تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹

شماره۳۴۵۸۳/ت۵۷۷۶۲هـ                                    ۱۳۹۹/۴/۴
تصویب نامه در خصوص افزایش کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۳۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب کرد:

از تاریخ ۱‏‏/۱‏‏/۱۳۹۹ کلیه مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است، به ترتیب برای دریافت­کنندگان حداقل مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است به میزان بیست و شش درصد (۲۶%) و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان پانزده درصد (۱۵%) مستمری آنان در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به علاوه مبلغ ثابت یک میلیون و ششصد و شصت هزار و یکصد و چهل (۱۴۰ر۶۶۰ر۱) ریال افزایش می یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری