تصویب نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین)

شماره۳۶۴۲۵/ت۵۷۷۸۸هـ                                  ۱۳۹۹/۴/۹
تصویب نامه در خصوص اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین)

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۴ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی

بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و بند (ج) ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه "شرکت" نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه "وزارت" نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای ادامه آزادراه همت ـ کرج (حدفاصل جاده چالوس تا آزادراه کرج ـ قزوین) در مسیر کنارگذر شمالی کرج به طول حدود (۱۷/۶) کیلومتر با برآورد تقریبی هفده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷) ریال که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می­شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه­های پیش­بینی نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینه­­های ستادی، احداث، نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره­برداری و انتقال آزادراه کنارگذر شمالی کرج" به سهامداری شهرداری کرج که در این تصویب­نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می­شود و اجازه اخذ عوارض دارد، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

تبصره ـ هزینه­های مربوط به تملک اراضی انجام شده و باقی­مانده واقع در مسیر آزادراه براساس قیمت کارشناسی و با تأیید "شرکت"، توسط "شرکت طرف قرارداد" تأمین و هزینه تملک اراضی موضوع این تبصره به سرجمع آورده "شرکت طرف قرارداد" اضافه می­شود. اصل و سود هزینه پرداختی قطعی، از محل عوارض دریافتی در طول دوره بهره­برداری مستهلک خواهد شد.

۲ـ اجرای این قرارداد از محل طرح به شماره طبقه­بندی (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۴) با عنوان "مشارکت در احداث آزادراه تهران ـ کرج (ادامه اتوبان همت)" قابل انجام بوده و شرکت، تأمین مبلغ مقطوع چهار هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴) ریال از منابع مالی مورد نیاز را از محل منابع طرح مذکور و یا سایر منابع مالی مصوب قانونی دیگر، تعهد می­نماید. "شرکت طرف قرارداد" نیز عهده­دار تأمین مابقی مبلغ مورد نیاز برای اجرا و تکمیل پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره­برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ها خواهد بود.

۳ـ "شرکت طرف قرارداد" مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای "پروژه" را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوطه براساس مطالعات مصوب "شرکت" و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­ روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست­های بها و پیش­بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به "شرکت" تحویل نماید. هزینه­های یادشده پس از تأیید "شرکت" و تصویب "وزارت" جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری "پروژه" منظور و مبنای محاسبه قرار می­گیرد.

تبصره۱ـ در صورت انجام پیمانکاری توسط "شرکت طرف قرارداد" (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۱/۲۰) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید "شرکت" معادل ضریب بالاسری (۱/۳۰) منظور خواهد گردید. پیمانکاران و مشاورین فعلی پروژه در صورت تأیید "شرکت" می­توانند تا انتهای قرارداد به فعالیت ادامه دهند.

تبصره۲ـ انجام امور طراحی و مطالعات "پروژه" مذکور برعهده "شرکت طرف قرارداد" است که هزینه­های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط "شرکت" جزو هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری "پروژه" منظور خواهد شد.

۴ـ پیش­بینی اولیه دوره واگذاری طبق گزارش هزینه ـ درآمد اولیه مورد تأیید "شرکت" معادل سی و دو سال مشتمل بر یک­سال دوره مطالعه و احداث و سی و یک سال دوره بهره­برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می­باشد.

۵ ـ نرخ سود سرمایه­گذاری "شرکت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره­برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به­علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می­گیرد.

تبصره ـ به روز رسانی سالانه مانده سرمایه­گذاری قابل استهلاک، بر مبنای نرخ سود سپرده یکساله بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به­علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می­گیرد.

۶ ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هر کدام که مقدم باشد)، منافع بهره­برداری از "پروژه" و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و مقررات صادره از سوی "شرکت طرف قرارداد" به "وزارت" منتقل می­­شود.

۷ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای "پروژه" تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

۸ ـ "شرکت" موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی "شرکت طرف قرارداد" در اجرای مفاد قرارداد پیش­بینی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری