آیین­نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

شماره۳۴۷۲۳/ت۵۵۶۱۸هـ                                ۱۳۹۹/۴/۴

وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱ به پیشنهاد شماره ۶۳۵۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۷ وزارت کشور و به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی جزء (۲) بند (الف) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ برنامه کلان ملی: برنامه­ای که باهدف تغییر یا ایجاد سیاست­های کلان به منظور زمینه­سازی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب در گستره ملی (کل کشور) انجام می­شود.

۲ـ برنامه کلان محلی (بومی): اقدامات برنامه­ریزی شده­ای که با هدف ایجاد وضع مطلوب در سطح یک منطقه جغرافیایی خاص مطابق معیارهای اشاره­شده در ماده (۲) این آیین­نامه انجام می­شوند.

۳ـ برنامه کلان توسعه­ای: هرگونه برنامه کلان ملی و محلی (بومی) که با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی در محیط انسانی طراحی و با استفاده از منابع عمومی کشور و یا با مجوز دستگاه اجرایی اجرا می­شود.

۴ـ پیوست اجتماعی: سندی متضمن شناسایی محیط انسانی، جمعیت، مناطق تحت تأثیرات احتمالی (سرزمین)، تعیین واکنش­های احتمالی طرف­های تحت تأثیر، ارزیابی از آثار و پیامدهای اجتماعی و ارایه پیشنهادهای اجرایی لازم با هدف تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای مخرب و یا اصلاح برنامه کلان توسعه­ای.

۵ ـ حامی برنامه کلان توسعه­ای: بخش دولتی یا غیردولتی که مسئولیت برنامه کلان توسعه­ای را بر عهده دارد.

۶ ـ ذی­نفعان: شامل افراد، گروه­ها، تشکل­ها و اقشاری که تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم برنامه کلان توسعه­ای واقع می­شوند و در جریان مطالعه پیوست اجتماعی شناسایی و تعیین می­گردند.

ماده۲ـ عناوین برنامه­های کلان توسعه­ای، کلان ملی و کلان محلی دستگاه­های اجرایی مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به دستگاه­های اجرایی ابلاغ می­شود.

تبصره ـ عناوین برنامه­های کلان محلی شهرداری­ها توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ می­شود.

ماده۳ـ کلیه حامیان برنامه­های کلان توسعه­ای مشمول این آیین­نامه، مکلفند با انتخاب مشاور ذی­صلاح، مطالعات اجتماعی ناظر بر تأثیر اجرای برنامه­ها بر محیط اجتماعی اطراف آنها را انجام دهند.

ماده۴ـ مطالعات اجتماعی موضوع این آیین­نامه باید در قالب شرح خدمات نمونه­ای که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری مراکز پژوهشی و دانشگاهی و دستگاه­های اجرایی ذی­ربط تهیه شده و به تصویب شورای اجتماعی کشور می­رسد، انجام شود.

ماده۵ ـ صلاحیت مشاوران مطالعات اجتماعی و دیگر مسایل مرتبط با ارجاع کار به این مشاوران، مطابق روال متعارف در مورد مشاوران سایر رشته­ها، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می­شود.

ماده۶ ـ دستگاه­های اجرایی و مجریان برنامه­های کلان توسعه­ای موظفند گزارش­های نهایی­شده مطالعات پیوست اجتماعی برنامه­های مشمول این آیین­نامه را به همراه کلیه اسنـاد و مدارک و داده­های پشتـیبان با رعایت قـانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ و آیین­نامه اجرایی آن، پیش از اجرای برنامه کلان توسعه­ای به مدت حداقل (۶۰) روز بر روی تارنمای مربوط قرار دهند.

ماده۷ـ به کارفرمایان (حامیان) دولتی برنامه­های مشمول این آیین­نامه اجازه داده می­شود که تا چهار درصد (۴%) اعتبارات هر برنامه را پس از مبادله موافقت­نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای انجام طرح­های پیشنهادشده در مطالعات اجتماعی آن برنامه در محدوده بخش/ شهرستان محل اجرا، صرفاً از طریق دستگاه مسئول هر موضوع، هزینه نمایند.

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مسئول نظارت بر اجرای پیوست اجتماعی برنامه­های مشمول این آیین­نامه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری