مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای

شماره۳۴۰۷۸/۳۰۰                                     ۱۳۹۹/۴/۴

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اقدامات اجرای

 در محدوده پیرامونی حرم مطهر امام رضا (ع)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۹۹/۳/۱۹، به منظور بررسی نحوه مواجهه با اقدامات اجرایی در محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) وتاثیرات آن بر طرح محدوده مذکور و در راستای اجرای بند ۳ صورتجلسه مشترک مورخ ۹۸/۸/۱۳ وزیر محترم راه و شهرسازی و استاندار محترم خراسان رضوی، پس از استماع گزارش بررسی «شیوه نامه پیشنهادی استانداری خراسان رضوی در مورد تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و تعیین نحوه برخورد با مصادیق پاسخگویی های صورت گرفته» ارسالی طی نامه شماره ۳۸/۱/۳۵۴۶۹ مورخ ۹۸/۱۰/۲۹ و اطلاعات تکمیلی طی نامه شماره ۳۸/۴/۳۹۷۲ مورخ ۹۹/۲/۱۶، ضمن تأکید بر شأن وجایگاه شهر مشهد و بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، به عنوان یکی ازکانون های مهم مذهبی و فرهنگی جهان اسلام وتشیع و مقیاس فراملی آن، و پیرو رویکردها و مفاد مصوبات پیشین شورای عالی در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر مقرر نمود:

۱. فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد محدوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) ـ مندرج در نامه شماره ۸۸/۱ مورخ ۸۶/۱/۵، خطاب به استاندار وقت خراسان رضوی ـ و رعایت بند نهم سیاست های کلی نظام در حوزه شهرسازی، موضوع «رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد» در کلیه اقدامات، اعم از تهیه طرح و اقدامات و اجرای شیوه نامه، در سطح ملی و استانی، محور سیاست ها و رویکردهای شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

۲. شیوه نامه ارسالی استانداری خراسان رضوی با انجام اصلاحات بر اساس نظرات نمایندگان قوا و اعضاء شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح پیوست، تأیید و ابلاغ می گردد.

۳. تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها، توسط استاندار محترم برای پیگیری به مراجع قضائی و حقوقی ابلاغ شود.

تبصره. بررسی و تعیین تکلیف مجوزهای بهره برداری کاربری های گردشگری و اقامتی طبق شیوه نامه بر اساس قوانین موضوعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بر عهده آن وزارتخانه است.

۴. در اجرای بند ۱۰ ماده یک «آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و پیرو مصوبه ۹۳/۱۰/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری و صورتجلسه مشترک مورخ ۹۸/۸/۱۳ وزیر محترم راه و شهرسازی و استاندار محترم خراسان رضوی، ضروری است طرح ویژه محدوده پیرامون حرم مطهر در مقیاس تفصیلی، وفق منویات مقام معظم رهبری، متضمن وجوه تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و پیوند با شهر و با تاکید بر ایجاد زمینه های حضور و اسکان طیف متنوع زائران در محدوده و صیانت از حقوق مجاوران، ظرف مدت یک ماه آینده توسط وزارت راه و شهرسازی تکمیل گردد.دبیرخانه موظف است ظرف مدت دو ماه آینده طرح ویژه و نظرات مراجع استانی در خصوص طرح را جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق مالواجرد