آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۳۶۴۳۲/ت۵۷۷۶۷هـ                                ۱۳۹۹/۴/۹

وزارت نفت

وزارت آموزش و پرورش

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نفت و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران

۲ـ شرکت: شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت

۳ـ سازمان نوسازی: سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور

۴ـ بند (هـ): بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

۵ ـ طرح: عملیات مذکور در بند (هـ)

۶ ـ سامانه گرمایشی استاندارد: یکی از بخاری­ها یا سامانه­های زیر:

الف ـ بخاری­های گازسوز نوع (سی ( c ) هرمتیک) (موضوع استانداردهای ملی

شماره ۱۹۹۴۰و ۱ـ ۱۲۲۰ و ۲ـ ۱۲۲۰) دارای رده برچسب انرژی آ (
A ) با بدنه سرد.

ب ـ سامانه (پکیج­)های گازسوز گرمایش مرکزی (سامانه­های چگالشی و غیرچگالشی) موضوع استانداردهای ملی شماره ۱۲۱۵۶، ۱۴۵۵۳ و ۱۴۶۲۹.

پ ـ سامانه گرمایش مرکزی (موتورخانه) موضوع استانداردهای ملی شماره ۲۱۱۹، ۴۴۷۲ و ۱۴۷۶۳ و سامانه­های زمینی

ت ـ سامانه­های گرمایشی برقی.

ماده۲ـ شرکت گاز مکلف است در سال ۱۳۹۹ معادل سی درصد (۳۰%) از

هشتاد درصد (۸۰%) منابع حاصل از محل بند (الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ را با برآورد مبلغ شش
هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۶) ریال به تأمین و استانداردسازی سامانه­ های گرمایشی کلاس درس مدارس اختصاص دهد و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­ها واریز نماید.

ماده۳ـ سازمان نوسازی مکلف است ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین­نامه نسبت به اعلام فهرست یکصد هزار کلاس درس مشمول این آیین­نامه به تفکیک سامانه گرمایشی مورد نیاز پس از تأیید امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت اقدام نماید.

ماده۴ـ استفاده از اعتبار موضوع بند (هـ) در وزارت آموزش و پرورش صرفاً برای تأمین سامانه­های گرمایشی استاندارد مطابق بند (۶) ماده (۱) این آیین­نامه و با رعایت الزامات ایمنی، واپایشی (کنترلی) و هشداردهنده با سامانه­های غیراستاندارد فعلی می­باشد.

ماده۵ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه­ها مکلف است یک دوازدهم منابع تعیین­شده در بند (هـ) معادل شش هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۶) ریال برای کل سال را به صورت ماهانه به حساب معرفی شده شرکت گاز نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید.

ماده۶ ـ شرکت گاز نسبت به عقد موافقتنامه با شرکت برای اجرای طرح اقدام و مبلغ مندرج در ماده (۵) این آیین­نامه را در طول سال ۱۳۹۹، متناسب با پیشرفت کار و درخواست شرکت به حساب شرکت واریز نماید.

ماده ۷ ـ ترتیبات اجرایی این آیین­نامه به شرح زیر می­باشد:

۱ـ قرارداد خرید، نصب و راه­اندازی (۱۵/۵۰۰) دستگاه بخاری هرمتیک به صورت متمرکز توسط سازمان نوسازی منعقد و منابع آن براساس پیشرفت کار توسط شرکت به سازمان نوسازی پرداخت می­شود.

۲ـ تعداد (۳۱) فقره قرارداد برای سامانه­های گرمایشی موضوع جزءهای (ب) و (پ) بند (۶) ماده (۱) این آیین­نامه با نظارت سازمان نوسازی و شرکت طبق تشریفات قانونی توسط ادارات کل نوسازی استان­ها با پیمانکاران منعقد می­شود. صورت وضعیت­های مربوط به این قراردادها متناسب با پیشرفت کار ظرف (۲۰) روز توسط شرکت، حسب ترتیبات مقرر در این آیین­نامه به ادارات کل نوسازی مربوط پرداخت می­شود.

۳ـ قراردادهای موضوع این آیین­نامه در سقف شش هزار و سیصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۰ر۶) ریال منعقد و مهلت اجرای آنها حداکثر تا پایان سال مالی ۱۳۹۹ خواهد بود.

۴ـ سازمان نوسازی موظف است یک نسخه از قراردادهای موضوع بند (۳) ماده (۷) این آیین­نامه را برای شرکت ارسال نماید. شرکت موظف است ظرف یک هفته پیش­ پرداخت تعیین شده در قراردادها را پرداخت نماید.

ماده۸ ـ با توجه به تأمین منابع مربوط به پرداخت هزینه­های موضوع قراردادهای منعقده نوسازی مدارس ملی / استانی از سوی شرکت، ترتیبات مقرر در این آیین­نامه به منزله تأمین اعتبار اولیه برای برگزاری مناقصات از سوی سازمان نوسازی و ادارات کل استانی نوسازی مدارس خواهد بود.

ماده۹ـ سامانه­های گرمایشی موضوع این آیین­نامه باید ساخت داخل باشند.

تبصره ـ تأمین­کنندگان سامانه­های گرمایشی موضوع این آیین­نامه باید متعهد به ارایه خدمات پس از فروش در مناطق اجرای طرح شوند.

ماده۱۰ـ برآورد تعداد سامانه­های گرمایشی مشتمل بر کلاس­های درس، دفاتر مدارس، نمازخانه، آزمایشگاه و نظایر آن به انضمام راهروها و سایر فضاهای نیازمند استقرار سامانه گرمایشی می­باشد. معیار شمارش یکصد هزار کلاس درس براساس نشریه­های شماره (۶۹۷) و (۲۳۲) سازمان برنامه و بودجه کشور می­باشد.

ماده۱۱ـ شرکت گاز مکلف است از طریق شرکت­های گاز استانی نسبت به صحت­ سنجی عملیات موضوع این آیین­نامه اقدام و به شرکت اعلام نماید.

ماده۱۲ـ مسئولیت کلیه امور مربوط به قراردادها و رعایت استانداردها و ضوابط و مقررات ایمنی سامانه­های گرمایشی موضوع این آیین­نامه برعهده سازمان نوسازی / ادارات کل نوسازی استان­ها می­باشد.

ماده۱۳ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش گزارش عملکرد موضوع این آیین­نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری