تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

شماره۵۴۰۴۳/ت۵۷۹۰۶هـ                              ۱۳۹۹/۵/۱۶
تصویب نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۹۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۱۷) اصلاحی اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ تصویب کرد:

آقای علیرضا برخور به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری