اصلاح تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره۵۵۹۱۵/ت۵۷۸۸۷هـ                              ۱۳۹۹/۵/۲۱
اصلاح تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۸ به پیشنهاد شماره ۹۹/۴۹۸۴/الف ت مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۲۲/ت۵۵۷۴۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ اضافه می شود:

"سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت­کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول، پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره­برداری از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی می­باشند."

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری