اصلاح ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

rrk.ir
2 minutes

شماره۴۰۴۳۲/ت۵۷۷۰۴هـ                              ۱۳۹۹/۴/۱۷
اصلاح ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۶۱۴۴/۱۸۳۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ معاونت حقوقی رییس­جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ تصویب کرد:

در ماده (۳۳) الحاقی اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، موضوع بند (۱۵) تصویب نامه شماره ۱۴۰۳۴/ت۵۳۸۳۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۳، عبارت "در چهارچوب مجوزهای قانونی" بعد از عبارت "شرکت را" اضافه می­شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۸۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری