تصویب نامه در خصوص واریز مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

شماره۵۶۶۵۰/ت۵۷۶۱۴هـ                               ۱۳۹۹/۵/۲۲
تصویب نامه در خصوص واریز مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۶۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مراکز اسقاط خودرو موظفند به ازای اسقاط هر دستگاه معادل خودروی سواری از سال ۱۳۹۹، مبلغ یک میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای اجرا و توسعه طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به حسابی که به همین منظور برابر مقررات مربوط افتتاح می شود، واریز نمایند که تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی هزینه خواهد شد.

۲ ـ تصمیم­نامه شماره ۵۳۲۲۱/ت۴۲۴۲۴ن مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰ لغو می ­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری