اصلاح تصمیم نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

شماره۳۵۴۵۰/ت۵۷۷۶۳هـ                                     ۱۳۹۹/۴/۴
اصلاح تصمیم نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۷۳۲/۵۸۱/۴۵۰۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصمیم نامه شماره ۳۷۵۸۴/۲۳۴۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ ، بعد از واژه «فروش» عبارت «و شماره گذاری» اضافه می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری