تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت­اله صادقیان، به عنوان عضو شورای­عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳)

شماره۵۴۰۲۴/ت۵۷۸۹۸هـ                               ۱۳۹۹/۵/۱۵
تصویب نامه در خصوص جایگزینی آقای رحمت­اله صادقیان، به عنوان عضو شورای­عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳)

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره ۶۱۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار

جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

آقای رحمت­اله صادقیان، به عنوان عضو شورای­عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، جایگزین آقای محمد طالبی می­شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری