اصلاح تبصره ماده (۵) آیین نامه راهنمایی و رانندگی

شماره۶۰۴۸۲/ت۵۷۶۷۵هـ                                ۱۳۹۹/۶/۱
اصلاح تبصره ماده (۵) آیین نامه راهنمایی و رانندگی

وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۳/۱۲/۰۱/۱/۶۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ماده (۵) آیین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۸۷۳/ت۲۹۱۶۹هـ مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ـ صاحب پلاک فک شده یا نماینده قانونی وی در صورت خرید خودرو بعد از فک پلاک، باید برای دریافت مجوز نصب پلاک جدید بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی پلاک های فک شده را حداکثر تا یک سال نگهداری و درصورت عدم مراجعه صاحب قبلی، با حفظ کلیه سوابق پلاک و مالک قبلی خودرو در سامانه های شماره گذاری، پلاک های مذکور را به افراد متقاضی جدید اختصاص خواهد داد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری