اصلاح بند (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۳۵۴۴۳/ت۵۷۷۸۹هـ                                ۱۳۹۹/۴/۷
اصلاح بند (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۱۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) ماده (۴) آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۹/ت۵۷۶۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷، عبارت «ستاره دار در» به عبارت «ستاره دار و طرح های» اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری