اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

شماره۵۴۰۲۱/ت۵۶۴۷۲هـ                               ۱۳۹۹/۵/۱۵
اصلاح تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بسته نرخ­های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران موضوع تصویب نامه شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱ـ تبصره (۵) بند (الف) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ۵ ـ کارمزد اداری مبلغ پنجاه (۵۰) یورو برای اعتبارسنجی هر خریدار می باشد.

۲ـ در تبصره (۲) بند (پ) ماده (۲) عبارت "به استثنای حالت اول، نرخ برمبنای حالت قبلی (یک پله تنزل) محاسبه خواهد شد" به عبارت " نرخ حق بیمه بر مبنای حالتی که دو عامل در آن قرار دارد، محاسبه شده" اصلاح می­شود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۶) به بند (پ) ماده (۲) الحاق می­شود:

تبصره ۶ ـ در صورتی که تعداد خریداران یا کشورهای هدف به حداقل مذکور در جدول شماره چهار (دو خریدار یا دو کشور) نرسد، نرخ حق بیمه براساس محاسبات بند (الف) ماده (۲) مربوط به نرخ های کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی کوتاه­مدت، محاسبه خواهد شد.

۴ـ تبصره (۵) بند (ت) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره ۵ ـ نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعریف ارایه­شده در بند (ج) ماده (۱)، بیست و پنج درصد (۲۵%) نرخ کارمزد (حق بیمه) جدول شماره (۵) و پس از احتساب تخفیفات مندرج در جدول شماره (۶) از مبلغ عندالاقتضا می باشد.

۵ ـ بند (ب) ماده (۴) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ب ـ نرخ های کارمزد سایر ضمانت نامه ها (شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه الضمان و گمرکی):

ضمانت­نامه­های موردنیاز صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به صورت های زیر صادر می­شود:

۱ـ ضمانت­نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت سازمان برنامه و بودجه کشور یا حسب مورد کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.

۲ـ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، پیش­پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت­نامه­ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۹) آیین نامه اجرایی حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.

برای صدور ضمانت­نامه­های شرکت در مناقصه، پیش­پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه الضمان، در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول صندوق و نود و هشت درصد (۹۸%) سفته نسبت به ارزش ضمانت­نامه و نرخ کارمزد صدور ضمانت­نامه به میزان نیم درصد ارزش ضمانت­نامه­های مورد نیاز می باشد.

در مورد خسارت و تأمین ذخایر فنی که درآمدهای صندوق کفاف پرداخت آنها را ندهد مطابق تبصره (۴) ماده (۷) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام خواهد شد. به هر حال اعمال تبصره یادشده مانع تعقیب قانونی صندوق در مورد وصول مطالبات از صادرکنندگان نخواهد بود.

نرخ کارمزد برای سایر پیمانکاران نیازمند به اخذ انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش­پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و گمرکی که مشمول بندهای (۱) و (۲) فوق نمی­شوند، در پروژه های برون مرزی و پروژه های صادرات محور داخل کشور (و مبنا قراردادن گروه خطر (ریسک) ۲ برای ایران) بر اساس جدول شماره (۱۰) تعیین می گردد: