تصویب نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری

شماره۵۴۰۴۴/ت۵۷۹۰۵هـ                               ۱۳۹۹/۵/۱۶
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۹۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۵) اصلاحی قانون هواپیمایی کشوری ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ تصویب کرد:

آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان رییس سازمان هواپیمایی کشوری تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری