آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

شماره۳۶۱۰۱/ت۵۷۷۵۴هـ                               ۱۳۹۹/۴/۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۵۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۲ـ وزارتخانه ها: وزارتخانه ‎ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳ـ دانشگاه: کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش­عالی تحت پوشش وزارتخانه ها

۴ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۲ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی، بهینه سازی و تبدیل به احسن نمودن کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود، با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، استانداردهای شعاع دسترسی و تأمین سرانه فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی با توجه به پیش بینی جمعیت دانش آموزی، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام و بهره برداری از آنها اقدام کند. همچنین دانشگاه ها مجازند برای ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود واقع در محدوده توسعه شهرها، از طریق تبدیل به احسن و تغییر کاربری با هدف تجمیع در پردیس اصلی و در چهارچوب طرح های جامع مصوب، نسبت به احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه تمام جهت تأمین سرانه استاندارد فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی اقدام نمایند.

تبصره۱ـ در حوزه آموزش و پرورش اقدامات فنی و اجرایی در زمینه احداث، بازسازی و تکمیل فضاهای نیمه­تمام توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و اقدامات اداری، بهره برداری و همچنین مدیریت بهره برداری از آنها توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انجام می پذیرد .

تبصره۲ـ در حوزه آموزش و پرورش پس از احداث، بازسازی یا تکمیل املاک موضوع این آیین نامه، واگذاری عین و سرقفلی آنها منوط به رعایت معیارهای مندرج در این ماده توسط شورای آموزش و پرورش استان می باشد.

تبصره۳ـ در دانشگاه ها کلیه اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﯽ، اجرایی و پیشنهاد در زمینه اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزی و تکمیل ﻓﻀﺎﻫﺎی نیمه­ﺗﻤﺎم و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آنها پس از تصویب هیأت امنای دانشگاه اﻧﺠﺎم ﻣﯽپذیرد.

تبصره۴ـ هرگونه ساماندهی و بهینه سازی املاک و فضاهای در اختیار آموزش و پرورش و وزارتخانه ها نباید منجر به کاهش سرانه فضای آموزشی، ورزشی و تربیتی در نقاطی که برمبنای پیش بینی جمعیت دانش آموزی و دانشجویی آتی کمبود دارند، گردد.

تبصره۵ ـ وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها می توانند مفاد این آیین نامه را نسبت به تمام یا بخشی از یک ملک یا فضای آموزشی و تربیتی و ورزشی نیز اعمال نمایند، مشروط بر اینکه بهره برداری از آن با فضاها و فعالیت های آموزشی، تربیتی و ورزشی منافات نداشته باشد و موجب ایجاد مزاحمت برای فعالیت های دانش آموزان و دانشجویان نشود.

تبصره۶ ـ مفاد این آیین نامه صرفاً در مورد آن دسته از املاک، ساختمان ها و فضاهای آموزشی، تربیتی و ورزشی اجرا می شود که مطابق اسناد رسمی، مالکیت آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش، وزارتخانه­ها یا دانشگاه ذی­ربط باشد. چنانچه ملک از سوی بخش خصوصی واگذار شده باشد، رعایت ملاحظات واگذارنده الزامی است. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮏ از ﺳﻮی اشخاص غیر دولتی از طریق وقف، هبه، صلح و وصیت یا عناوین مشابه واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، تابع الزامات قرارداد منعقده و ملاحظات مربوط می باشد.

ماده۳ ـ در حوزه آموزش و پرورش و وزارتخانه ها تغییر کاربری موضوع این آیین نامه به ترتیب با پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان/ هیأت امنای دانشگاه ها و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد. اداره کل آموزش و پرورش استان/ رییس دانشگاه، مکلف است ظرف (۴۸) ساعت کاری پس از تأیید شورای آموزش و پرورش استان / هیأت امنای دانشگاه­ها، نسبت به اعلام پیشنهاد تغییر کاربری املاک و فضاهای موضوع این آیین­نامه به دبیرخانه کمیسیون مذکور در استان اقدام نماید.

