[۴۲]
	

در دمای ذوب یخ یا نقطه ذوب یخ

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده، شش پیوست و سه ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

[۱]ـ واگن ‎ ها، کامیون ‎ ها، تریلی ها، کشنده ها، بار گنج ها (کانتینرها) و سایر تجهیزات مشابه.

[۲]ـ در مورد تجهیزات مخزنی، عبارت «بدنه» در این تعریف، به معنی فقط خود مخزن است.

[۳]ـ این الزامات فقط برای پلاک‎های جدید اعمال خواهد شد و دوره گذر سه ماهه از تاریخ لازم الاجراء شدن این الزامات، لحاظ خواهد شد.

[۴]ـ مفاد فعلی مربوط به تغییرات محدود و جزئی در مورد تجهیزات ساخته شده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۹ مهر ۱۳۹۴) اعمال می شود.

[۵]ـ برای جلوگیری از یخ زدگی

[۶]ـ درصورت لزوم پاک کنید (کارشناسان تنها در صورت آزمایشهای انجام شده به موجب بخشهای (۵) یا (۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه)

[۷]ـ واگن، کامیون، تریلی و تریلی نیمه سنگین، بارگنج (کانتینر)

[۸]ـ منبع دولتی اطلاعات

[۹]ـ ماهیت و پهنای مواد سازنده دیواره های بدنه از جدار داخلی به خارجی، وضعیت ساخت و غیره

[۱۰]ـ اگر بی نظمی هایی در سطح وجود دارد، نشان دهید چگونه si و se تعیین شده اند

[۱۱]ـ محلهای ذخیره سازی گوشت، فنهای «فلتنر» و غیره

[۱۲]ـ درصورت لزوم پاک کنید (کارشناسان تنها در صورت آزمایش های انجام شده به موجب بخشهای (۵) یا (۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقتنامه)

[۱۳]ـ واگن، کامیون، تریلی و تریلی نیمه سنگین، بارگنج (کانتینر)

[۱۴]ـ منبع دولتی اطلاعات

[۱۵]ـ ماهیت و پهنای مواد سازنده دیواره های مخزن از جدار داخلی به خارجی، وضعیت ساخت و غیره

[۱۶]ـ اگر بی نظمی هایی در سطح وجود دارد، نشان دهید چگونه si و se تعیین شده اند

[۱۷]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۱۸]ـ فقط برای آزمایش سرمایش داخلی

[۱۹]ـ اگر بدنه دارای سطوح موازی نباشد، نقاط اندازه گیری دمای داخلی و خارجی را مشخص نمایید

[۲۰]ـ اگر بدنه دارای سطوح موازی نباشد، نقاط اندازه گیری دمای داخلی و خارجی را مشخص نمایید

[۲۱]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۲۲]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۲۳]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۲۴]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۲۵]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۲۶]ـ در صورت لزوم پاک کنید

[۲۷]ـ در صورت لزوم پاک کنید

[۲۸]ـ تا سی وپنج درصد(۳۵%) برای تجهیزات جدید افزایش یافته است

[۲۹]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۳۰]ـ مقدار ذکرشده توسط سازنده

[۳۱]ـ مقدار ذکرشده توسط سازنده

[۳۲]ـ درصورت لزوم

[۳۳]ـ فقط شیوه تفاضل آنتالپی

[۳۴]ـ در صورت لزوم پاک کنید

[۳۵]ـ درصورت لزوم پاک کنید

[۳۶]ـ چنانچه فرآوری بیشتر سریع در مقصد برای مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع مدنظر باشد، دمای آنها را می ‎ توان به تدریج در طول حمل ونقل بالا برد تا هنگامی که به مقصد می­رسند دمایی را داشته باشند که بالاتر از آن دمایی نیست که توسط ارسال کننده تعیین شده و در قرارداد حمل ونقل مشخص شده است. این دما نباید بالاتر از حداکثر دمای مجاز برای همان مواد غذایی در زمانی باشد که به نحو مندرج در ضمیمه (۳) منجمد شده اند. اسناد حمل و نقل باید نام مواد غذایی اعم از آنهایی که منجمد شده یا دارای انجماد سریع هستند و باید در مقصد فرآوری شوند را ذکر کند. این حمل ونقل باید با تجهیزات مصوب موافقتنامه بدون استفاده از وسیله گرمایشی برای افزایش دمای مواد غذایی انجام شود.

[۳۷]ـ زمانی که شیر از مزرعه برای فرآوری سریع جمع آوری می شود، دما در طول حمل ونقل تا (۱۰) درجه سانتیگراد ممکن است بالا رود.

[۳۸]ـ هر گونه آماده سازی مربوط به آن.

[۳۹]ـ به جز فرآورده هایی که کاملاً نمک سود، دودی، خشک یا سترون سازی شده­اند.

[۴۰]ـ «پنیر تازه» به معنی پنیرجوشانده نشده (پنیر به عمل نیامده) که برای مصرفِ بلافاصله پس از تولید، آماده است ومدت نگهداری محدودی دارد.

[۴۱]ـ سبزیجات خامی که خرد، تکه تکه یا به گونه دیگری از لحاظ اندازه کم شده­اند به استثای آنهایی که شسته، پوست کنده یا به سادگی از وسط نصف شده اند.

[۴۲]ـ به جز ماهی زنده، نرم تنان زنده و سخت پوستان زنده.،