برای تسریع در فرآیند بررسی پیشنهادات دریافت­شده، کمیسیون یادشده مکلف است ظرف (۱۴) روز کاری پس از تاریخ اخذ درخواست با دعوت از تمامی نمایندگان عضوکمیسیون از جمله نماینده شهرداری نسبت به بررسی و تعیین تکلیف پرونده ها اقدام نماید و نتایج بررسی را حداکثر ظرف پنج روز کاری به اداره کل آموزش و پرورش استان/ دانشگاه، ابلاغ نماید .

تبصره ـ پیشنهاد تغییر کاربری در مناطق روستایی باید به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یا شهرستان ارایه گردد و بنیاد مذکور با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین­نامه نسبت به بررسی و اعلام نتیجه به آموزش و پرورش اقدام نماید.

ماده۴ـ وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری در اجرای این آیین نامه معاف می باشند.

ماده۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) جهت تسریع در اجرای این آیین­نامه موظف است همکاری لازم را با وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها به ویژه در صدور گواهی بند (د) موضوع ماده (۲۶) آیین نامه اموال دولتی و در اختیار قرار دادن اسناد مالکیت املاک، به عمل آورد.

تبصره ـ به منظور تسهیل در اجرای این آیین نامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری لازم جهت صدور اسناد مالکیت اعلام شده، در چهارچوب قوانین را اعمال می نماید.

ماده۶ ـ به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها اجازه داده می شود املاک و فضاهای تغییرکاربری داده شده موضوع این آیین نامه را از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برسانند و وجوه حاصله را به ترتیب به حساب درآمد اختصاصی ردیف (۱۳۰۳۰۱) درآمدهای حاصل از اجاره ساختمان ها و اراضی (از جمله امکانات، اماکن و فضای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی کلیه دستگاه های اجرایی)، ردیف (۲۱۰۲۰۱) منابع حاصل از فروش ساختمان ها و تأسیسات دولتی وزارت آموزش و پرورش و ردیف (۲۱۰۲۲۲) منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرح های نیمه تمام نزد خزانه­داری کل کشور واریز نمایند و گزارش درآمد واریزی را به همراه تأییدیه خزانه یا خزانه معین استان به سازمان ارسال نمایند تا سازمان نسبت به ابلاغ و تخصیص معادل وجوه واریزی مربوط به فروش از محل ردیف های ذی ربط در قانون اقدام نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص سازمان اعتبار مذکور را به حساب وزارت آموزش و پرورش (در خصوص فضاهای با ماهیت ملی) یا دانشگاه مربوط و ادارات کل آموزش و پرورش استان (در خصوص فضاهای با ماهیت استانی) واریز نماید تا براساس مفاد موافقتنامه مبادله­شده، حسب مورد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن های مدیریت و برنامه ریزی اﺳﺘﺎن برای ادارات کل آموزش و پرورش و نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سازمان برای وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و دانشگاه ها ﺻﺮف اﺣﺪاث، ﺑﺎزﺳﺎزی و تکمیل ﻓﻀﺎﻫﺎی نیمه تمام آموزشی، ورزشی و تربیتی شود.

ماده۷ـ وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه ها موظفند، گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی شش ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش و وزارتخانه ها مکلف به ایجاد سامانه های مستقل، جهت ثبت اطلاعات و فرایند های اجرایی املاک مشمول حکم قانون مذکور می باشند.

ماده۸ ـ پهنه های بزرگ از جمله پردیس های دانشگاهی، مشمول این آیین نامه نمی شوند.

ماده۹ـ فروش اموال غیرمنقول دولتی که در حال حاضر مازاد تلقی می شود، مشمول این آیین نامه نبوده و براساس بند (د) تبصره (۱۲) قانون و آیین نامه اجرایی آن انجام می پذیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری